א"י קרפ

ארממ ןקז


תיב לש הארוה לע קלוחה ןייד אוהש , ארממ ןקז אוה םהמ דחא .קנח םיבייחה םינמנ הז קרפב
:ארממ ןקז ראותמ הרותב .ומצע תעדכ תושעל הרומו ,םילשוריבש לודגה ןידארקמה ןמ

,עגנל עגנ ןיבו ןידל ןיד ןיב ,םדל םד ןיב ,טפשמל רבד ךממ אלפי יכ
,וב ךיהל-א 'ה רחבי רשא םוקמה לא תילעו תמקו - ךירעשב תביר ירבד
,םהה םימיב היהי רשא טפשה לאו םיולה םינהכה לא תאבו
.טפשמה רבד תא ךל ודיגהו ,תשרדו

ךל ודיגי רשא רבדה יפ לע תישעו
,'ה רחבי רשא אוהה םוקמה ןמ
.ךורוי רשא לככ תושעל תרמשו
;השעת - ךל ורמאי רשא טפשמה לעו ,ךורוי רשא הרותה יפ לע
.לאמשו ןימי ךל ודיגי רשא רבדה ןמ רוסת אל
,ןודזב השעי רשא שיאהו
,ךיהל-א 'ה תא םש תרשל דמעה ןהכה לא עמש יתלבל
- טפושה לא וא
.אוהה שיאה תמו
.לארשימ ערה תרעבו
(3) (ז"י םירבד) .דוע ןודיזי אלו ,ואריו ועמשי םעה לכו

'ב הנשמ

,ןיד תיב יפ לע ארממ ןקז
".'וגו טפשמל רבד ךממ אלפי יכ" :רמאנש
:םש ויה ןיניד יתב השולש
,תיבה רה חתפ לע בשוי דחא
,הרזעה חתפ לע בשוי דחאו
.תיזגה תכשלב בשוי דחאו

,תיבה רה חתפ לעש הזל םיאב
;יירבח ושרד ךכו ,יתשרד ךכ :רמואו
.יירבח ודמל ךכו ,יתדמל ךכ
,םהל םירמוא ,ועמש םא
- ואל םאו

,הרזעה חתפ לעש ןתואל םהל ןיאב
;יירבח ושרד ךכו ,יתשרד ךכ :רמואו
.יירבח ודמל ךכו ,יתדמל ךכ
,םהל םירמוא ,ועמש םא
- ואל םאו

,תיזגה תכשלבש לודגה ןידה תיבל םיאב ולאו ולא
;לארשי לכל הרות תאצוי ונממש
".'ה רחבי רשא אוהה םוקמה ןמ" :רמאנש

.רוטפ ,דמל היהש ךרדכ דמילו הנשו ,וריעל רזח
;בייח ,תושעל הרוה םאו
".ןודזב השעי רשא שיאהו" :רמאנש
.תושעל הרויש דע בייח וניא

;רוטפ - תושעל הרוהש דימלת
.ולוק - ורמוח אצמנ

רואיב

אוה ,(התוא ונדמל אלש) הז קרפב העיפומה ,קנחה תתימ יבייח תמישרב ףסונ םדא
לש הפוסב ,רמאנש ;םהיפ תא הרממו לודגה ןידה תיבל עמוש וניאש ,ארממ ,םכח ,ןקז
."אוהה שיאה תמו" : "'וגו אלפי יכ" תשרפ

,לארשי תרזע חתפב ינשה ,תיבה רה חתפב דחא :ןיד יתב השולש ובשי תיבה רהב
.םינהוכ תרזעבש תיזגה תכשלב לודגה ןידה תיב אוה ישילשהו

