"ץראב תויולתה תווצמה" רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

ץראה תשודק .1

:הז אוה לארשי-ץרא תשודקל סחיב תופוקתה םוכיס
ץראב תויולתה תווצמב הבויח ,תאז תמועל .םלועל תקסופ הניא ץראה לש תימצעה התשודק
.הילע לארשי לש םתבישיב תינתומ

םיגוס ןהיתובקעבו ,תונוש תופוקת ויה ,דומלתה תפוקת דע ,ץראב ידוהיה בושייה תודלותב
.ץראה תשודק לש םינוש

תויולתה תווצמב בויחל םרג הז שוביכו ,לארשי לכו עשוהי ידי לע השבכנ ץראה
.דועו הטימש ,תורשעמו תומורת ןוגכ ,ץראב
:הנושאר השודק
ןיידע םלשוה אל העש התואבש רחאמ ךא .היתוביבסו הירוס תא שבכ דיוד
בייחמ אוהו ,"דיחי שוביכ" הז שוביכ ארקנ ,הלוכ לארשי ץרא לש השוביכ
,ח ןיטיג תכסמב) .םירפוס ירבדמ קר ץראב תויולתה תווצמב הלא םיחטש
,ותעדל .דיחי שוביכ םה דיוד ישוביכש הביסה תא תרחא ךרדב י"שר שרפמ
השבכ דיוד אלא ,ןירדהנס ידי-לע דחיב לארשי ויה אלש ןוויכ איה ךכל הביסה
(.ויכרצלו ותעדמ
:דיוד שוביכ
,קספנ הכלהל ;תולגה םע הלטב הנושארה השודקה םא ,םיאנת וקלחנ
.הלטב וז השודקש
:לבב תולג
הילא הרזח (הימחנו ארזע ימיב) הב םתוזחאיהו ץראל לבב ילוג תרזח םע
העקפ אל ,ץראב הקזחההמ אלא שוביכמ העבנ אלש ,וז השודק .התשודק
.םלועל
תווצמב םיבייח לבב ילוע ידיב ובשונ אלו עשוהי ידי לע ושבכנש םיחטשה
.ןנברדמ ץראב תויולתה
:ןויצ תביש
השודקה בוש לוחת ,הלוכב וזחאיו ץראל לארשי לכ ובושישכ ,הבורקה הלואגב
.ץראה יקלח לכ לע הרותה ןמ
:תישילש השודק


.תונושה תושודקה ןיב הנחבהה יפל תוערואמה תא ןוחבל םידימלתה םישרדנ ןאכ :1 הלאשל
ימימ תובשייתהה תולועפ ,תימצעה השודקל תורושק עשוהי ינפל תובשייתהה תולועפ יכ רורב
ארזע ימימ תובשייתהה תולועפו ,הנושאר השודקל תורושק ןושאר תיב ןברוח דעו עשוהי
.היינש השודקל תורושק ךליאו הימחנו

ימלשוריה תא אורקל יוצר .ימלשוריה ןונגס - הנונגס ללגב ,תצק השק וז הלאש :2 הלאשל
.תולקב הלבטה תא אלמל םידימלתה ולכוי זאו ,וריבסהלו
ןיבו וז הביתכ תרוצ ןיב רשק שי) .ימלשוריב בותכ אוה ךכ !סופד תועט וניא "רזעל" םשה
.(רשטוק 'פורפ יפמ ונדמל ךכ - "רזעל" :רזעילא םשל יזנכשאה יוגיהה

(בי-ח תורוקמ) לארשי-ץרא בושיי תווצמ
:יוטיב ידיל וב תואבה תושיג יתש ןיב ןיחבהל שי עטקה תארוהב
הבוחה תא ולש תווצמה ןיינמב ללוכ וניאו ץראה ןמ הדיריה רוסיא לע רבדמה ,ם"במר תשיג
.הזה ןמזב התוא שובכל

הזה ןמזב ץראה תא שובכל הרותה ןמ הבוח שי יכ ,קסופו ם"במרל דגנתמה ,ן"במר תשיג
.הב תבשלו

יפל :םינוש םימוחת ינשב לארשי ץרא בושיי תווצמ תא דקממ תושיגה יתש ןיב לדבהה
תבוחל - ן"במר יפלו ,לארשי ץרא תביחל םינווכמכ ארמגבש םירמאמה לכ םישרפתמ ם"במר
.ץראל היילעה

