ד"נשתה - םינידב יצראה ןחבמהםיעוריא .א


טוקליהש הארש יחצ .םיזע םימשג ודריש תעב ,ס"היב רצחב ולש טוקליה תא חכש ינוי (1
.התיכל וסינכהו טוקליה תא חקל ,לקלקתי וכותבש המ לכש ששחו בטרנ ינוי לש

?יחצ לש בוטה והשעמ לולכ הרותה ןמ "השע תוצמ" וזיאב .א
____________________________________________

!וז "השע תוצמ"ב הלולכה תפסונ המגוד בותכ .ב
____________________________________________

הללפתהו הבצמב הניינעתה ,הילא הנפלט יתור .ס"היבל העיפוה אלו התלח ישוש (2
האופרל המש תא הריכזהו תופורת הל התנק ,הנשמב םירועיש הל האיבה הדרו .המולשל
יכ ,התומלשב םילוח רוקיב תווצמ המייק הדרוש רמא ברה .הדימעה תליפתב המלש
.םילוח רוקיב תווצמ רקיע םהש םירבד ינש תללוכ וז הווצמ
!הווצמה רקיע םהש םירבדה ינש תא ןייצ

_____________.ב _____________.א

הודח .תוננבו תוגוע ,םינומסרפא ,תוירכוס :ללכש דוביכב היתורבח תא הדביכ הב-יצפח (3
,תוירכוס ,תוגוע ,תוננב :הז רדסב דוביכה לע הכרבו הנושאר דבכתהל הליחתה
.רדסה אוה ךכ אלש הל וריעה היתורבח .םינומסרפא

?וללה םירבדה תעבראמ דחא לכ לע ךרבל ךירצ הכרב וזיא .א
_____________ םינומסרפא _____________ תוירכוס
_____________ תוננב _____________ תוגוע

?ולא תוכרב ךרבל הכירצ התייה ויפלש תוכרבה רדס והמ .ב
_____________ .2 _____________ .1
_____________ .4 _____________ .3

____________________ !הז רדסב אקווד עודמ קמנ .ג
__________________________________________


עדי תולאש .ב


.םהב תונעתהל בייח דחא לכו תוינעת םילח םיאבה םישדוחב (1
!תינעתה םש המו תינעתה לח וב שדוחב ךיראתה תא בותכ

תינעתה םש
ךיראתה
____________________
__________________(1
ירשת .א
____________________
__________________(2
____________________
____________________
תבט .ב
____________________
____________________
רדא .ג
____________________
____________________
זומת .ד
____________________
____________________
בא .ה

הבושתה תא לוגיעב ףקה ?חספ ינפל ותוא ןיפרוש יתמיאו ץמחה תא ןיקדוב יתמיא (2
!הנוכנה

.ןסינב ג"י םויב ותוא ןיפרושו ןסינב ג"י לילב ותוא ןיקדוב .א

.חספ ברעב ותוא ןיפרושו ןסינב ב"י לילב ותוא ןיקדוב .ב

.ןסינב ד"י םויב ותוא ןיפרושו ןסינב ד"י לילב ותוא ןיקדוב .ג

.הקידבה רחאל דימ ותוא ןיפרושו ןסינב ד"י לילב ותוא ןיקדוב .ד

!םירופה גחב ןימייקמש תווצמ עברא בותכ (3

_____________.א

_____________.ב

_____________.ג

_____________.ד

!תוכוסה גחב םילטונש םינימה תעברא לש םהיתומש בותכ (4

_____________.א

_____________.ב

_____________.ג

_____________.ד

.תוכרב יתש לש המיתחה תא הדימע תלפתב םינשמ הבושת ימי תרשעב (5

_____________ ?"שודקה ל-אה" םוקמב םירמוא המ.א

_____________ ?"טפשמו הקדצ בהוא ךלמ" םוקמב םירמוא המ .ב

.תונוש תווצמ ךינפל ."השעת-אל תווצמ"לו "השע-תווצמ"ל תוקלחתמ הרותה תווצמ (6
."השעת אל תווצמ" תוארקנ םהמ ולאו "השע תווצמ" תוארקנ םהמ ולא בותכ

םאו בא דובכ .ג ;בנג .ב ;רפוש תעיקת .א
ןוזמה-תכרב ךרבל .ה ;וריבחמ ץפח לזג .ד

____________________________________ :"השע תווצמ"

_________________________________ :"השעת אל תווצמ"

?ירפה תכרבל ףסונב ,הנשה לש שדחה לובימ ירפ לע םיכרבמ הכרב וזיא (7
_______________________________________________


םיגשומ .ג


!םיאבה םיגשומה תא הרצקב ראב

_______________________________________ :"םיסינה לע" .א
_________________________________________________

_______________________________________ :תולבא .ב
_________________________________________________

_______________________________________ :רוכז תשרפ .ג
_________________________________________________

_______________________________________ :םילכ תלעגה ד
_________________________________________________


םינולאשה ןכותל הרזח