הכלהב תולאש

"םייח רוקמ ךורע ןחלוש רוצק" רפסה יפל
יולה דוד םייח יברל

יול קחציו גרבנזיא הדוהי :תאמ

םינמזו םיגח

שדוח שאר
זכ ,דכ ה ,כ א-לאומש
גכ ,ד ב-םיכלמ
זט-אי ,הכ רבדמב
רודיסב האר
רודיסב האר
ו ,אפ
ו ,אפ
ג"קס ב"מ ,גכת ח"וא
וט ,אפ
רודיסב האר
ז ,אפ
ח ,אפ

?גח תודועס םישדוח ישארב וכרעש ןיינמ  436
?איבנל תכלל וגהנ םישדוח ישארבו תבשבש ןיינמ  437
?שדוח שאר לש ףסומ ןברק והמ  438
?שדוח שארב תירחש תליפתב תופסותה שולש םה המ  439
?"אוביו הלעי" תליפת לש הנכות והמ  440
?שדוח שארב תוברהל הווצמ המב  441
?וניד המ ;שדוח שארב ןוזמה הכרבב "אוביו הלעי" חכש  442
?םיארוק המו ,שדוח שארב הרותל םילוע המכ  443
?ללהה תא םיארוק דציכ  444
.ללהה ירומזממ דחא לש ונכות תא בותכ  445
?שדוח שאר דובכל םיגהונ םיגהנמ וליא  446
?וניד המ ;הליפתב "אוביו הלעי" חכש  447

הנבל שודיק
ד ,בפ
ו ,בפ
ב ,בפ
ב ,בפ
ז ,בפ
רודיסב האר

?הנבל שודיקל םיאתמה ןמזה והמ  448
?הנבל שודיקל םיאתמה םוקמה והמ  449
?הנבלה תא שדקל רתומ וב שדוחב רתויב םדקומה ךיראתה והמ  450
?הנבלה תא שדקל רתומ ובש רתויב רחואמה ךיראתה והמ  451
?הנבל שודיקב אמוס ןיד המ  452
?הנבלה תכרב לש יללכה ןכותה והמ  453

בוט םוי
א ,בצ
ב ,בצ
זי ,בצ
ה ,בצ
ו ,בצ
חי ,בצ
ד ,גצ
די ,בצ
ז ,אצ
גי ,בצ
וט ,בצ
זי ,בצ
דכ בי ,זע
ז ,בצ
ב ,גצ
ג ,בצ
ד ,בצ
רוזחמב האר
ו ,אצ
רודיסב האר
ח ,אצ
ב ,דצ
רודיסב םג האר ;א ,בק ע"שוצק
רודיסב םג האר ;א ,בק ע"שוצק
ג ,דצ
ו ,דצ
ו ,דצ
ז ,בצ

?הכאלמ רוסיא םהב שיש םיגחה םה המ  454
?בוט םויב תורתומ תבשב תורוסאה תוכאלמ וליא  455
."ךרוצל אלש םג ורתוה ךרוצל ורתוהש ךותמ" :רבסה  456
?ןחטי דציכו ,בוט םויב ןוחטל רתומ יתמ  457
?בוט םויב הייפא ןיד המ  458
?בוט םויב תורצח יבוריע ןיד המ  459
?גהני דציכ ,בוט םויב ץראב ההושה ל"וחמ ריית  460
?בוט םויב שאו רוא יוביכ ןיד והמ  461
?בוט םויב תישילש הדועס ןיד המ  462
(!ךתבושתב קייד) ?בוט םויב רורפג קילדהל רתומה  463
?בוט םויב שא יוביכל םורגל רשפא ךרד וזיאב  464
?רבד לכ םיברה תושרב ריבעהל בוט םויב רתומ םאה  465
.בוט םויבו תבשב רוסאה הצקומ לש תואמגוד ןת  466
(!קייד) ?תרחמה םויל בוט םויב לשבל רשפא ךרד וזיאב  467
?גהני ךיא ,ץראל ץוחב בוט םויב ההושהו לארשי ץראב רגה ידוהי  468
?בוט םויב תורוסא תאז לכבו ,שפנ לכואל תורושק תוכאלמ וליא  469
?בוט םויב הבילח ןיד המ  470
?ש"צומב לחש בוט םוי לילב םילידבמ ךיא  471
?בוט םוי תחמש תווצמ םימייקמ ךיא  472
?בוט םוי יאצומב הלדבהל תבש יאצומב הלדבה ןיב המ  473
?"גח ורסא" יניד םה המ  474
?"ןילישבת בוריע" תושעל שי יתמ  475
?ןילישבת בוריע ינפל םיכרבמ המ  476
.ןילישבת בוריע תא תירבעל םגרת  477
?ןילישבת יבוריע םיברעמ המב  478
?ברעל חכשש םדא השעי המ  479
?דבא ובוריעש םדא השעי המ  480
?םויה לכ ךשמב תבש דובכל בוט םויב לשבל רתומ םאה  481