לע בישמה "רתסא תליגמ" ;ד,ע"מ תווצמה רפסל תוגשהב ן"במר :וז היעבל םיפסונ תורוקמ
,"ןחלושה תאיפ" ;("ם"במרל תווצמה רפס" לש תונוש תואצוהב םיספדומ וירבד) םש ן"במר
."רתסא תליגמ" תונעט תא ורפס תליחתב החודה
ם"במר ןיב לדבהה ןודנ םש ;גסר דומע ,'ב ךרכ תידומלת הידפולקיצנאב הז ןיינעב דוע ןייע
.ן"במרל

שוביכ לש תויעבל תוסחייתה שי ,יקסני'צוקיט ברל "לארשי-ץרא רפס" ךותמ ,אבה עטקב
:ץראה תשודק ןיינעל הלא םיחטש לש םנידלו ,וננמזב םיחטש

בגנה שוביכ .ח
די לעש תליא דע עבש ראבמ וננמזב שבכנש בגנה הז .קופקפב יתראשנ ימורדה בגנה תלאש לעו
:וב טבלתהל המ שי ,ףוס םי ץרפמ
ליעל תורבודמה תולעמה לכ םש םג שיש ליעל ונרמא רבכ ,י"א תולעמל עגונב .א
ונאבה רבכש ןוויכמו ,י"אבש תולעמה לכ שי םירצמ ילוע ימוחתבש לכד ,(הכ ןמיס)
בגנמ" םירצמ ילוע םוחתב ביתכד ארקמ (ד ףיעס ,ז ןמיסב ליעל םגו ב ףיעס) ליעל
םוחתמ בגנה לכש ראובמ ,"הבקע" אוהש ןואג הידעס יבר םגרתו ,"םיברקע הלעמל
.י"א לש תולעמה לכ םש שי יאדוו םירצמ ילוע

ץרא לכ לע םג תולח יאדו ןנברדמ הנה ,ץראב תויולתה תווצמה יבויחל עגונבו .ב
ילוע ימוחתמ אירוס םגש ג"עאו .אירוס ןידמ םילא יאדו הזה בגנה ץראו ,בגנה
תשודקל ירמגל המוד אירוס תשודק ןיא ,(ב ףיעס ,ליעל האר) יעסמ תשרפבש םירצמ
.םילשורי תא שבכש םדוק דיוד השבכש ,(ג ףיעסב) ליעל ונאבהש םעטמ ,םירצמ ילוע
.םילשורי שוביכ רחא שבכ בגנה תא לבא

םא לואשל שי לוכ םדוק :לבב ילוע תשודק םג בגנה ץראב שי םא ,יל יעבמ אק יכו .ג
הנה .(תיבה ןברוחב הלטובש) הנושארה השודקה תא ריזחהל וננמזבש שוביכה חוכב
םוקמ לכ :"'וכו םכילגר ףכ ךורדת רשא םוקמה לכ" :ורמא (בקע ףוס) ירפסב
ויהת י"א ושבכתשמ ;'וכו םכלש אוה ירה ,ולאה תומוקמה ןמ ץוח (םג) ושבכתש
שוביכ ןיא הרואכל ירה ז"יפל .'וכו םש תוגהונ תווצמש ,'וכו ל"וח שובכל םיאשר
שיר םנמא ןה .ץראב תויולתה תווצמה בייחמ שוביכהש ,ל"וח שוביכמ עורג בגנה
איבנ וא לארשי ךלמ םשבכש תוצראב איה םוקמ לכב הרומאה י"א :רמוא תומורת
םיכירצ םשש ,ץראל ץוח שוביכ בתכ הז לכש ,רמול רשפאש אלא .לארשי בור תעדב
רשפא ;הנמזב הלטבש ,םירצמ ילוע שוביכמ השודקה ריזחהל ןכ אל ;שדח שודיקל
'סב ונאבהש המ יפל טרפב ,השודקה ריזחהל איבנ וא ךלמ ילב הזכ שוביכ חוכב שיש
לע לארשי תבישיב היולת תווצמה בויחל ץראה תשודקש (א ףיעס ,ו"פ ב"ח) הטימשה
ילארשיה בושייה ריזחה ,לארשי תושרל רזחוה בגנהש ןוויכמ :רמול שיש ,המדאה
.ץראב תויולתה תווצמ יבויחל םג השודקה תא


