ז"נשתה - םינידב יצראה ןחבמהםיעוריא .א


ול ריזחיש ריאימ בקעי שקיב ןוערפה ןמז עיגהשכ .םימי עובשל בקעימ האוולה חקל ריאי (1
.בושו ךלב בקעי תא החדו קמחתה ריאי .בוחה תא

/ קשוע / בנג / ןסמח / ןלזג ?הז השעמב ריאי רבע רוסיא הזיא לע .א

__________________________________________________

___________________________________ !ךתריחב תא קמנ .ב

םישנא ולע הב הנחת לכב ומוקממ םק ורבח דגש ןיחבה ןד .תירוביצ הרובחתב ועסנ דגו ןד (2
.םיבושח םישנא ינפב קר םוקל גהונ אוהש ול ריעה ןד .ומוקמב בשייתהו רזחו םירגובמ

______________ !קמנ _____________ ?ןד וא דג ,הזה חוכיוב קדוצ ימ .א

_________________________________________________________

___________________ ?וינפב םוקל םיבייחש ןקזל םדא בשחנ ליג הזיאמ .ב

"םיידי תליטנ לע" תכרב ךרבו וידי לטנ ינדש רחאל .םיירהצ-תחורא וידחי ודעס ינורו ינד (3
.םחל אלל רשבו המדא-יחופת לכא ךכ רחאו ,םחל-תסורפ לכא ,"ץראה ןמ םחל איצומה"ו
לע ךרבל וילע ,םחל אלל רשבהו המדאה יחופת תא לוכאל גהונ אוה םאש ול ריעה ינור
.גהונ אוהש יפכ ,"לכהש" רשבה לעו "המדאה ירפ ארוב" המדאה יחופת

_____________ ?הז הרקמב קדוצ ימ .א

________________________________________ !ךתבושת קמנ .ב

."ונייחהש" תכרב םהילע ךרבו ךכ לע חמש ריאי .םישדח םילדנס גוז ריאיל התנק אמא (4

_____________ ?ןידכ גהנ ריאי םאה .א

________________________________________ !ךתבושת קמנ .ב


עדי תולאש .ב


________________________________ ?"הליענ תלפת" איה המ (1

________________________________ ?התוא םיללפתמ יתמיאו

(!תובושתה 4 ךותמ הנוכנה הבושתה תא ןמס) "חספה וילע רבעש ץמח" הז המ (2

;חספה גח ינפל יוגל ורכמש ידוהי לש ץמח .א
;חספה גח ינפל יוגל ותוא רכמ אלש ידוהי לש ץמח .ב
;חספה גח וילע רבעש יוג לש ץמח .ג
.חספ ינפל ידוהיה ןמ ותוא הנקש יוג לש ץמח .ד

(!תובושתה 4 ךותמ הנוכנה הבושתה תא ןמס) "חספה וילע רבעש ץמח" לש ןיד המ (3

;האנהב רתומו הליכאב רוסא .א
;הליכאב רתומו האנהב רוסא .ב
;האנהבו הליכאב רוסא .ג
.האנהבו הליכאב רתומ .ד

קבדהל רשפא יא ירה ,"קבדת ובו ארית ךיקלא 'ה תא" השע-תוצמ תא םייקל רשפא דציכ .(4
_______________________________________________________ ?הניכשב

_____________________________________________ !תחא המגוד בותכ

םייתש בותכ .זומתב רשע-העבשב םימצ ונא ,רבעב לארשי םעל ועריאש תורצ שמח ללגב (5
!ולא תורצ שמח ךותמ

________________________________________________________ .א

________________________________________________________ .ב

המכו תונמ המכ ,םירופב "םינויבאל תונתמ" תוצמו "תונמ חולשמ" תווצמ םייקל ידכ (6
?םישנא המכלו תתל ךירצ תונתמ

"תונמ חולשמ" .א
_____________ םישנא המכל _____________ תונמ המכ

"םינויבאל תונתמ" .ב
_____________םישנא המכל _____________ תונתמ המכ


םיגשומ .ג


!םרשקהו םיאבה םיגשומה לע הרצקב בותכ

_________________________________ הבר אנעשוה .א

_________________________________ םירבד תאנוא .ב

_________________________________ "םיסנה לע" .ג


םינולאשה ןכותל הרזח