דעומה לוח
אכ ,הצ
א ,הצ
זי ,הצ
א ,הצ
י ,הצ
ד ,הצ
חי ,הצ
כ ,הצ
חולב קודב
ו ,הצ
י ,הצ
זט ,הצ

?דעומה לוחב חומשל הבוחש ןיינמ  482
?דעומה לוחב תורתומ תוכאלמ וליא  483
?דעומה לוחב "םיבר יכרוצ"ל הכאלמ תושעל רשפא םאה  484
?הליגר הדובע דעומה לוחב דובעל רתומ יתמ  485
?דעומה לוחב תושעל רוסא דבאה רבד הזיא  486
?דעומה לוחב סבכל רתומ םאה  487
?דעומה לוחב הרות רפס ןקתל וא היגהל רתומ םאה  488
?דציכו ,דעומה לוחב בותכל רתומ המ  489
?ל"וחב המכו ,ץראב שי דעומה לוח ימי המכ  490
?דעומה לוחב הריד רובעל רתומ םאה  491
?דעומה לוחב רכממבו חקימב קוסעל רתומ םאה  492
?דעומה לוחב הכאלמ תושעל יוגל תורוהל רתומ םאה  493

לולא שדוח
א ,ק
ה ,ק
י ג ב ,ק
'ו הרורב הנשמ ,א"פקת ח"וא ע"וש
ה ,ק
בי אי ,ק
י ,ק
די גי ,ק

?הבושתל דחוימ לולא שדוח עודמ  494
?תיברע תליפתב תוחילס רמול רשפא םאה  495
?הליפתל םיפיסומ רומזמ הזיאו ,רפושב םיעקות עודמ  496
?תוחילס ימי רפסמ עבקנ ךיא  497
?םיארונ םימיבו תוחילסב הביתה ינפל רובעל יואר ימ  498
?תוחילסה ימי תליפתמ הנשה שאר ברע תליפת הנוש המב  499
?תודיחיב תוחילס םירמוא ךיא  500
?הנשה שאר תארקל םיננכותמ ךיא  501

הבושת תוכלה
ז ,ה רבדמב
ה א ,דק
ד ,א הבושת ,ם"במר
ד ,א הבושת ,ם"במר
ד ,א הבושת ,עדמ ,ם"במר
ד ,א הבושת ,עדמ ,ם"במר
אי ,ה הרותה ידוסי ,ם"במר
ד ,דק
ה ,דק
ט ,זק
ז ,דק
ח ,ג הבושת ,עדמ ,ם"במר
ח ,ג ,הבושת ,ם"במר
ב ,ד הבושת ,עדמ ,ם"במר
ד הבושת ,עדמ ,ם"במר

?הבושתב בושל הרותב וניווטצנ ןכיה  502
?הדוותמ םדא דציכ  503
?"השע" תווצמ לע רבעש םדאל רפכתמ דציכ  504
?"השעת אל" תווצמ לע רבעש םדאל רפכתמ דציכ  505
?תרכ בייחתנש םדאל רפכתמ דציכ  506
?'ה םש תא לליחש םדאל רפכתמ דציכ  507
?םשה שודיק והמו ,םשה לוליח והמ  508
?הרומג הבושת יהמ  509
...ל המוד ,ןווכתמ וניאו ותליפתב הדוותמה  510
?אל וליאו ,םסרפל ךירצ םדא תוריבע וליא  511
?רפכמ םירופיכה םוי ןיא תוריבע וליא לע  512
?אבה םלועל קלח ול ןיאש סרוקיפא והימ  513
?אבה םלועל קלח ול ןיאש הרותב רפוכה והימ  514
?הבושת יכרד םילעונה םירבדה 5 םה המ  515
.הבושתה תא םיבכעמה םירבדה 24 תא ארק  516

הנשה שאר
דכ ,גכ ארקיו
הכ-גכ ,גכ ארקיו
ו-א ,טכ רבדמב
אי-א ,ה הימחנ
זט ,בי תומש ;הכ ,גכ ארקיו
ב-א ,גק
ב ,בצ
ג-ב ,אק
ג ,אק
ג ,אק
ו ,אק
בי-ט ,אק
ד ,אק
וט ,בק
דכ ,בק
ג ,גק
י ,בק
גי הרורב הנשמ ;ה ,ח"פקת ח"וא
א ,בצקת ח"וא

