"ץראב תויולתה תווצמה" רפסה תארוהל הרומל ךירדמ


םייאלכ תווצמ .5
דימלתה .םייאלכ יניד לע דבלב םייללכ םיגשומ דימלתל תתל ודיקפתו ,רצק םייאלכ לע קרפה
דומלל םיעיצמ ונא .גוס לכל םידחוימה םינידה ןיבל םייאלכה לש םינושה םיגוסה ןיב ןיחבי
(24 הדובע) תולאשה תא םידימלתה לע ליטהלו הנשמהמו ם"במרה ןמ תורוקמה תא התיכב
.(תיב תדובעכ

תוגורע ןיב םיקחרמ תעיבקבו תוגורע תנכהב םיקסועו תואלקח םהב םידמולש רפס-יתבב
.הז אשונב קימעהל הרומה ךירצ ,םינוש םיניממ

:םינימה ןיב תונושה תוקחרהה יניד תא ללוכ אבה חולה

םייאלכ יניד חול
?םייאלכ םה המ
הקחרה םהיניב ןיאו ,הז דיל הז םילדגה ןג וא הדש ילודיג לש םינימ ינש םה םיערז יאלכ .א
ב"י םיפיעסב טרופיש יפכ) רכיה וא רדג םהיניב ןיאש וא ,(א"יו 'י 'ט םיפיעסב טרופיש יפכ)
.הבכרהבו םרכב םיאלכ ירוסיא שי ,םיערז יאלכל ףסונב .(ג"יו

רוסיאב ולדגש םיחמצה .ומויקבו עורזב לופיט ,העירז רוסיא :םה םיערז יאלכב םירוסיאה .ב
.םהמ תונהלו םלכאל רתומ ,םיאלכ

דירפהל שי ,םייאלכ רוסיאב הרוסאה ךרדב הזל הז םיכומסה ,םינוש םיניממ םיחמצ .ג
:תואבה םיכרדהמ תחאב םהיניב
.(ג"יו ב"י םיפיעס האר) םינושה םינימה ןיב הציחמ םיקהל .1
.(א"יו 'י 'ט םיפיעס האר) םינימה ןיב קחרמ רוציל .2
.(ד"י ףיעס האר) רתיה תא דימשהלו ,דבלב דחא ןימ ריאשהל .3
הציחמ םיקהש וא ,יוארה קחרמה קיחרה םא אלא ורבח די-לע ןימ עורזל ןיא
.םהיניב

?םייאלכ שי םינימ וליאב
:גהונ םייאלכ רוסיא .ד
.םדאל םילכאנה םינימ ינשב .1
בשחנ המהבלו םדאל לכאנה ןימ) המהבל לכאנה ןימ םע םדאל לכאנה ןימב .2
.(אופסמל סרית :המגודל ,המהבל ותוא םילדגמ םא םג ,םדאל לכאנל
:גהונ םייאלכ רוסיא ןיא .ה
.תחשל היקב םע היאס :המגודל ,המהבל םילכאנה םינימ ינשב .1
ותוא םילדגמ םא ףא ,המהבל אלו םדאל אל לכאנ וניא םינימה ינשמ דחא םא .2
.האופרל וא חירל ,יונל
תיתכלה הניחבמ םילודיגה ןוימ

ןכתייו) ,םוגרוס ,הטיח ומכ - ערזה אוה םהב לכאנה ירקיעה קלחהש םיחמצ - "םירגרג" .ו
האובת" וז הצובקל םיארוק ל"זח ןושלב .(םדאל םג לכאנ היערז ןמשש הנתוכ ףאש
."תוינטקו

:המגודל .םערז תא קר אלו ,םהמ רחא קלח וא םהיתורפ תא םילכואש םיחמצ - "קרי" .ז
ןניא ויתועקפ) המדא-חופת ;(ערז תליכא אלו ירפ תליכא איה הליכאה רקיע) הינבגע ;הסח
.(תומהב י"ע םילכאנ םילועבגהו םילעה) היקב ;(לועבג יקלח אלא םייתימא םיערז
."םירגרג"כ וניד ,םיערז לדגל "קרי" םיחינמ םא

ןהיתודימו תוקלחה תרדגה
:ןהיתודימ יפל עקרק תוקלח םירידגמ םייאלכ ינידב .ח
.הבחרמ לודג הכרואו ,הלעמו רטמ 6 הבחורש הקלח - הדש
.הבחרמ לודג הכרואו ,רטמ 6 דע מ"ס 60 הבחורש הגורע - רשימ
.מ"ס 60-מ תוחפ םבחורש הגורע וא הרוש ,דיחי חמצ - ידיחי
:תורעה
."הדש"כ הרמוחל הניד - קיודמ עוביר התרוצש הנטק הקלח .1
.ונייוצש תודימהמ תונטק תודונתב ארמוחל רהזהל שי .2
םילודיגה ןיב םישורדה םיקחרמה
םה םיקחרמה) םילודיגהו תוקלחה יפל ,םישורדה םיקחרמה םיאבומ האבה הלבטב .ט
.(מ"סב
:הלא ןה תוצופנה תוקחרהה
מ"ס 612 םירגרג ידיחי וא הדשל - קרי וא םירגרג הדשמ
מ"ס 120 םירגרג רשימל - קרי וא םירגרג הדשמ
מ"ס 60 קרי ידיחי וא רשימל - םירגרג ידיחי וא רשימ ,הדשמ
מ"ס 60 קרי הדשל - קרי הדשמ
מ"ס 15 קרי ידיחי וא רשימל - קרי ידיחי וא רשימ ,הדשמ

