םירוסא תולכאמ .זינפמ ןהמ ענמיהל ונילעש תונוש תולועפ תללוכ איה .ךתרבחמל האבה הלבטה תא קתעה (1
.הלבטה תא םלשה .םיוסמ רוסיא ידיל אובנש ששחה ינפמ וא רוסא ומצע רבדהש

(!קייד) רוסיאה םש
רוסא
האמט המהב
רומח רשב לוכאל
- הניבגו רשב ובש ךירכ לוכאל
- אלש לשובמ רשב לוכאל
לושיבה ינפל חלמנ
- ירכנ ידי-לע ןכוהש ןיי תותשל
- ירכנ ותוא לשיבש לכוא לוכאל
:ל ששחה ינפמ
:ונילע
- הנוגיט ינפל היח הציב קודבל
- םתליכא ינפל הסח-ילע קודבל
(!קייד) רוסיאה םש
:רוסא
- התמש הרוהט המהב רשב לוכאל
הטיחש ילב
- ידי-לע הטחשנש המהב רשב לוכאל
(הכלהה יללכ יפ-לע טחש םא םג) ירכנ
- ירכנ ידי-לע בלחנש בלח תותשל

?למג לש בלח תותשל רוסא המל (2

?םירובד שבד לוכאל רתומ עודמ (3

?ךתדע גהנמ יפל (בלחל רשב ויב ןיתמהל םיבייחש הרקמב) הנתמהה ןמז והמ (4

?תונושה תודעב הנתמהה ןמז יבגל םינוש םיגהנמ שי עודמ (5

.ירשב אוה ריסהש הל עידוהל ילבמ הנכשל יקנ ריס תלאשה תיבב התייה אל אמאש העש (6
.יבלח לכאמ ריסב הלשיב הנכשהש ךכ-רחא ררבתנ הנהו
המו .(םתוא בותכ - םינוש םיאנתב יולת רבדה םא) ?הנכשה הלשיבש לכואב תושעל שי המ
.טרפ ?ריסב תושעל שי

:רשב ילכאמל בלח ילכאמ ןיב הקחרה לש םינוש תוגהנתה יכרד השולש םנשי (7
.הזל הז ןיב םיוסמ ןמז ךשמב ןיתמהל - הנתמה .א
י"ע הפה תא חידהל / םחל תליכא י"ע הפה תא חנקל - תונוש יוקינ תולועפ .ב
.םיידיה תא ץוחרל / הקשמ תייתש
.הלועפ םוש אלב - דימ .ג

תא המיאתמה תצבשמב םושר .םינוש םילכאמ לש תומישר הב שי .האבה הלבטה תא קתעה
.התישארבש המגודה פ"ע (דימ וא יוקינ וא הנתמה) הנוכנה תוגהנתהה גוס

:לוכאל לוכי
רשב

לולצ ירשב קרמ

ולשבתנש תוקרי
(יקנ) ירשב ריסב
:םדוק לכא

יוקינ
יוקינ
דימ
בלחב הנכוהש הסיד
- - - הילע ורבעש השק הניבג
םישדח 6
- - - הכר הניבג
- - - ולשבתנש תוקרי
(יקנ) בלח ריסב
- - - םיגד

!תמדוקה הלבטב ומכ ןמס

:לוכאל לוכי
ורבעש השק הניבג
םישדח 6 הילע
הכר הניבג

ולשבתנש תוקרי
(יקנ) יבלח ריסב
:םדוק לכא
- - - רשב
- - - לולצ ירשב קרמ
- - - ולשבתנש תוקרי
(יקנ) ירשב ריסב
- - - םיגד

"רשכומ" הקתפ תאשונה תיקשב היה דחא .זילטיאב םיטוחש תופוע ינש התנק הדלי (8
הררועתה םאה ?ולא םיגשומ לש ןשוריפ המ ."רשכומ אל" הקתפ תאשונה תיקשב דחאו
?הרושכ חלמנ אל אמש וא וירבאמ דחאב םגפ אצמנ וא ותטיחש יבגל הלאש

ראת .היילצל ותרשכה ןיבו לושיבל ותרשכה ןיב ןיחבהל שי הליכאל רשב םירישכמ רשאכ (9
?יונישה תביסל רבסהה והמ .תורשכהה יתשמ תחא לכב ותרשכה ךרדב םינושה םיבלשה תא

?םירכנ ידיב ונכוהש הלא םילכאמ יבגל םימייק םירוסיא וליא (10
!"רוסיא ןיא" ןייצ - רוסיא םוש ןיא םא
םייללכ הליכא ירוסיאל םג סחייתה (המודכו "ם"וכע לושיב") םירכנ ילכאמ רוסיאל ףסונ
!הלרעו םיעלות ןוגכ
___________________________________________ לשובמ רזג
_______________________________________ םילשובמ םיליצח
_____________________________________________ בורכ טלס
______________________________________________ הפק סוכ
______________________________________________ ןיי קובקב
________________________________________________ התיפ
________________________________________________ התיבח
_________________________________________ ץע-יחופת ןתפיל
__________________________________________________ הגוע
____________________________________________ הניבג תכיתח

םילכ תליבט (11

תבייח תחא תחלצש ול רמא תונחה לעב .תיכוכזמ תוחלצ יתש שכר ןבואר (א
?המל רבסה .הרוטפ תחא תחלצו הליבטב

?הליבטה ינפל םיכרבמש הכרבה יהמ (ב

X ןייצו ךתרבחמל הלבטה תא קתעה ?םיאבה םילכה יגוסב גוהנל שי דציכ (ג
.המיאתמה תרגסמב

לובטל םיבייח ןיא
ךרבל ילב םילבוט
הליבטה ינפל ךרבל םיבייח
- - - תבחמ
- - - קיטסלפ
- - - הניסרח
- - - תיכוכז
- - - ץע
- - - הפוצמ סרח

הלח יניד (12

!קמנו טרפ ?םהיתוסיעמ הלח שירפהל םיבייח םיחמק יגוס הזיא לע (א

םיבייח הסיע רועיש הזיא לעו ?ךרבלו הלח שירפהל םיבייח הסיע תומכ וזיא לע (ב
?הכרב תבוח ןיאו - הלח שירפהל

.טרפ ?שירפהל שיש הלחה לש תומכה יהמ (ג

(?םייק היה שדקמה תיבש ןמזב הב ושע המו) ?התשרפה רחאל הב םישוע המ (ד

?הלחה תשרפה תעב םיכרבמש הכרבה חסונ והמ (ה


םינולאשה ןכותל הרזח