"ץראב תויולתה תווצמה" רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

םיינע תונתמ .3

אובמ
הנשב ינעל ןתינה ינע רשעמל אלו ,הדשב תונתינה םיינעה תונתמל ונסחייתה הז קרפב
םושמ תאז .םינושה היגוסל הקדצה תבוחל אל ןכו ,הטימשל תישישה הנשבו תישילשה
תומורת" אשונהו ,הקדצה תווצמ טוריפ תא ללוכ ,וז הנשב דמלנה ,"ערה תבהא" אשונהש
.ינע רשעמ תשרפה יטרפב קסוע ,וז תרבוחב ללכנה ,"תורשעמו

:הז רדסב וז תרבוחבש תוינשמב תועיפומה תונתמה שמחל סחייתמ "םיינע תונתמ" קרפה

.הדשה הצקב תורפ ריאשהל הבוחה יהוז
."רועיש ןהל ןיא"ש תופסונ תווצמ הריכזמ הנשמה האיפ תווצמב ןויד בגא
.האיפב םיבייחה םינימה תאו האיפה תומכ תרדגה תא ללוכ האיפ תווצמב ןוידה
:האיפ .1
.ריצקה ןמזב תולפונה תודדוב םילוביש
:טקל .2
.תומכה לשו החכשה םוקמ לש הרדגה תללכנ תוינשמב .ריצקב וחכשנש תומולא
:החכש .3
.ריצקה ןמזב םילפונה םיבנע :"טקל"ל ליבקמ
:טרפ .4
.םיטעמ םיבנע םהב שיש תולוכשא
:תוללוע .5

הארוהה ךרדל
.הכותל ובלתשי תוינשמהש תרגסמה תא תונוב ,םיקוספה חותינל תוסחייתמה ,38-35 תודובע
:וז הנומת הלוע 35 הדובעב םיקוספה חותינמ

הווצמה לודיגה רוסיאה קוספה
האיפ האובת ".ךדש תאפ הלכת אל"
ט ,טי ארקיו
טקל האובת ".טקלת אל ךריצק טקל"
ט ,טי ארקיו
תוללוע םרכ ".ללועת אל ךמרכ"
י ,טי ארקיו
טרפ םרכ ".טקלת אל ךמרכ טרפ"
י ,טי ארקיו
האיפ האובת ".ךדש תאפ הלכת אל"
בכ ,גכ ארקיו
טקל האובת ".טקלת אל ךריצק טקל"
בכ ,גכ ארקיו
החכש האובת ".ותחקל בושת אל"
טי ,דכ םירבד
(י"שר)האיפ םיתיז ".ךירחא ראפת אל"
כ ,דכ םירבד
תוללוע םרכ ".ךירחא ללועת אל"
אכ ,דכ םירבד

םינפ יתש ןה הלא תווצמ יתש יכ ,הארמ - "טקלת אל" - טרפ לשו טקל לש המודה חוסינה
ריצבה ןמזב םירשונה םיבנעהו ,"טקל" ןה ריצקה ןמזב תורשונה םילובישה :ןיינע ותוא לש
."טרפ" םה

קוספה בותכ היה אל וליא םירסח ונייה המ :ףסונ ןיינע רוריבב קוסעל רשפא ןוימה רחאל
.(ט ,טי) ארקיוב רמאנה לע רזוח הזה קוספה ,דימ םידימלתה ולגיש יפכ ?בכ ,גכ ארקיוב
.םיקוספה ירחא םיאבומה י"שר ירבדב אצמנ הלאשל הבושת

(טכ רוקמ) א ,א האיפ
,ונתנשמל ופרוצ םה .ץראב תויולתה תווצמל םירושק םניאש םירבד המכ םייונש וז הנשמב
ןיא ירהש) הנשמב "יעבט" םוקמ ןיא וליא תוכלהלש ןוויכ ."רועיש ןיא" םהל םגש םושמ
.ונתנשמל אישנה הדוהי 'ר ןפריצ (לשמל הקדצ תכסמ

אשונב תורישי תוקסוע ןניאש תוינשמ לש החיכשה העפותה לע דומעל יאדכ וז הנשמ תארוהב
ןיאש םירבד" :ןאכ) תכסמב ןודנה אשונל םתרוצב םימודה םיניינעב תוקסוע אלא ,תכסמה
.("רועיש םהל

