"ץראב תויולתה תווצמה" רפסה תארוהל הרומל ךירדמ


תיעיבש .4


המדקה

אלא ,תווצמה לכב קוסענ אל הז רוזחמב אשונה דומילב .תונוש תווצמ תללוכ הטימשה תנש
:הלא םיאשונ השולש ביבס תונגרואמ ןלוכ תווצמה .ןהבש תויזכרמב קר
המדאה תדובע .1
("תיעיבש תשודק" וא) תוריפה תשודק .2
.םיפסכ תטימש .3

ןאכ .דומילה רפסב ןהלש טוריפה תדימ יפל ,הלא תווצמ לע הריקס היוצמ דימלתל תרבוחב
תארוהב ונרתיו הווצמה ךותמ םיקלח וליא לע עדי הרומהש ידכ ,רתוי הבחר הריקס ןתינ
.רתוי המלש היהת הרומה יניע דגנל דומעתש הנומתהש ידכו ,הזה רוזחמב אשונה

המדאה תדובע
ןרוסיאש תוכאלמ ןיב ונחבהו ,תיעיבשב תורוסאה תוכאלמה עברא וטרופ דימלתל תרבוחב
ןוגכ - והדשב תיבה לעב ךרדכ - יקלח ןרוסיאש תוכאלמ ןיבל ,הרימזו העירז ומכ ,טלחומ
.(אתיירואדמ הרוסא השירח םגש םירבוסה שי) .הריצבו הריצק

וא חמצה ייח ןיאש םילופיט םימייק םיחמצל תתל ןנברדמ רוסיא שי ,הלא תוכאלמל ףסונ
ןשדל רוסיאה :םיינויח םניאש םיסוסיר עצבל רוסיאה תא ללוכ הז .םהב םייולת לוביה
.םהל תינויח האקשהה ןיאש םיחטש תוקשהל רוסיאהו

הלא תוכאלמ .לוביה וא חמצה םויקל ינויח ןעוציבש תוכאלמה ןה תוכאלמ לש תפסונ הצובק
.תיעיבשב תורתומ

תורפה תשודק
.אוצי רוסיאו רחס רוסיא ,התחשה רוסיא :תיעיבשה תורפ לע םילחה םירוסיאה אלאו
.רקפה תבוח םג תמייקו

ןמ םילכ םה רשאכ םריקפהלו תורפה תא רעבל תיעיבש תשודק תבייחמ ,הלא םינידל ףסונ
.הז רוזחמב ותוא ונללכ אלו יידמל ךבוסמ אוה רועיב ןיד .הדשה

.ןיחיפס רוסיאו רקפה תבוח :דימלתל תרבוחב לולכ וניאו תיעיבש תורפל ךיישה ףסונ ןיינעו
היעב ררועמ הז רוסיא .תיעיבשב חומצל וליחתהש םיחמצ לש תורפל סחייתמ ןיחיפס רוסיא
לוכאל ולכוי אל םה ,תיעיבש ברע םהיתודש תא םיאלקחה וערזי םא םג ויפל ןכש ,םיאלקחל
.ןיחיפס רוסיא םהילע לוחי יכ ,תיעיבשה ימשגב וטבניש תורפה תא

הרומה אצמי ןיחיפס רוסיא תוריפה לע לוחיש ילב תישישב העירז ריתהל םיכרדה רואית
.הטימשה תנש לע תנווגמה תורפסב

ןיד-תיב רצוא
תיב םא :וניינע הזו .םויכ השעמל םתלעפהבו תיעיבש ינידב יזכרמ םוקמ ספות ןיד תיב רצוא
.םהילע לח םילעב ךרדכ הריצבו הריצק רוסיא ןיא ,תורפה לש ףוסיאה תודובע תא זכרמ ןידה
.ןידה תיב תושרב םה תורפהשכ תמייק הניא (הנועה ףוסב םתרקפה) תורפה רועיב תבוח םג
תובוט תותיכב .תיללכה המדקהב ,דבלב זמרב ןיד תיב רצוא ןיינעל ונסנכנ אשונה דומילב
.דבלב גשומה תא דומלל בטומ תוליגר תותיכב ;הז ןיינע לע דומעל יאדכ

