דבר לתלמיד
הקדמה למסכת סנהדרין
בית דין של שלושה (א, א-ג)
בית דין של שבעים ואחד (א, ה)
הלכות כוהן גדול (ב, א)
הלכות מלך (ב, ב)
זבל"א (ג, א)
הפסולים לדון ולהעיד (ג, ג)
סדרי המשפט (ג, ו)
בין דיני ממונות לדיני נפשות (ד, א)
סדר ישיבת הסנהדרין (ד, ג)
הזהרת העדים בדיני נפשות (ד, ה)
דרישה וחקירה (ה, א)
פסיקת הדין בדיני נפשות (ה, ה)
ארבע מיתות בית דין (ז, א)
מסית ומדיח לעבודה זרה (ז, י)
בן סורר ומורה (ח, ה)
עיר הנידחת (י, ד)
דין הרכוש שבעיר הנידחת (י, ו)
זקן ממרא (יא, ב)
פרסום המתתו של זקן ממרא (יא, ד)
נביא שקר (יא, ה)
ביאורי מושגים