מסכת דרך ארץ זוטא

ערך: יהודה איזנברגפרק חמישי

מי שהוא תלמיד חכם,
לא יאכל מעומד,
לא ילקלק באצבעותיו,
ולא יגהק בפני חברו.

מיעוט שיחה
מיעוט שחוק
מיעוט שינה
מיעוט תענוג
מיעוט הן
מיעוט לאו לאו:

לעולם יהא אדם יודע
אצל מי הוא יושב,
ואצל מי הוא עומד,
ואצל מי מיסב,
ואצל מי הוא מסיח ,
ואצל מי הוא חותם שטרותיו.

בארבעה דברים תלמידי חכמים ניכרים:
בכיסן בכוסן בכעסן ובעטיפתן.
ויש אומרים אף בדיבורו.

הדר תורה - חכמה
הדר חכמה - ענוה
הדר ענוה - יראה
הדר יראה - מצווה
הדר מצווה - צניעות.

לא יהא אדם ער בין הישנים
ולא ישן בין הערים.
ולא בוכה בין השוחקים
ולא שוחק בין הבוכים.
ולא יושב בין העומדים
ולא עומד בין היושבים.
ולא קורא בין השונים
ולא שונה בין הקוראים.
כללו של דבר אל ישנה אדם ממנהג הבריות.