יהוזו ,(לודגה ד"במ) הפ תשודק התייה לבב ילוע תשודקש בתכ (ח א"פ םש) ז"בדרהש ארביא
קר התייה אל היינש השודקש ,רבתסמ ןכ ד"נעלו ,הלטב אלש היינשה השודקה חוכ הנתנש
ןאש תיב ןוגכ ,ןושבכ אלש תורייע וריאשהש ןנירמא אהד ,הפ תשודק םג אלא ,שוביכה חוכב
לכ ושבכ אלהד ,ןושבכ אלש רמול השק יאדו .תיעיבשב םיינע ןהילע וכמסיש ידכ ,היתורבחו
שוביכ םגש מ"שו ,הפב ןושדיק אלש ,אוה שוריפה כ"ע אלא .ןה םג ושבכנ הללכבו הביבסה
.שדחמ תשודק שדקל ומצעל אוהשכ וננמז שוביכ חוכב ןיא ז"יפלו .הפ תשודק התייה ץראה
היולת ונרמאש המ יפכש ירחא .השודקה ריזחהל שוביכה חוכב שיש ,רמול רשפא יתכא לבא
רמא אל ןאכ דעו ,השודקה ריזחהל לארשי תבישיב שיש רשפא ,לארשי תבישיב ץראה תשודק
,ושדקתנ רבכש תומוקמ לבא ,םדוקמ ושדקתנ אלש תומוקמב ,שדח שוביכב אלא ז"בדרה
שובכה 'יהשו ,(ךלמ םג רסח אל םשו) םיאנומשחה ידי-לע שבכנ רבכ אוהשו ,בגנה הז ןוגכ
התייה אל םש לארשי ינב ויה אלש ןמז לכש ג"עא רמול רשפא ות - לארשי בור תעדמ
הטימשה רפסב ונאבהש ז"יפע) השודקה הרזח לארשי ינב םש ובשייתנש ירחא לבא ,השודקה
.(א ,ו"פ ,ב"ח

ינשל ףתושמ לארשי ץרא בושיי תבוח לש ןורקיעה יכ ,שיגדהל יוצר ןאכ :14-13 תולאשל
וא (קחדה תעשב רוידל היוארה) הברוחה תראשה :בושיי בשחיי המ ,איה היעבהו ,םיקלוחה
.ו ,גי לבויו הטימשב ק"תכ קספ ם"במר .המוקמב העיטנ

םירוכיב תווצמ .2

םירוכיב תווצמ
,ארקמה ןמ םיקוספה ;םירוכיבה תווצמ לש תיללכ הנומת תתל םיכירצ םינושארה תורוקמה
ונא .תגהונ איה המכו יתמ ,המעט המ ,הווצמה יהמ םימכסמ ם"במרהמו ךוניחה רפסמ
:הלא תודוקנ יפל םמכסלו התיכב הלא תורוקמ אורקל םיעיצמ
?םירוכיב תווצמב וניווטצנ עודמ -
?םירוכיב ארקמ תשרפ השיגדמ המ -
?םירוכיב תווצמ תגהונ יתמ -

םיאבומה םירבדה יטרפב לכתסהל דימלתה תא ונווכי ם"במרה לעו םיקוספה לע תודובעה
.םהב

:םירוכיב תווצמ ןיינעל רוזאה לש הקולחה הבו ,הפמ רייצל היהי הפי ם"במרה ירבד תאירקב
(הרותה ןמ הווצמ) יברעמה ןדריה-רבע .א
(י ,א הנשמ האר ;ןנברדמ הווצמ) הירוסו יחרזמה ןדריה-רבע .ב
(ללכ םירוכיב ןיא) לבבו באומ ,ןומע .ג

(זי-זט תורוקמ) ב-א ,א םירוכיב
ושוריפש ,"הכרבה" גשומה תא ריבסהל שי .התיכב הדמלל יוצרו ,יידמל השק א הנשמ
שדחה ומוקמב םישרוש הכמ ףנעה וז ךרדב .ץעל רבוחמ ןיידע ורוקמ רשאכ ףנע לש "הליתש"
.יאמצע חמצ תויהל ךפוהו

םא קר םירוכיב איבמ םדאש ,הללכהל עיגהל רשפא א הנשמבש תונושה תונחבהה םוכיסל
.ב הנשמ תליחתב שרופמש יפכ ,איבמה לש ותושרב ולוכ לדג חמצה

