םינידב םייצראה םינחבמה ינולאש

א"סשתה - םינידב יצראה ןחבמה
ס"שתה - םינידב יצראה ןחבמה
(תונורתפ ללוכ) ט"נשתה - םינידב יצראה ןחבמה
ח"נשתה - םינידב יצראה ןחבמה
ז"נשתה - םינידב יצראה ןחבמה
ו"נשתה - םינידב יצראה ןחבמה
ה"נשתה - םינידב יצראה ןחבמה
ד"נשתה - םינידב יצראה ןחבמה


ח"נשת-א"משת םינידב םייצראה םינחבמב תולאשנש תולאשה
םיאשונ יפל םינייוממ

םירוסא תולכאמ .ז
ץראב תויולתה תווצמ .ח
ורבחל םדא ןיב .ט
םיטפשמ - םיקזנ .י
ןיליפתו תילט .אי
םיגשומ רואיבו תונוש .בי
תוכרבו תוליפת .א
םידעומו תבש .ב
םישדוח ישאר .ג
םירופו הכונח .ד
תומוצו תינעת ימי .ה
ןינהנה תוכרבו הדועס .ו