םיפסכ תטימש
וטמשוה אלו ,אשונה ירקיע תא דימלתל תרבוחבש רבסהה ללוכ םיפסכ תטימש ןידב
.םייזכרמה םיניינעה


הארוהה ךרד

תוארקמ
.תומשבו ארקיוב םיקוספה חותינב אשונה דומיל תא חותפל םיעיצמ ונא
הלבקהה תאו ,תיעיבשב תורוסאה תוכאלמה עברא תא םידימלתה ולגי ארקיוב םיקוספהמ
:םרכב תוכאלמל הדשב תוכאלמה ןיבש
.הריצק העירז - הדשב
.הריצב הרימז - םרכב

איה םרכב לוביה תחימצ :םעטהו .העירזל המוד ןפגה תרימז יכ ,תדמלמ תאזה הלבקהה
.העירזה לש האצות איה הדשה לוביש ומכ ,הרימזה לש האצות

:ןכו "...ךתמאלו ךדבעל ךל" :םידעוימ ץראה תבש תורפ יכ םידמלמ םיקוספה תורפל סחיב
".ךמע ינויבא ולכאו התשטנו הנטמשת תיעיבשהו"

הבוחה תא םג ףיסומ בותכה שרדו ,תורפה תא ריקפהל הבוחה תא םיללוכ הלא םיקוספ
אלו הלכאל :הלכאל םכל ץראה תבש התייהו" :הליגרה שומישה ךרדב תורפב שמתשהל
.(ב ,בי תורוכב) "דספהל

(זמ רוקמ) הרוחס רוסיא - ג ,ח תיעיבש
תווצמ ,תווצמה רפסל ויתוגשהב .השע תווצמ ן"במר תעדל אוה תיעיבש תורפ תריכמ רוסיא
:ן"במר בתוכ ,ג השע
אלו הלכאל' ושרדו ,'הלכאל םכל ץראה תבש התייהו' תיעיבש תורפב הרות הרמא"
:ב"ס ףד ,הרז הדובע לע ארתב קרפב ורמאש ומכ ,אוה הרות רבד הזו .'הרוחסל
השועה הנהו ...'הרוחסל אלו הלכאל הרמא הרותהו ,תיעיבש תורפב ובוח ערופ אצמנ'
".השעב רבוע םהב הרוחס

.(טמ רוקמ) דימלתל תרבוחב ואבוהש א ,כ ןישודיקב תופסותה ילעב םירמוא םימוד םירבד
ילעב תעדו ן"במר תעד ,הז יפל ."אמלעב השע אלא וניא ןתמו אשמ לבא" :םירמוא םה
"הלכאל" קוספהמ תעבונה ,השע תווצמ אוה תיעיבש תורפב הרוחס רוסיאש איה תופסותה
."הרוחסל אלו הלכאל" השרדהמו

עודמ ,ריבסמו ,לקשמבו הדימב הריכמ רוסיאל םעט ןתונ (56 הלאשב אבוהש) ארונטרב
.ןדמואב תושעיהל איה םג הכירצ ,ןידה יפל תרתומה ,תורפ לש הטעמ תומכ תריכמ

תא רוכמל רתומ דציכ ,הריבסמ ד ,ז תיעיבשב הנשמה :וז הנחבהל תורוקמה ונתינ 53 הלאשב
תבש"ב האר תורפב הרוחס רוסיא לע דוע) .םרכמל רתומש םהילע רמאנ ד ,ז הנשמבש תורפה
.(זנ דומע ,קוק ה"יארל "ץראה

:ןיינעה תבחרהל םיפסונ תורוקמ דימלתל תרבוחב ונאבה
(חמ רוקמ) הריכממ לבקתנש ףסכה ןיד המ הלאשב קסועה ,ם"במר .1
.(טמ רוקמ) תיעיבש תורפב רחוסה לש ושנוע לע ארמגה ירבד .2
.ויתואצותו הרוחס רוסיא לש המלש הנומת ונתיי ,הנשמה ירבד ףוריצב ,ואבוהש תורוקמה