שיש הדבועה םא ,הלאשב תוקולח םהיתועד :רבסה הנועט הדוהי יברל ק"ת ןיבש תקולחמה
רשפאש ,תאזכ הדימב "ולש" םיברה תושר תא השוע םיברה תושר תחת ךירבהל תושר םדאל
:תועדה ולאו ."ךתמדא" התונכל

;איבמ וניא ,תושר ול שי םא םג :ק"ת
.ארוק וניא לבא איבמ ,תושר ול שי םא םג :הדוהי יבר

ךירבהל רתומ םא איה תקולחמה ,יתהק איבהש שוריפה יפל .ארונטרב יפל אוה הז שוריפ
.םיברה תושר תחת

,"איבמ וניאו ארוק" לש תורשפא ןיא יכ ,דימלתה תעידיל איבהל הלאשה תרטמ :22 הלאשל
."...יתאבה התעו" רמוא ארוקה ירהש

הליחתמ ב הנשמש ןיחבי דימלתהו ,תוינשמה לש הנבמב תוקסוע תולאשה :24-23 תולאשל
וליא ריבסהל הכישממ איה ,קוספה תא האיבה וז הנשמש רחאמו ,א הנשמבש ןידל קומינב
.ונממ םיעבונ םיניד

לש ורואיבב שוריפה יפל .הנוש ךרדב "ןוקירקיס" הלימה תא הריבסמ הלאשה :24 הלאשל
המוד הלאשב אבוהש שוריפה יפל ;ןלזג ןיעמ אוה יכ ,ןלזג ינפל הנשמב אבומ ןוקירקיס ,יתהק
."תורוכח"ל ןוקירקיס

םיאיבמש תומוקמהו םתאבה ןמז ,םתוכיאו תורפה יגוס לש הרדגהב םיקסוע כ-טי תורוקמ
לע בישהלו התיכב תורוקמה תא אורקל םידימלתה לע ליטהל םיעיצמ ונא .םירוכיב םהמ
רידגהל ךירצ תוינשמה םוכיס .םכסמ ןויד םייקל ךכ רחא קרו ,דימלתל תרבוחבש תולאשה
.ןמזו םוקמ ,ביט ,ןימ :םירוכיבה תאבהבש תולבגהה עברא תא יתיצמת ןפואב
תוחנמ תכסמב אבומה דומילה יפ-לע ןיינעה תא םכסל רשפא תוינשמה יפ-לע םוכיס רחאל
:דפ

.(ב,וכ םירבד) "ךצראמ איבת רשא המדאה ירפ לכ תישארמ תחקלו"
:ארק רמא
.(םינימה תעבשמ םניאש םילודיגל טרפ) תישאר לכ אלו - "תישארמ"
.(חבושמ וניאשל טרפ) ךצרא לכ אלו - "ךצראמ"

יברש ,ךכ לע דימלתה תא דימעהל הדיקפתו ,אתפסותב ג"בשר תעד תא האיבמ 29 הלאש
תמסרופמ וחירי .דבלב וחירימ םירמת שרוד אלא ,םיקמעבש םירמתב קפתסמ וניא ןועמש
.םיחבושמ םיבשחנ םניא םירמתה ראש לכו ,("םירמתה ריע" תארקנו) םיחבושמה הירמתב

םירוכיב תאבה
םתאלעה תאו םירוכיבה תשרפה תא תוראתמ (הכ-אכ תורוקמ) ג קרפבש תוינשמה
םידימלתה ינפל חותפל ידכ ולצנל יוצר ובש םיגשומה תרהבה רחאלו ,לק הז קרפ .םילשוריל
.םייק היה שדקמה תיבש ןמזב וניתובא לש םייחה יווהל חתפ