הקחרהה חטש תנטקה
,עוביר תרוצב שורדה קחרמה תא םישוע :וז ךרדב ןיטקהל רשפא תוקלחה ןיב קחרמה תא .י
."ןוסכלאב ךלוהו רצימ" הכלהב םיארוק וז הרוצל .ןוסכלאב תוקלחה תא םיברקמ כ"חאו

לכ תבשחנ ,הקלחל הקלח ןיב מ"ס 30 לש קספה חטשה ךותב שיו ,דחא ןימ עורזה חטש .א"י
.תיאמצע הדיחיל הקלח

ירחא עורזל רתומ ,הטיח רשימ שי וירחאו ,מ"ס 30 לש ףושח ספ ודיצב שיש הטיח הדש - ןכל
לכ תא םיאור ונייה םאש דועב ,(הנומת האר) דבלב מ"ס 120 לש חוורב הרועש הדש רשימה
.מ"ס 612 קיחרהל ךירצ היה ,הטיח הדשכ חטשה

תורחא תודרפה
וא םיטוחה ןיבש חוורהו ,מ"ס 100 ההבוגש רדג י"ע םינימ ןיב דירפהל רשפא - רדג .ב"י
.ל"זח ןושלב "דובל" ןידמ - הפוצרכ תבשחנ וז רדג .מ"ס -28מ תוחפ הבש תוטומה
ינש ןיב הכישמהלו ,מ"ס 240 ךרואב ,(ליעל רומאכ) הפופצ רדג םיקהל רשפא - חתפה תרוצ
טוחהו םידומע ינש) .םהילעמ רבועה טוחו םידומע איה חתפה תרוצ ."חתפה תרוצ"ב תודשה
עקרקה םאו .םיחמצה ילעל לעמ מ"ס 100 לש הבוגב תויהל טוחה לע .(חתפכ םיארנ םהילעש
.עקרקהמ מ"ס 100 - טוחה דצ לכמ מ"ס 40 בחורב הפושח

קרי ינימ ינש ןיבו ,מ"ס 60 רחא ןימל םירגרג ןימ ןיב ריאשהל ןוכנ חתפה תרוצ לש וז הדרפהב
.הרות ןידמ םישרדנ ולא םיקחרמ .מ"ס 10

.תוקלחה ןיב הדרפה אוה םג בשחנ - מ"ס 40 בחורבו ,מ"ס 100 קמועב ץירח .ג"י

םייאלכ הדש
רתומו) ראשה תא רוקעל בייחו דחא ןימ קר ריאשי ,דיזמב םייאלכ הערזנש הדש.ד"י
םא תעבוקה איה םיחיפסה תומכ יזא ,רחא ןיממ םיחיפס םמצעמ וב וחמצ םא ךא .(האנהב
.ןלהלדכו - אל וא םייאלכ הדשה

םיערז ויהש הממ 1/24-ל העיגמ םיחיפסה תומכ םא ,רחא ןיממ םיחיפס הב ולעש העורז הדש
דע םיחיפסה תא טעמל שיו ,םייאלכ הדשה - םיחיפסה ןיממ ולוכ ערזנ היה םא הדשב
רתומ ףאו - הדשב םיחיפסה תא טעמל ךרוצ ןיא ובש בצמ םייק ךא .הז רועישמ ותחפיש
וניא םגו תיאלקח הניחבמ החונ הניא תבורעתהש רכינ רשאכ - אוהו - םתוקשהל הליחתכל
.םיחיפסה תא רוקעל לוכי

רכשה לעמ רתוי שילשב םהל םלשי םא םג ,ורקעיש םילעופ אצומ וניא םא בשחנ "לוכי וניא"
ב"י 'ה םיאלכ ם"במר) .לוביה יוושמ שילש הלעת הריקעה םא וא ;הלאכ םילעופל ליגרה
.(מ"כו

.הרקמ לכב יתכלה רוריב תשרודו ,השק תבורעתה בושיח תרוצ :הרעה
ףקומ חטש
רימחהל ןוכנ ,הקחרה רועיש םהיניב שיו ,םירגרג יגוס ינש וב םיעורזש חטש - רודיג .ו"ט
:הז ללכמ םיאצוי .רודג חטש ךותב העירז יבגל ןכו ,רדג ופיקהל אלו
.רתומ - (םירטמ 6) תומא 10-מ רתוי הצורפ רדגה םא .1
.לקהל שי - עורזל רדגה ןיב מ"ס 240 בחורב רוב חטש םייק םא .2
,רחא לודיגב ףקומ היהי דחא לודיגש הרוצב םירגרג עורזל אלש רהזיהל שי - ףקומ .ז"ט
.רודג ןידל המוד ונידו "שובח" הכלהב םיארוק וז הרוצל .םינימה ןיב קחרמ שי וליפאו
ידכ .(םייאלכ תוכלהב קסועה) םכח תלאש לואשל שי השעמל םינידה יטרפב :תיללכ הרעה
.ו"ח םילושכמו תויעטמ ענמיהל

ברה םהיתורעהב ורזע הכירעל .אנהכ .ק ברה תאמ "ץראה תווצמ" רפס יפל סקז .מ י"ע ךרענ
.גרבנזייא .י ברהו טריביונ .י

לע תויוכזה) .ותושרב ןאכ ספדומו הרותה יפ-לע תואלקחה רקחל ןוכמה ידי-לע ןכוה הז חול
.(הרותה יפ-לע תואלקחה רקחל ןוכמל תורומש הז חול

ךשמה