םיפסכ תטימש

תא םיגדמ לובזורפה :ובש םייכוניחה םידדצה לוצינל הבורמ תובישח שי הז אשונ דומילב
ןיעמל ךפה לובזורפהש ינפמ ,תשגדומ הזה אשונה תובישח .תולעופ ל"זח תונקת הבש ךרדה
,םידימלתל ריהבי ןיינעה לש ידוסי דומיל .תונקת ןוקיתב ל"זח לש לבגומ יתלבה שפוחל למס
.תונקת תונקתנ הבש ךרדה יהמ

(אנ רוקמ) תוארקמ
(םינש עבש) "ץקמ" הלימה יכ ,ןיחבהל דימלתה תא תונווכמ םיקוספב תוקסועה תולאשה
ירפסב ןייעי ,הז אשונב ביחרהל הצורה .דואמ ינטשפ הז שוריפ .(םינשה עבש) ףוסב השוריפ
.ד ,ט לבויו הטימש ,ם"במרב .א וט םירבדלו ן"במרבו ארזע-ןבאב ןכו ,חנ הקספ ,האר ,םירבד

(גנ רוקמ) תובוח תטימש - א ,י תיעיבש
הרוצב םהב קוסעל שיו ,םהל םישדח םהש םיגשומב םידימלתה ושגפי הנשמה דומילב
:תונווגמ ןה תויורשפאה ?ורבחל ףסכ בייח תויהל םדא לוכי דציכ .תרדוסמ
תא ריזחהל ףסכ הוולל היהי אל םאש ,בותכ רטשב .בוח לע רטש בתכו ףסכ הוול םדא -
.("םיסכנ דובעש" הז) ותיב תא תחקל הוולמה לכוי ,בוחה
.האוולהה תא לביקש החכוהל רטש הוולמה ידיב דיקפהו ףסכ הוול םדא -
.תעה אובב ףסכה תא ריזחיש הוולל ןימאמ הוולמה .רטש לכ בתכ אלו ףסכ הוול םדא -
.ףסכ דבועל בייח דיבעמה .תרוכשמ לביק אל ןיידעו ורבח לצא דבע םדא -
.בוחה תא וסקנפב "םשר" ינוונחהו ,םיכרצמ תונחב חקל םדא -
תא םשר אל ךא ,חקל אוה םיכרצמ וליא וסקנפב םשר ינוונחהו ,םיכרצמ תונחב חקל םדא -
.בוחה םוכס

.ןאכ ומשרנש תובוחה יגוס תא תולקב תולעהל ולכוי םידימלתה

הטימשה תנשש תובוחל םיבשחנ ןאכ םימושרה תובוחהמ וליא ,הלאשב תקסוע הנשמה
עגרה עיגה םא םג ,וריזחהל בייח ,עבונ טע ונכשמ לאשש םדא יכ ,ומיכסי םידימלתה .עיקפת
הליגר האוולה לע ,ךדיאמ .הטימש יאצומ לש הנשה שאר ברע ףוס - תובוח תטימשל עבוקה
תלאש יהוז ?תיעיבשב תוטמשנה תואוולהה םוחת אופא והמ ."ודי השמ לעב לכ טומש" רמאנ
.הנשמבש םינידה יטרפ תא דומלל לק היהי ,וז ךרדב הלאשה תגצה רחאל .הנשמה

:הלא םה הנשמבש םיניינעה
.רטשב אלשו רטשב הוולמה תא תטמשמ תיעיבשש הדבועה .1
."רטשב אלש" "רטש" םיחנומל םישוריפ ינש -

:תונח תפקה .2
.תטמשמ הניאש הליגר הפקה .א
.תטמשמ הוולמל הכפהנש הפקה .ב
.הוולמל הנושארה תא השוע היינש הפקה :הדוהי יבר .ג

:ריכש רכש .3
.טמשמ וניא ליגר .א
.טמשמ ,הוולמ ואשע .ב

:יסוי יבר .4
.תטמשמ תיעיבשב תקסופש הכאלמ .א
.תטמשמ הניא תיעיבשב תקסופ הניאש הכאלמ .ב