וצ" :(ב ,חכ רבדמב) רמאנ דימתה ןברק תשרפב :(ב ,ד) תינעת תכסמב ראובמ דמעמה ןיינע
ןאכמו ".ודעומב יל בירקהל ורמשת... ישאל ימחל ינברק תא ,םהילא תרמאו לארשי ינב תא
אוהו ברק םדא לש ונברק ךאיה לבא .םוי לכב דימתה ןברק תברקה לע םיווצמ לארשי לכש
תברקה תעשב הרזעב דומעל ןברק איבמש ימ לכ לע הווצמש רמולכ ?ויבג לע דמוע וניא
לארשי לכ ויהיש רשפא יא ירה ,ףסומ ןברק וא דימתה ןברקכ ,רוביצ ןברקב לבא ,ונברק
לכ ויהיש ,(דיודו לאומש) םינושאר םיאיבנ ונקית ךכיפל ?ותברקה תעשב הרזעב םידמוע
וקליחש םשכ ,(םירוזא העבראו םירשעל ונייה) תודמעמ העבראו םירשעל םיקלוחמ לארשי
.היוול תורמשמ עבראו םירשעל םייוולה תאו ,הנוהכ תורמשמ עבראו םירשעל םינהוכה תא
שאר הב בשיש ריעהו ,"דמעמה שאר" ארקנה ,וילע הנוממ וכותב דחא היה דמעמו דמעמ לכ
וכותמ חלוש רחא דמעמ היה עובש לכ .דמעמה תורייע לכ לש תישארה ריעה התייה דמעמה
תונברק תברקה תעשב לארשי לכ יחילשכ הרזעב ודמעיש ,"אטח יאריו םירשכ" םישנא
,םילשוריל ולע אלש ,דמעמ ותוא לש םישנאה ראשו ."דמעמה ישנא" םיארקנ ולאו ,רוביצה
תויסנכ יתבב םוי לכב םיסנכתמ ויהו ,ישישו ןושאר םוימ ץוח ,עובש ותוא ךשמב םינעתמ ויה
השעמב הרותב םוי םוי םיארוק ויה ןכ .ןוצרב לארשי תונברק ולבקתיש ,הליפתב םיברמו
אלמלא" :ורמאש ומכ ,םלועה םויק ןיבל שדקמב הדובעה ןיבש רשקה לע עידוהל ,תישארב
לע ךרבתמ םלועה ,תמייק שדקמה תיב תדובעש ןמז לכש ".ץראו םיימש ומייקתנ אל תודמעמ
.םנמזב םידרוי םימשגו ויבשוי

.םייוולהו םינהוכה תורמשמ הנבמ תא םיראתמה ,ם"במרה ךותמ תורוקמ ואבוה תרבוחב
היילעל תונגראתהה תא תראתמ הנשמה :םילארשיה תודמעמ םיראותמ ג-ב ,ד תינעת הנשמב
.דחי היילעל ןגראתמ היה דמעמ לכ .תורמשמלו תודמעמל הקולחה סיסב לע ,םילשוריל
יברד תובאב ראותמה יפ-לע ומילשהל לכוי הרומה .בבלמ םילשורי ישנא םע השיגפה רואית
:הל קרפ ,ןתנ

אל םלועמ ;םילשוריב הילע ןשיאש הטימ יתאצמ אל :ורבחל םדא רמא אל םלועמ
...םילשוריב ןילאש םוקמה יל רצ :ורבחל םדא רמא

המ םישדוק תורוע .הב םיחקול ויה אל תועצמהו תוטימה רכש ףא :רמוא הדוהי יבר
.(םיחראמל =) ןיזיפשוא ילעבל ןתוא םינתונ ?םהב םישוע ויה

םירדחב =) םינפבמ םייורש ויה (םיחרוא=) םיינסכא :רמוא לאילמג ןב ןועמש יבר
םילטונו םימירעמ ויה םינסכא .ץוחבמ (םיחראמה =) ןיזיפשוא ילעבו ,(םילועמה
ישנא ילעבל םינתונו םיעלס השימחו העבראב הפי םהיתורועש םיריוצמה םישבכ
.םירכתשמ ויה םיתב ילעב הבו ,םילשורי

םינתונ םיחרואהש גוהנ היה ,םילשוריב םירדח ריכשהל תושר ןיאש ןוויכ :רואיב)
הרושת םיחראמל תתל ידכ .םיחראמל הנתמ - ןילוח םהש - תונברקה תורוע תא
ךרעמ רתוי בר םכרעש ,םידבועמ תורוע םהיתבמ םיאיבמ םיחרואה ויה ,רתוי הרקי
םידבועמ תורוע תיבה ילעבל םיריאשמ ויהו ,ודבוע אל ןיידעש ןברקה לש תורועה
(.ןברקה תורוע "םוקמב"תוינשמה תארוה
:הלא םיניינע לע דומעל אופא םיעיצמ ונא הנשמה תארוהב
דימלתל תרבוחבש תורוקמה יפ-לע תאזו ,תודמעמל הקולחה ,שדקמב הדובעה הנבמ .א
.ןתנ יברד תובאבש רואיתה יפ-לעו הנשמה יפ-לע םילשוריל היילעה רואית .ב
.םירוכיבה תאלעה ךרד לש קיודמה רואיתה .ג