לע םינידה תא םהמ דומלל רשפאש תורוקמה תא דימלתה ידיב תנתונ 39 הלאשב הלבטה
:הלא םה תורוקמה .רועיש םהל ןיאש תווצמ

דומילה קוספה םוקמה אשונה
רועיש לכ רכזנ אל
.האיפל
".ךדש תאפ הלכת אל"
ט ,טי ארקיו
האיפ
רועיש רכזנ אל
ךתמדא ירוכב תישאר"
".ךיהלא 'ה תיב איבת
טי ,גכ תומש
םירוכיב
שיא" :שוריפב רמאנ
:רמולכ ".ודי תנתמכ
יפל ןתיי דחא לכ
רבדל ןיא ,ותלוכי
.רועיש
הנשב םימעפ שולש"
אלו ...ךרוכז לכ הארי
,םקיר 'ה ינפ תא הארי
"...ודי תנתמכ שיא
זט ,זט םירבד
ןויאר
םיכרצה יפל תתל שי
,(תלוכיה יפל ןבומכו)
.רועיש ןיא :ונייהד
חתפ ...ךב היהי יכ"
יד ...ול ךדי תא חתפת
".ורסחמ
ח-ז ,וט םירבד
ח"מג
עמשמ "הלילו םמוי"
ןיא ...רשפאה לככ
.םיוסמ רועיש
הרותה רפס שומי אל"
וב תיגהו ,ךיפמ הזה
".הלילו םמוי
ח ,א עשוהי
הרות דומלת


ןווכתמ "רועיש םהל ןיא" יוטיבה הדימ וזיאב ,הלאשה ביבס דקמל יאדכ התיכב ןוידה תא
תולימגו האיפ יבגל תאז קודבל שקבתמ דימלתה .רועיש לכ םירבדל ןיאש טלחומ ןפואב
ןיעמ הלבטב ןיינעה תא םכסל רשפא התיכב .דימלתה תרבוחב ואבוהש תורוקמה יפל ,םידסח
:וז

דומילה ?רועיש שי ףסונה רוקמה הווצמה
וז ןיא ,לוכה ןתונה
תוחפל תתל שי האיפ
.1/60
.הטמל לובג שי ןייעו ,א ,א אתפסות
ב ,א האיפ םג
האיפ
  .לובג ןיא
ד ,ב םירוכיב הנשמ
םירוכיב
קוספה תועמשמ
.הלעמל לובג ןיא
זט ,זט םירבד
ןויאיר
יכ ,לובג ונקית םימכח
תתל םדאמ שורדל ןיא
.וערל ול רשא לכ
.שי ןוממב ;ןיא ףוגב
יפל) הנשמה שוריפ
(ארמגה
םידסח תולימג
דומלל בייח דחא לכ
.וחוכ יפכ
.הלעמל לובג ןיא
תוכלה ,ם"במר ןייע
.י-ח ,א ,הרות דומלת
הרות דומלת

(האיפה תומכ :אשונה ;אל רוקמ) ב ,א האיפ
םיקסועה םינוש תורוקמ תאוושה לע הארוהה דקומ תא דימעהל ןתינ הנשמה תארוהב
.האיפ תווצמל הקדצ תווצמ תאוושהבו האיפה תדימב

ןיא" אוה חוסינה ,'א הנשמב רשאכ ,'ב הנשמל 'א הנשמ תאוושהל הנווכה תנתינ 41 הדובעב
.תוחפל 1/60 לש רועיש תעבוק 'ב הנשמו ,"רועיש םהל

רוצקל בייח םדאה לבא ,רתוי תתל רשפא .(1/60) %1.7 לש םומינימ תומכ ועבק םימכח
תחנמ) ומצעל רוצקל לחה אוה רשאכ קר הלח האיפ תבוח יכ ,תחא תלוביש תוחפל ומצעל
.(א,א האיפ אתפסותל רואיב ,םירוכיב