.ויטרפל ןיינע לכ דומלל ךכ רחאו ,הנשמה לש הזה הנבמה תא םידימלתה םע תונבל יאדכ


(הנ-דנ תורוקמ) לובזורפה - ד-ג ,י ,תיעיבש
:תוחנה תומכ לש סיסב לע ןקתנ לובזורפה
.ןנברד איה הזה ןמזב תיעיבש .1
ןפ ךל רמשה" :הרותהמ רוסיא לע ורבעו תוולהלמ םירישע וענמנ םיפסכ תטימש ללגב .2
"...ךבבל םע רבד היהי
.תואוולה לבקל םיינע ולכי אל םיפסכ תטימש ללגב .3
.ןיד-תיבל הייבגל ויתורטש ורסמנש בוח וא ןוכשמ וילע שיש בוח תטמשמ הניא הטימש .4

ויתובוח תא רוסמל תורשפא םדא לכל ןתנ אוה :לובזורפה תא ללה ןקית הלא לכ סיסב לע
.ועקפי אל תובוחהש םורגל וז ךרדבו ,ןיד תיבב הייבגל

תכסמב ארמגה עטק תא תוינשמה ירחא דומלל םיעיצמ ונא לובזורפה ןיינע לע דומעל ידכ
:תויורשפא יתש תולעומ ארמגב .אשונה תא ריבסמה (ונ רוקמ) ןיטיג
תיב רקפהש ןורקיעה יפ-לע לובזורפ ןקית ללהו ,אתיירואדמ איה הזה ןמזב םיפסכ תטימש .א
.רקפה אוה ןיד
ךא ,וטמשיי תובוחש דחא דצמ ונקית םימכחו ,ןנברד איה הזה ןמזב םיפסכ תטימש .ב
ךכ .הטמשה ענמי לובזורפהש - הכופה הנקת ןקית ,תולקת תמרוג הנקתהש ללה הארשכ
.68 הלאשב אבוהש ,ם"במר קסופ

:ייבא ירבדב םיראותמה ,םיפסכ תטימש ןידב םינושה םיבלשב ןיחבהל שי ארמגה תארוהב
.(םתמדא לע לארשי בורשכ) הרותה ןמ תטמשמ תיעיבש .א
.םויכ תטמשמ תיעיבש ןיא ,יבר יפל .ב
.הרותה ןמ תיעיבשל רכז ,טמשת תיעיבשש ונקית םימכח .ג
.ןנברדמ םיפסכה תטמשה תא לטבל ידכ ,לובזורפ ןקיתו תוולהלמ וענמנש האר ללה .ד

"אטמשמ אלד ללה ןיקתהו ,תיעיבש אטמשמ אתיירואדמד ידימ אכיא ימו" - ארמגה תלאש
תנקתו ,'ג-ו 'ב ,םיבלש 2 דוע שיש ,ייבא ריבסמ ותבושתב .'ד בלשל 'א בלש ןיב האוושה איה -
.הרותה ןידל הבוגתכ אלו ,('ג) םימכח תנקתל הבוגתכ האב ('ד) ללה

- "טמשתד ןנבר וניקתו ,תיעיבש אטמשמ אל אתיירואדמד אכיא ימו" - ארמגה תלאש
.'ג בלשל 'ב בלש ןיב הוושמ

רקפה") אבר לש קומינה ;'ג-ל 'ב-מ רבעמה תא ריבסמ ("השעת לאו בש") ייבא לש קומינה
.'ג-ל 'ב-מו 'ד-ל 'א-מ רבעמה תא ריבסמ ("רקפה ןיד תיב

:ךכ םירבדה ואריי יתמכס רואיתב


.הרותה ןמ הנקת לטיב ללהש הרובס 'א הלאש

.םימכח תנקת לטיב ללהש ,בישמ ייבא

.םיפסכ תטימש םימכח ונקית ךיא ,תלאוש 'ב הלאש

."השעת לאו בש"ב הנקת ןקתל םיאשר םימכחש ,בישמ ייבא

םיפסכ תטימש ןקתל םילוכי םימכח ןכלו ,רקפה ןיד תיב רקפה :(תולאשה יתשל) אבר תבושת
.הלטבל וא


ךשמה