תנבהב תניינעמ היעב הלעי שדקמב תויושחרתהה רדס תא ףתושמב התיכב רדסל ןויסינה
יתמו ,הדוהי יבר ירבד ןכיה דע :דועו ?אמק אנתו הדוהי יבר תקולחמ קוידב יהמ :הנשמה
?רבדל אמק אנת רזוח

ראותמה יפל שדקמב םישעמה רדס תא רדסלו םיקוספל רוזחל יאדכ ,הנשמה תא ןיבהל ידכ
:םיקוספה ןמ הלועה רדסה הזו .םיקוספב
ירפ לכ תישארמ תחקלו .1
אנטב תמשו .2
םוקמה תא תכלהו .3
ןהכה לא תאבו .4
("ימרא" דע) "םויה יתדגה" תרמאו .5
'ה חבזמ ינפל וחינהו ,ךדימ אנטה ןהכה חקלו .6
"...יבא דבא ימרא" תינעו .7
ךיקלא 'ה ינפל ותחנהו .8
.תיוחתשהו .9


,(6 'סמ) חבזמה ינפל וחינמו אנטה תא חקול ןהוכה םא :היעב ררועמ ,הרותב בותכה ,הז רדס
ושוריפב י"שר ?םש חנומ רבכ אנטה ירה ?"'ה ינפל" אנטה תא חינהל םילעבה לוכי ךיא
אוהשכ ,ודיב וזחואו ולטונו םילעבה רזוח אנטה תא חינמ ןהוכהש רחאל יכ ,ריבסמ ,הרותל
קוספה תאירק ירחא תחא :אנטה לש תופנה יתש שיש ,תרמוא תאז .ףינמו רזוחו ארוק
.האירקה םויס ירחא היינשו ןושארה

:וז הנומת םידימלתה ולבקי תיחטש האירקמ ?הנשמב רואיתה יפל תויושחרתהה רדס והמ

םילשוריל הסינכ
תיבה רהל היילע
ףתכה לע לסה תאישנ
םייוולה תרישו הרזעל הסינכ

תדרוה ,("ימרא" דע) ןושאר קוספ תאירק :י"ר
האירקה םויס ,ןהוכה תפונתו ףתכהמ לסה
הלוכ השרפה תאירק :ק"ת

חבזמ דצב החנה
.היווחתשה

הנושארה הפונתה לע גלדל אמק אנת לוכי ךיא :ישוק תררועמ תקולחמה לש תאזכ הדמעה
!אנטה תא ןהוכה ונממ חקול םילעבה ירבד עצמאב יכ ,שרופמ הרותב ירהו ?ןהוכה לש
םהינש וירבדלו ,הדוהי יברל ק"ת ןיב תקולחמה תנבהל םישוריפ ינש עיצמ בוט-םוי תופסות
וירבדלו ,הדוהי יבר ןיב תקולחמ לכ ןיא :עיתפמ ,שדח שוריפ עיצמ אוה ףוסב ךא .םיקוחד
הדוהי יבר ןיב תקולחמ לכ ןיא :עיתפמ ,שדח שוריפ עיצמ אוה ףוסב ךא .םיקוחד םהינש
ראבמ הדוהי יברו ,הלוכ השרפה תא אורקל שיש ,םייללכ םירבד רמוא אמק אנת !אמק אנתל
.האירקה ךשמב תושענה תולועפה ןה המו ,האירקה תישענ דציכ :םטרפמו וירבד תא

:הז אוה שדקמב תולועפה רדס ,הז שוריפ יפל

םילשוריל הסינכ
תיבה רהל היילע
ףתכה לע לסה תאישנ
.םייוולה תרישו הרזעל הסינכ
:שדקמל הסינכ
ןושאר קוספ תאירק
ןהוכה תפונתו ףתכהמ לסה תדרוה
.(ףוסה דע "ימרא"מ) שרפה תאירק םויס
:השרפה תאירק
חבזמ דצב החנה
.היווחתשה
:םויס

יפל םג .בי ,ג םירוכיב תוכלהב ם"במר קסופש הכלהה קספ תא םאות הנשמה לש הז שוריפ
ידי תחתמ וידי תא ןהוכה קיזחמ יתמ הנשמה חוסינ יפל טילחהל רשפא יא הז שוריפ
.ףוסה דעו "ימרא"מ השרפה תאירק ןמזב םג וא הפונתה ןמזב קר :םילעבהךשמה