א"סשתה - םינידב יצראה ןחבמה

א"סשתה ןויסב ז"ט

!רקי דימלת

!תעדה בושייבו תוניתמב ,םאתהב הלאש לכל תודחוימה תוארוהבו תולאשב בטיה אנ ןייע
.היכרדב תכלל לדתשמו הרות דמולה יתד רפס תיב דימלתל האיכ ,הניחבה רהוט לע אנ דפקה
.דיתעב ךל םינוכנה םינחבמב ןהו הז ןחבמב ןה ,החלצה ךל םילחאמ ונא

םיעוריא .א

1 הלאש
ךכ רחאו םיימויל םתוא תחקל טילחהו ,לאכימ לש הביתכ ילכ התכב ונחלוש לע אצמ םייח
.לאכימל םתוא ריזחהל
____________________________________ ?הז והשעמב הכלהכ גהנ םייח םאה
________________________________________________ :ךתבושת תא קמנ

2 הלאש
.התכל הסנכנ הרומהשכ הנשמל הרומה ינפב םוקל הגהנ אל היח
____________________________________________ ?הכלהכ היח הגהנ םאה
________________________________________________ :ךתבושת תא קמנ

3 הלאש
םיסגא לכא ריאי ,תוירכוסו םינטוב ,םינאת ,םיסגא וירבחלו יסויל השיגה יסוי לש אמיא
המלש .םינאתה תא רטפו םיסגאה לע "ץעה ירפ ארוב" ךריב אוה םתליכא ינפל .םינאתו
.םינטובה לע ךכ רחאו תוירכוסה לע ךריב אוה הליכאה ינפל .תוירכוסו םינטוב לכא
___________________ ?םינאתה תא רטפו םיסגאה לע ךריבשכ ןידכ גהנ ריאי םאה
________________________________________________ :ךתבושת תא קמנ
____________________ ?םינטובה ינפל תוירכוסה לע ךריבשכ ןידכ גהנ המלש םאה
________________________________________________ :ךתבושת תא קמנ

4 הלאש
היהנ לכהש" תכרב הכריב ךכ רחאו ,םחלה לע "איצומה" הכריבו הדועסל םיידי הלטנ לעי
.םחלה לע "איצומה" הכרבו הדועסל םיידי איה ףא הלטנ הודח .הל שגוהש רשבה לע "ורבדב
הכריב ךכ רחאו ,"תושפנ ארוב" תכרב םהילע הכריבו חוניקל םיחופת הלכא הדועסה םויסב
.ןוזמה תכרב
_______________________________ ?רשבה לע הכריבשכ הכלהכ לעי הגהנ םאה
________________________________________________ :ךתבושת תא קמנ
____________ ?םיחופתה לע "תושפנ ארוב" תכרב הכריבשכ הכלהכ הודח הגהנ םאה
________________________________________________ :ךתבושת תא קמנ


עדי תולאש .ב

5 הלאש
.הדימעה תליפתב םייוניש שי הבושת ימי תרשעב
____________________________________ ?"שודקה לאה" םוקמב םירמוא המ
___________________________ ?"טפשמו הקדצ בהוא ךלמ" םוקמב םירמוא המ

6 הלאש
:הנוכנה הבושתה תא ןמס
המ ,גחה ינפל ץמחה תא רכמ אלו ,חספה גח רחאל חבטמה ןוראב םילפו תליבח אצמש ימ
?חספה גח רחאל םילפווב השעי
.םתוא לוכאל לוכי אוה
.ולש בלכל םתוא תתל לוכי אוה לבא ,םתוא לוכאל ול רוסא
.םתוא ףורשל ךירצ

7 הלאש
שיו ,הלילב קר םימייקמש ןהמ שי ,םויב קר םימייקמש ןהמ שי .תונוש תווצמ ךינפל
:התוא םימייקמ יתמו ןהמ תחא לכ דיל בותכ .הלילב םגו םויב םג םימייקמש ןהמ
____________________________________________ :םירופב הליגמה תאירק
_______________________________________________ :ץמח תקידב תווצמ
_______________________________________________ :בלול תליטנ תווצמ
______________________________________________ :רפוש תעיקת תווצמ

8 הלאש
.רוע ילענ םילעונ ןיא תוינעת יתשב
?הלאה תוינעתה תומש תא בותכ
____________________________ ____________________________

9 הלאש
?לארשי ץראב הכוסב םילכואו םיבשוי םיאבה םימיה ןמ םוי הזיאב
:הנוכנה הבושתה תא ןמס
.תוכוס לש גח ורסאב
.תרצע ינימשב
.הבר אנעשוהב


םיגשומ .ג

10 הלאש
:הלאה םיגשומה לע הרצקב בותכ
__________________________________________________ :םירבד תאנוא
____________________________________________________ :חירה תכרב
___________________________________________________ :ללהה תאירק
__________________________________________________ :"תיזכ" רועיש. ד


            תוכן 
תושבע             תוכן מבחנים בדינים