ו"נשת - םינידב יצראה ןחבמהםיעוריא .א


ללפתה םהב םימיב ,ותעידי אלל ,ויבא לש עובקה ומוקמב תסנכה-תיבב תבשל גהנ םייח (1
.רחא תסנכ-תיבב ויבא

__________________________________ ?ןידכ גהנ םייח םאה .א

_________________________________________ !ךבושת קמנ .ב

םותב הלודג הנווכב ךרבל גהנ ןוזמה תכרב תא .הבושתב הרזחש החפשמל ןב היה דוד (2
תכרב ללכ ךריב אל אוה בר אל ןמז ינפלש ול ריכזהו ךכ לע ותוא טינקה דדוע .החוראה
.ןוזמה

________________________ ?הז והשעמב דדוע רבע רוסיא הזיא .א

___________________________ !הז רוסיאל תפסונ המגוד בותכ .ב

ידכ ךות .עבשש דע לכא ,בער היהש קחצי .םיירהצ תחורא וינפל השיגה קחצי לש ומא (3
ךריב םא רכז אל אוה ןכמ רחאל .העוגר התייה אלש הנטקה ותוחא תא קיסעה ,ותליכא
.אל וא ןוזמה תכרב

____________________ ?אל וא קפסמ ןוזמה תכרב ךרבי קחצי םאה .א

__________________________________________ !ךתבושת קמנ .ב

ץימ :ללכש לק דוביכ םהינפל השיגה בקעי לש ומא .בקעי וריבח תיבב חראתה יסוי (4
רדס הזיא יפלו ךרבל םהילע תוכרב ולא וטבלתה יסויו בקעי .תוגועו םידקש ,םיזופת
.וכרבי

______________ ?םהינפב ושגוהש םירבדה ןמ דחא לכ לע וכרבי תוכרב ולא .א
_____________________________________________________

______________________________ ?ולא תוכרב וכרבי רדס הזיא יפל .ב

___________________________________________ !ךירבד קמנ


עדי תולאש .ב


________________________________ ?"ךילשת" גהנמ הז המ (1

____________________________________ ?ותוא םימייקמ יתמיאו

.(םירופכה םויל טרפ) ?"רוביצ תינעת" ןהש תוינעת עברא םה ולא (2

_____________ _____________ _____________ _____________

!"ונייחהש" םיכרבמ םהבש םינוש םינפוא ינש תוחפל ןייצ (3

_____________.2 _____________ .1


םיגשומ .ג


:םרשקהו םיאבה םיגשומל הרצקב סחייתה

___________________________________ "ירדנ לכ" תלפת .א

________________________________ "ץמח רועיב לע" תכרב .ב

!"תובר תושפנ ארוב" הנורחאה הכרבה תא ןאכ בותכ .ג

______________________________________ :םלועה ךלמ ...
________________________________________________


םינולאשה ןכותל הרזח