ה"נשתה - םינידב יצראה ןחבמהםיעוריא .א


ןכודב סיכ בשחמ תונקל הסינ ןבואר .םיבונג םיצפח רוכמל םיליגר ויה םינכודה דחאב (1
בותכ .הז ןידל םיקומינ ינש םנשי .הז ןכודמ תונקל רוסאש הנעטב ונממ ענמ ןועמש .הז
__________________________________________ :םהמ דחא תוחפל
_______________________________________________________

.הנשה לכ וב שמתשהש רחאל הריכמל ןובשח רפס ינד עיצה ,םידומילה תנש ףוסב (2
.שדח רפסכ ורכמו הפי הפיטעב ותוא ףטע ,שדחכ הארייש ידכ

_________________________________________ ?ןידכ גהנ ינד םאה .א

_____________________________________________ !ךתבושת קמנ .ב

סרפכ ,ןוזמה תכרב ינפלו החוראה םותב "הציצמ תוירכוס" יתורלו היחל הקינעה אמא (3
תכרב הירכוסה לע הכרב ,הנתמה לע החמש היח .הלוכ תירקיעה הנמה תא ולכאש ךכ לע
רחאמ "לכהש" תכרב ךרבל ךירצ אלש הנעט יתור .ןוזמה תכרב הכרב כ"חאו "לכהש"
.החוראה תא ומייס אל ןיידעש

_______________________________ ?יתור וא היח ,הז הרקמב קדוצ ימ .א

______________________________________________ !ךתבושת קמנ .ב

הילע ךריבו הינבגע חקל םייח .השדחה הנועה לש תוינבגע ברע תחוראל השיגה אמא (4
.תוינבגע לע "ונייחהש" םיכרבמ אלש ןעט דוד ."ונייחהש" תכרב

__________________________________________ ?הז הרקמב קדצ ימ .א

_____________________________________________ !ךתבושת קמנ .ב


עדי תולאש .ב


:םיאבה םירבדה ןמ דחא לכ לע ןיכרבמ תוכרב וליא (1

_________________________________ ףרוחב קרבה תא האורה .א

_________________________ בוט חיר םהב שיש םיבשע חירמה .ב

באו םא ארומו םאו בא דוביכ (2
!"םאו בא דוביכ" תווצמל תואמגוד יתש בותכ .א

___________________________________________________ .1

___________________________________________________ .2

!"באו םא ארומ"ל תואמגוד יתש בותכ .ב

___________________________________________________ .1

___________________________________________________ .2

?ןוזמה תכרבל ףיסוהל םיבייחש םיעטקה םהמ (3
-ב םיפיסומש עטקה ארקנ דציכ

___________________________________________________ :תבש (א

_________________________________________________ :בוט םוי (ב

_______________________________________________ :שדוח שאר (ג

___________________________________________________ :הכונח (ד

___________________________________________________ :םירופ (ה

:יבגל "הילדג םוצ"מ "באב העשת" לדבנ המב (4

הילדג םוצ
באב העשת
- - םוצה ךרוא (א
(ךשמנ אוה יתממ)
- - םאה .םיפסונ םירוסיא (ב
תופסונ תורוסא תולועפ שי
?ןה המ ןכ םאו םוצה לע


םיגשומ .ג


:םרשקהלו םיגשומל הרצקב סחייתה

_____________________________________ "שודקה ךלמה" .א

________________________________________ ץמח תקידב .ב

______________________________________ םינויבאל תונתמ .ג


םינולאשה ןכותל הרזח