דע קר לבא ,הלעמל רועיש ןיא דחא דצמ :אתפסותבש "הריתסה" תא ריבסהל שי וז ךרדב
רצק אלש ןוויכ ,האיפב בייחתה אל ירהש ,האיפ הניא ,האיפ והדש לכ השועה יכ ,םיוסמ לובג
"...הלכת אל ,םכצרא ריצק תא םכרצקבו" :קוספה חוסינל םיאתמ רבדה .םולכ ומצעל
.42 הלאשב וז היעב םע דדומתמ דימלתה

,א ,נ תובותכ ,ארמגב ךכ לעו ,1/10-1/5 איה השרפהה תומכ :הנוש הנומתה םש ,הקדצל רשא
ןתמש ךכב האיפל הקדצ ןיב לדבהה תא ריבסהל רשפאש ןכתיי .דימלתה תרבוחב תאבומה
.רבד ונחוורה אלו - רישע ינעהו ינע רישעה היהי זאו ,ןתונה תא ששורת הלודג תומכב הקדצ
.וז הלבגה האיפב ןיא ןכלו ,שוכרה לכמ אלו ,םיוסמ הדשמ תנתינ האיפ ,תאז תמועל

(?האיפב םיבייח םינימ וליא :דל רוקמ) ד ,א האיפ
רקיע תא תוצמל ןתינ םידימלתל הדובעב .האיפב םיבייחה םינימה תרדגהב תקסוע הנשמה
:הלא טבמ תודוקנ יתשמ הנשמה לע דומעל ןתינ רועישבו ,הנשמה לש הניינע

.(הל רוקמ ,תוינשמה שוריפב ם"במר יפל) "...םכרצקבו" קוספה שוריפ .1
רשעמב םיבייחה םיחמצה .רשעמב םיבייחה םינימל האיפב םיבייחה םינימה תאוושה .2
.(ןלהל הס רוקמ) א ,א תורשעמ תכסמב ורכזנ

:וז הנומת ןתית האוושהה


האיפ רשעמ  
+ + לכוא
+ + רמשנ
+ + ץראהמ ולודיג
+ - דחאכ ותטיקל
+ - םויקל וסינכמ

קר םיבייח האיפ :הנשמל ושוריפב ם"במר יפ-לע רבסומ םינורחאה םיאנתה ינש ןיב לדבהה
.הזכ יאנת ןיא תורשעמב וליאו ,הדשה תא םירצוקשכ

(טקל :אשונה ;זל רוקמ) י הנשמ ,ד האיפ
.(טל רוקמ) ה הנשמ ,ו קרפ ןכו ,י הנשמ תקסוע טקל ןידב

שיש תילמיסקמה טקלה תומכ יהמ הריבסמ ה ,ו קרפב הנשמהו ,טקל והמ הריבסמ ונתנשמ
.תתל

ןה םא .םיינעל תוכייש ריצקה ללגב ורשנש םייתש וא תלוביש לכ :וז איה תינורקעה הנחבהה
.תיבה-לעבל תוכייש ןה ,תרחא הביסמ ורשנ
:ןיחבהל ךרטצנ ןאכ םג .ןייבמוקב ,םויכ ריצקה לע הזה ןורקיעה תא ליחהל היהי ןיינעמ
.תיבה לעבל - הרצקמה ילגלג ללגב ורשנש םילבש ;םיינעל - הרצקמה ללגב ורשנש םילוביש
.םויכ םיינע תונתמ ןיד לש ישעמה עוציבב ןודנ קרפה ףוסב

(טקלו טרפ ,החכש ;טל-חל תורוקמ) ה-ד ,ו האיפ
וחכשנש םיינש וא רמוע לכ ,התוא רוצקל ולחהש הרוש :טושפ אוה החכש תווצמ לש ןורקיעה
.םיינעל םיכייש - םפסאל ידכ רוזחל ךירצ היהו ,ךליאו ריצקה םוקממ

.וז ןיעמ הרדגה יוצימל ףואשל יאדכ הנשמה תארוהב

ןושלל ינייפוא אוה ,"בושת אל" יארקמה יוטיבל ליבקמה ,"בושת לב" ,הנשמבש חנומה
ןכו ."אצמיי אלו האריי אל" "אצמיי לבו האריי לב" ;"רחאת אל"-"רחאת לב" :הנשמה
.הברה

םירגרג ינש ןיב הנחבה שי הלאה תונתמהמ תחא לכב .טקלו טרפ ,החכשב תוקסוע תוינשמה
.תרחא הווצמ איה החכשו ;טקל = טרפ יכ ןיחבהל שי .םירגרג השולשל

