ס"שתה - םינידב יצראה ןחבמה

ס"שתה ןויסב ב"י

!רקי דימלת

בושייבו תוניתמב ,םאתהב בשהו הלאש לכל תודחוימה תוארוהבו תולאשב בטיה אנ ןייע
!תעדה
.היכרדב תכלל לדתשמו הרות דמולה יתד רפס תיב דימלתל האיכ ,הניחבה רהוט לע אנ דפקה
.דיתעב ךל םינוכנה םינחבמב ןהו הז ןחבמב ןה ,החלצה ךל םילחאמ ונא

םיעוריא .א

1 הלאש
ךורעל טילחה לביקש הרקיה הנתמה יווש תא קודבל ידכ .ללכושמ בשחמ הנתמב לביק ריאי
ןהמ תחא לכב לאשו תונוש תויונח שמחל סנכנ ריאי .ללכושמ בשחמ הלוע המכ ררבלו הקידב
.הזכ בשחמ הלוע המכ
_______________________________________ ?אל וא הכלהכ גהנ ריאי םאה
_______________________________________________ .ךתבושת תא קמנ

2 הלאש
.ותוא ליהבהו ןד לש ונזוא ךותל הלודג הקעצ קעצו ןד ירוחאמ דמע יש
____________________________________ ?הז השעמב יש רבע רוסיא הזיא לע
____________________________ ?ותלהבה לע יפסכ יוציפ ןדל תתל ךירצ יש םאה
___________________________________________________ .ךתבושת תא קמנ

3 הלאש
"םולש" הרמאו היח הדמע ,התכל הרומה הסנכנשכ .ןוזמה תכרב ךרבל ובשי הרובדו היח
.הכרב ידכ ךות ןובשח יליגרת הרתפ הרובדו ,ןוזמה תכרב עצמאב ,"ןזה" תכרבב הרומל
?אל וא הכלהכ וגהנ הרובדו היח םאה
_____________ היח
_______________ הרובד
:קמנ
____________________________________________________________ :היח
__________________________________________________________ :הרובד

4 הלאש
תכרב הבירה לע ךריב באוי .הדועסה ןמזב אלש םיפיזש תביר לוכאל וצר ריאמו באוי
."ץעה ירפ ארוב" תכרב ךריב ריאמו ,"לכהש"
____________________________________________ ?הכלהכ גהנ ,ךתעדל ,ימ
________________________________________________ .ךתבושת תא קמנ


עדי תולאש .ב

5 הלאש
:רסחה תא םלשה .תווצמ עברא םימייקמ םירופה גחב
________ חולשמ (1)
________ תונתמ (2)
________ תדועס (3)
________ תאירק (4)
_________________ ?םויב םגו הלילב םג םימייקמ הלא תווצמ עבראמ הווצמ וזיא

6 הלאש
?ץמח לוכאל רוסא יתמיאמ
:הנוכנה הבושתה תא ןמס
.(ןסינב ו"ט לילמ) רדסה לילמ
.(ןסינב ד"י םוימ) חספ ברעמ
.(ןסינב ד"י לילמ) ץמח תקידב לילמ

7 הלאש
:תוכוסה גחב םילטונ ונאש םינימה תעברא לש םהיתומש תא ןייצ
____________
____________
_____________
_____________

8 הלאש
:גחה םש תא ןייצ ?תואבה תוליפתה תא םירמוא ונא יתמיא
________________________________________________ :"ךילשת" תליפת
___________________________________________________ :תופקהה רדס
_________________________________________________ :"הליענ" תליפת

9 הלאש
:הלא םישדוחמ דחא לכב הלחה תינעתה םש תא בותכ ;םישדוח העברא ךינפל
________________________ :ירשת
________________________ :תבט
________________________ :זומת
_________________________ :בא


םיגשומ .ג

10 הלאש
:הלאה םיגשומה לע הרצקב בותכ
_________________________________________________ :תקספמ הדועס
________________________________________________ :"ונייחהש" תכרב
__________________________________________________ :הנורחא הכרב
___________________________________________________ :םילוח רוקיב            תוכן 
תושבע             תוכן מבחנים בדינים