םישדוח ישאר .ג


(?הליפתב םיפיסומ המ ?וז תבש תארקנ ךיא) ?שדוח שאר ינפלש תבשל דחוימ המ (1

?שדוח שאר רושק םימשב העפות וזיאל (2

?ירבעה שדוחב שי םימי המכ (3

?שדוח שאר ךשמנ םימי המכ (4

?שדוחל דחאה םויל בשחנ םוי הזיא ,םיימוי ךשמנ שדוח שאר רשאכ (5

- ןושארה קוספה תא בותכ ?שדוח שארב םיארוק עובשה תוישרפמ השרפ וזיא ךותמ (6
.םייסמה - ןורחאה קוספה תאו ,חתופה

.(הליפת יעטק השימח ןייצ) ?שדוח שאר לש ורקובב הליפתב םיפיסומ המ (7

דציכ - "םישדח שדחמ 'ה התא ךורב ...םיקחש ארב ורמאמב רשא ה"מא 'ה התא ךורב" (8
?תרמאנ איה יתמ ?וז הכרב תארקנ

םינולאשה ןכותל הרזח