(תוללועו טרפ :אשונה ;מ רוקמ) ד-ג ,ז האיפ
תומוקמה תאו אשונה הנבמ תא הארנ הלבטב .ה ,ו קרפב הנשמה תא המילשמ וז הנשמ
:תונתמה יתש תורכזומ םהבש


תומכה תעיבק הרדגה םילדבה
ה,ו ג,ז טרפ
ה,ו י,ד טקל

;טקל ןה תורשונ םילוביש :םיינע תנתמ התוא לש םינפ ינש םה טקלו טרפ ,רמאנ רבכש יפכ
.ויתודובעב וז הנחבהל לבוה דימלתה .טרפ םה םירשונ םיבנע

תונתמ ןתונ וניאש םדא ."םיינעה תא לזוג הז ירה" יוטיבבש יכוניחה דצה לע דומעל יאדכ
.ינעל תוכייש תונתמה יכ ,ןלזג םצעב אוה םיינע

?ןפגל תחתמ לסה תא חינהש שיאה השע המ :תויתכלהה תונחבהה תא ןיחבהל שי הז ןיינעב
,קדצב אלש ןעוט םרכה לעב .ץראה לע רזפתה אלו ,לסה ךותל לפנ טרפה :ליגרה שוריפה
."ןלזג" םרכה לעב תא הנכמ הנשמה .רזפתהו לפנ םא קר םיינעל ךייש טרפשו ,ולש הז טרפש
ותומלשב רצביי לוכשאהש םרג םרכה לעב יכ ,ריבסמ ,אנליוומ ןואגה לש ושוריפ ,רחא שוריפ
םדא הנשמה הנכמ תאז לכבו .םלש לוכשאה יכ ,טרפ היה אל ,השעמל .םיבנע ונממ ורשיי אלו
."ןלזג" הז

הזה ןמזב םיינע תונתמ
תישילשה הנשב תורפה ןמ ןתינה ,ינע רשעממ תונוש הדשה ןמ תוקלוחמה םיינע תונתמ
לע םיינע תונתמב ;הניתנ תבוח םג םילעבה לע תלטומ ינע רשעמב .הטימשל תישישה הנשבו
.לכל םירתומו ןילוח םה תורפה םירקמה ינשב .תחקלו אובל םיינעה

םיקחורמ תודשהו ,םירעב םיזכורמ םיינעהש ,הזכ אוה םויכ ץראב םייקה ילכלכה הנבמה
םיינעה תונתמ ףוסיא תא ךפוה ,הדשל העיסנ ריחממ לוז אוהש ,עקרקה ילודיג ריחמ .םהמ
חיווריש הממ רתוי תובר תואצוה איצוי םיינע תונתמ ףוסאל עסיש ינע :יאדכ אל רבדל
ןיא ,ךכש ןוויכמו .םיינע תונתמ ףוסאל םויה םיאב םיינעה ןיא וז הביסמ .ףוסאיש תונתמב
.דוביאל וכלי אלש ידכ ,הדשב ןריאשהל יאלקחה לע הבוח

ראשנ ,(םידבכ םייאלקח םילכו ןייבמוק תרזעב) םויכ תוגוהנה ףוסיאה תוטישב :דועו תאז
דיב ףוסיאה ריחמש ,איה הביסה .דיב םירצובשכ ראשנש הממ רתוי ,הדשב ירפ לש הובג זוחא
.ןוכימ ידי לע ףוסאלו לוביה ןמ זוחא לע רתוול יאדכו ,רקי

םיראשנש תורפה ףוסיאב ועיקשי םהש הדובעה ךרע :םיינעל סחיב םג לעופ ןונגנמ ותוא
אוה ,ףוסיאב דובעל ןכומ ינעה םא ,ןכל .ףוסאל םייושע םהש תורפה ריחממ רתוי הובג הדשב
מ"י ברה יפ-לע) םיינעה תונתמ ףוסיאב רשאמ תישממ הדובעב רתוי חיוורהל לכוי
.(גנק-אנק םידומע ,י ןמיס ,ב קלח ,לארשי ץרא רפס ,יקסניצוקט
ךשמה