השדח הנש
!הנירמו רמת ,םולש ;לאנתנו השאס ,םולש :םושרג

!םכלוכל םולש :רמת

המו .יילא בתכמ ,הנירמל בתכמ :ונלש ראודה תביתב יתאצמ המ ואר !םולש ,םולש :הנירמ
?"הבוט הנש" יל בתכ ימ ."הבוט הנש" בותכ ?בתכמב בותכ

?ינא ילוא ?ימ ?ימ :(תקחוצ) רמת

?הז המ ?םויה "הבוט הנש" :הנירמ

!השדח הנש הליחתמ אבה עובשב .הנשה שאר אבה עובשב :רמת

.השדח הנש ןיא אבה עובשב ,רמת ,אל :השאס

.אבה עובשב הליחתמ השדח הנש .הקדצ רמת !ןכ ,ןכ :לאנתנ

.וישכע אל ,ראוניב 1-ב הליחתמ השדח הנש :השאס

.רבמטפסב אל ,ףרוחב הליחתמ השדח הנש :הנירמ


?הנשה הליחתמ יתמ
אל הנש חול שיו ,ידוהי הנש חול שי .הקדצ רמת םג לבא ,םיקדוצ הנירמו השאס :םושרג
אוה ןושארה שדוחהו ,םישדוח 12 וב שי .דחא חול םיריכמ היסורב .יללכ הנש חול ,ידוהי
הנשה .םירחא םישדוח ,םישדוח 12 ידוהיה חולב םג .ידוהי חול םג שי לבא .ראוני שדוח
,ולסכ ,ןוושחרמ ,ירשת :ידוהיה חולב םישדוחה .ירשת שדוחב הליחתמ ,םידוהיה לש ,ונלש
,ראוני :יללכה חולב םישדוחהו .לולא ,בא ,זומת ,ןוויס ,רייא ,ןסינ ,רדא ,טבש ,תבט
,רבמבונ ,רבוטקוא ,רבמטפס ,טסוגוא ,ילוי ,ינוי ,יאמ ,לירפא ,סראמ ,ראורבפ
םידוהי םיעדוי ךיא .םלועה לכב ,םידוהיה לכל השדח הנש הליחתמ ירשת שדוחב .רבמצד
םישדוחה יפל תאז םיעדוי םה ?רופיכםוי יתמ ?חספה גח יתמ לארשיבו הקירמאב ,היסורב
.ידוהיה חולה יפל ,םידוהיה לש

חקול השאס ."הנשה שאר ,ירשתב דחא" בותכ ןאכ ,הנה :(הנש חול השאסל הארמ) לאנתנ
.דואמ חמש השאס .אצומ ףוסבלו ,שפחמו שפחמ ,וידיב חולה תא


הנש חול

דחא" םג בותכ חולב .השדח הנש הליחתמ ראוניב דחאב ,"ראוניב דחא" בותכ חולב :השאס
םגו היסורמ םהל ליגר ינאש םישדוחה םיבותכ .םידוהיה לכ לש הנשה שאר ,"ירשתב
.םיידוהיה םישדוחה

םישדוחה תא רמת תא תדמלמ הנירמ .רמת תא תדמלמ הנירמו ,הנירמ תא תדמלמ רמת
תא הנירמ תא תדמלמ רמתו "...סראמ ,ראורבפ ,ראוני" :טאל טאל תרמוא איה .םייללכה
תולבלבתמ ןה "...ולסכ ,ןוושחרמ ,ירשת" :תרמוא איה טאל טאל .םיידוהיה םישדוחה
.תולבלבתמו תוקחוצ ,תוקחוצו

.ראוניב 1 לש הלילב תוביסמ שי היסורב :השאס

.ףרוחה עצמאב גח ,גח שממ .רפסה תיבמ שפוח שיו :םושרג

,םירבחל ,םירוהל השדחה הנשל הכרב יסיטרכ ןיכנו ,ילש תיבל ואובת רחמ ,הירבח :רמת
.םיצור םתאש ימל

אל ...םכל הארא ינא .יניצר והשמ איבא ינא .תונב לש םירופיס ?הכרב יסיטרכ :לאנתנ
!רחמ וארת ,הלגא

!רחמ איבי המ הארנ ,םיציוושמ דימת ,םינב הז הככ :רמת


רמת לש התיבב ,תרחמל
.םירייצמו םיקיבדמ ,םירזוג הנירמו השאס ,רמת

?הנשה שארל םיאתמ המ ?רייצל המ :השאס

,שבדב חופת הנשה שאר לילב לוכאל םיגהונ יכ ,שבד תנצנצו חופת רייצל םיאתמ :רמת
.הקותמו הבוט הנש ונל ןתיי 'הש םיללפתמו

.םויה איבי אוה המ תעדל ןרקס ינא ?עיגה אל דוע לאנתנ .םולש :םושרג סנכנ

.רבד םוש איבי אל אוהש וארת :השאס

יכ ?יתרחיא עודמ םיעדוי םתא !רבד םוש !רבד םוש איבי אל :(הליבח ודיבו סנכנ) לאנתנ
יל שי המ ושחנ .םיכסה אוה ףוסבל לבא ."רבד םוש"ה תא חקאש הצר ךכ לכ אל ילש אבא
.תאזה הליבחב

.לאנתנ ,זמר ןת :םושרג

ליא לש ןרקמ יושע אוה :זמר ...זמר :לאנתנ


רפושה תולוק
!יתימא רפוש ,רפוש תאבה !לאנתנ ,דובכה לכ !רפוש :םושרגו רמת

!רפוש יתיאר אל םעפ ףא ."רפוש ,רפוש" םירמוא יתעמש :השאס

.יתיאר אל ינא םג :הנירמ

.וב םישוע המ רפס .לאנתנ ,ךלש רפושה ןיינעמ :השאס

!ובישקה .םידחוימ תולוק שי רפושל .רפושב םיעקות ,ירשתב דחאב ,הנשה שארב :לאנתנ
...תצק עדוי ינא .רפושב עוקתל השק

________ ךורא לוק והז - העיקת

_ _ _ _ _ _ _ _ _ םירצק תולוק העשת הלא - העורת

_______ ________ ______םירובש תולוק השולש הלא - םירבש


ןטקה היחאו רמת לש המא רדחל וסנכנ תולוקה עמשל


!רפוש תעמוש ינא ,רפוש :םאה

.בלב םג םתוא םיעמושו ,ןזואב םתוא םיעמוש !ךלש רפושל שי תולוק וליא :הנירמ

הנשה שאר :ונל עידומ אוה .בלה לא רבדמ הנשה שארב רפושה .הנירמ ,ןוכנ :רמת לש אמיא
ךירצ ינא ;השדח הנש הליחתמ :שיגרמו רפושה תא עמוש ידוהיה .השדח הנש הליחתמ ,עיגה
ןקת ,ךמצע תא רפש :רמוא רפושה .רתוי בוט תויהלו תונתשהל בייח ינא ;ימצע תא ןקתל
.ךישעמ תא

רפושב עוקתל יל ןת ,לאנתנ !רוכזא ינא ,הפי הז .םכישעמ ורפש ,ו ר פ ש - רפ-וש :השאס
_ _ _ _ _ _ _ _ _ העורת ___ ___ ___ םירבש _____ העיקת ?תרמא ךיא .ךלש