ידימלת וירבחל (הארוה הרומ ,םכח) ןקז ןיב הכלהב תקולחמ תררועתמ רשאכ
,ןושארה ןידה תיבל ,וילע וקלחנש םיניידה ,וירבחו ןקזה םיאב ,וריעבש םימכחה
.וירבח תעד תאו ותעד תא םהינפל ןקזה רמואו
תאז ןיבהל םילוכי םהש וא ,הלאשב הכלהה המ םהיתוברמ הז ןיד תיב ינייד ועמש םא
םיאב ,ואל םאו .םהל םירמוא - הרותה ןמ דומילל םילבוקמה םיללכה יפ לע ,םמצעב
.ןושארה ןידה תיבב היהש ךילהתה ותוא רזוח םשו ,ינשה ןידה תיבל וירבחו ןקזה
ולאשנש ןידה יתב ינש יניידו וירבחו ןקזה - ולאו ולא ,תונעל םיעדוי םניא םה ףא םא
(3) (1) .תיזגה תכשלבש לודגה ןידה תיבל םיאב - תונעל ועדי אלו

קר םא - לודגה ןידה תיב ידי לע התחדנ איהש יפ לע ףא ,ותעדב קיזחמ ןקז ותוא םא
תושעל הרוה םא ךא .התיממ רוטפ אוה - ותעדכ תושעל הרוה אל ךא ,ךכ דמילו הנש
השעי רשא שיאהו" :תושעל הארוה לע קר השנע הרותה ןכש ,התימ בייח ,ותעדכ
".ןודזב

תושעל הרוהש ,ךומס וניאש ,דימלת לבא .הארוהל ךמסנש םכח אקווד אוה ארממ ןקז
.רוטפ -

םרוגה אוה ,ךמסנש ילב הרוהש ,והשעמב רומחש המש אצוי :ולוק - ורמוח אצמנ
(2) .התיממ רוטפ אוה ךכ םושמ אקווד ןכש ,ונידב וילע לקהל

םינויע

אלא ,םינייד קר אל םהש ,םינייד השולשו םירשע לש ןירדהנס םה םינושארה ןידה יתב ינש (1)
.שיא דחאו םיעבש לש הלודגה ןירדהנסה אוה לודגה ןידה תיב וליאו ,דחא לכ הארוה ירומ םג
םינושארה ןידה יתב ינש ינייד .םמצע תרבסמ תוכלה שדחל םיאשר ןירדהנסה ינייד קר
.ןהב תשרדנ הרותהש תודימה יפ לע שדחל וא ,םהיתוברמ הלבק יפ לע קר תונעל םילוכי

:ןאכ השיגדהב הנשמה תנווכ יהוז
,לארשי לכל הרות תאצוי ונממש
".'ה רחבי רשא אוהה םוקמה ןמ" :רמאנש

:הנוש ןפואב דימלתה לש "ורמוח" תא ריבסמ (ו"פ) י"שר (2)
אוה ןכלו ,התיממ וליצהש הז אוה םיעברא ליגל ועיגה ינפל וכמסל רסואו וילע רימחמה ןידה
."ולוק"

דומלתה ןמ

:"תילעו" (3)
,לארשי ץראמ הובג שדקמה תיבש דמלמ
.(ז"פ) תוצראה לכמ הובג לארשי ץראו

תולאש

".םכח אלא ןקז ןיא" :(ב"ע ,ב"ל ףד) ךכ הב בותכש אתיירב האיבה ןישודיק 'סמב ארמגה .1
?ןירדהנסה לע השמ הווטצנ ובש קוספהמ תאז חיכוהל לכות םאה .א    
.ונתנשממ םג תאז חכוה .ב    

תייגוסב תדמלש המ רואל הז ללכ קמנל לכות םאה ".קנחב התימ םתס" :ללכ ועבק םימכח .2
?ןיד תיב תותימ עברא    

.ופוס דעו ותליחתמ "ארממ ןקז" השענש םדא לש ךילהתה תא ךנושלב ראת .3

?הארוהל ךמסומ וניאש ימל הארוהל ךמסומ ןיב המ .4
אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח