ח"נשתה - םינידב יצראה ןחבמהםיעוריא .א


ידכ הנשה לכ דמל ובש תילגנאה רפס תא השדח הפיטעב םייח ףטע םידומילה תנש ףוסב (1
.תולקב ותוא רוכמי ךכבו ,שדחכ הארייש

.ןסמח / קשוע / תעד תבינג / הליזג ?הז השעמב םייח רבע רוסיא הזיא לע .א

_______________________________________ !ךתריחב תא קמנ .ב

דודמ שקיבו ותוא רקבל טילחה לארשי .םימי המכ ךשמב םידומילהמ רדענ דעלג (2
תורטמ יתש שיש הנעטב וענכשל הסינ לארשי .ןמז ול ןיאש ללגב ברס דוד .וילא ףרטצהל
.וז הוצמב תובושח
?םילוח רוקיב תווצמ לש תובושחה תורטמה יתש ןה המ

____________________________________________________ .א

____________________________________________________ .ב

המ-ןמז רחאל .(םרג -30כ - תיזכ ךירכ לכ לש ולקשמ) ןטק ךירכ דחא לכ ולכא ינדו יסוי (3
.ךריב אל יסויו קפסמ ךריב ינד ?אל וא ןוזמה תכרב וכרב םאה .םהינש וקפתסה

_____________ ?ןידכ גהנ םהמ ימ .א

____________________________________________ !ךתבושת קמנ .ב

לע ךריב באוי .תוירכוס תספוקו תוריפ םע הרעק םהינפל האיבה לאגיו באוי לש אמא (4
.ירפה לע ךכ רחאו הירכוסה לע םדוק ךריב לאגיו הירכוסה לע ךכ רחאו ירפה

_____________ ?ןידכ גהנ םהמ ימ .א

________________________________________ !ךתבושת קמנ .ב


עדי תולאש .ב


(!הנוכנה הבושתה תא ןמס) ?"םילכ תלעגה" הז המ (1

;םילכ תפיטשל הנוכמל םיליעגמו םיכלכולמ םילכ לש םתסנכה .א
;םתוא רישכהל ידכ רשכ הוקמל ץמח-ילכ לש םתסנכה .ב
;םתוא רישכהל ידכ ןיעמ ימל ץמח-ילכ לש םתסנכה .ג
.םתוא רישכהל ידכ םיחתור םימ-דודל ץמח-ילכ לש םתסנכה .ד

!םהמ השולש בותכ .הוצמ תבו הוצמ רב ליגמ באב העשתב םירוסאה םירבד המכ שי (2

_______________.ג _______________ .ב _______________ .א

!םירופב םהב םיבייחש תווצמהמ תווצמ שולש בותכ (3

_______________ .ג _______________ .ב _______________ .א

הווצמו ,דחא לכ ךשמנ םימי המכ ,םהיתומש בותכ .ירשת שדוחב םילח םיגח העברא (4
!םינושארה םיגחה השולשמ דחא לכל תדחוימ

4 3 2 1
- - - - :גחה םש
- - - - ?ךשמנ םימי המכ
x - - - :תדחוימ הווצמ

:םיאבה םירבדהמ דחא לכ תליכא ינפל ךרבל ךירצש הכרבה םש תא בותכ (5

_______________________________________ םידקש .א

_______________________________________ םינטוב .ב

_________________________________________ םיגד .ג

________________________________________ םיבנע .ד

________________________________________ הניבג .ה

________________________________________ חיטבא .ו


םיגשומ .ג


!םרשקהו םיאבה םיגשומה לע הרצקב בותכ

______________________________________ "םירדנ תרתה" .א
____________________________________________________
____________________________________________________

___________________________________________ "תופקה" .ב
____________________________________________________
____________________________________________________

!דוביכ תווצמל תואמגוד שולש בותכ - םאו בא דובכ .ג
____________________________________ .1
____________________________________ .2
____________________________________ .3

!ארומ תווצמל תואמגוד שולש בותכ - םאו בא ארומ .ד
____________________________________ .1
____________________________________ .2
____________________________________ .3


םינולאשה ןכותל הרזח