ח ,בק
ג-א ,ג רפוש ,םינמז ,ם"במר
חי ,בק
א ,גק

?ארקמב הנשה שאר הנוכמ ךיא  517
?הנשה שארב תורושקה תווצמה ןה המ  518
?שדקמב הנשה שארב ףסומל ובירקה ןברק הזיא  519
?ןויצ תביש ימיב הנשה שאר תא וגגח דציכ  520
?הנשה שארב הרוסאה הדובעה קוידב יהמ  521
?םידעומה רתימ הנשה שאר הנוש המב  522
?הכאלמ רוסיא ןיינעל בוט םויל תבש ןיב המ  523
?םירופיכה םוי דעו הנשה שארמ הליפתב םייונישה םה המ  524
?הבושת ימי תרשעב הרשע הנומשב תופסותה עברא ןה המ  525
?הלאה תופסותה תא ףיסוהל חכש םא וניד המ  526
?הנשה שאר לילב ורבח תא םדא ךרבמ דציכ  527
?םמעט המו ,הנשה שאר לילב הדועסה יגהנמ םה המ  528
?תבשב לחש הנשה שארב הליפתה חסונב םילדבהה המ  529
?רפוש תעיקת תעב גהנתהל ךירצ להקה ךיא  530
?ומעט המו ,ךילשת והמ  531
?הנשה שאר לש 'ב ליל שודיקב שדח ירפ ןחלושה לע םיחינמ עודמ  532
?לייא לש רפושב עוקתל םירדהמ עודמ  533
?תבשב רפושב םיעקות ןיא עודמ  534
?("דמועמ") ףסומ תליפתב תועיקתב םיגהנמה ינש םה המ  535
?זנכשאו דרפס חסונ רודיס הוושה        
?הנשה שארב רפוש תעיקת םעט והמ  536
?תועיקת 30 םיעקות עודמ  537
?"תורפוש"ו "תונורכיז" ,"תויוכלמ" םה המ  538
?הנשה שאר ימי ינשל תויולג לש םיבוט םימי ינש ןיב המ  539

הבושת ימי תרשע
ט ,גק
ט ,גק
אי ,הק
ג ,אק
ה ,דק
ז-ו ,גק

?הבושת ימי תרשעב ידוהי לש וקוסיע רקיע תויהל ךירצ המ  540
?תורמוח לע םג הלא םימיב דיפקהל יואר עודמ  541
?הבושת ימי תרשעב תוברהל וגהנ םירבד וליאב  542
?וניד המ - 'וכו "ךומכ ימ" ,"ונרכז" רמול חכשש ימ  543
?הנשה שאר יאצומב הלדבהה רדס והמ  544
?הבושת ימי תרשעב הדימע תליפתב םינשמ המ  545

םירופיכה םוי
בל-וכ ,גכ ארקיו
בל-וכ ,גכ ארקיו
אי-ז ,טכ רבדמב
דל-טכ ,זט ארקיו
זט ארקיו
א ,הק
ו ,הק
ד ,הק
ב ,הק
ח ,הק
ג ,הק
בי-י ,זק
ה ,הק
ז ,הק
ח ,הק
ג ,זק
ד ,זק
ז ,זק

ח ק"ס הרורב הנשמ ;טירת ח"וא
א ,וק
ט ח ,זצ
ה ,וק
חכ -אכ די-בי ח ,וק
ט ח ,וק
כ ,זק
כ ,זק
בכ ,זק
דכ ,זק
זכ ,זק
וכ ,זק
חכ ,זק
טכ ,זק

?םירופיכה םויב םירוסאה םירבדה םה המ  546
?םירופיכה םוי תא ללחמה לש ושנוע המ  547
?רופיכ םויב םיבירקמ ףסומ תונברוק וליא  548
?םירופיכה םוי ייוניע םעט המ  549
.רופיכ םויב הרותה תאירק ןכות תא םייללכ םיווקב םושר  550
?"תורפכ" תיישע תעב םינווכמ המ  551
?עודמו ,םירופיכה םוי ברעב לוכאל יואר םירבד וליא  552
?"ךירדנ ןוילעל םלשו הדות םיקולאל חבז" קוספה ללגב וגהנ המ  553
?הנעתה וליאכ םדאל בשחנ המ  554
?עודמו ,רופיכ םוי ברעב ןיקילדמ תורנ המכ  555
?רופיכ םוי ברע לש החנמב דחוימ המ  556
?יודיווה תא רמול שי דציכ  557
?רופיכ םוי ברעב תותשלו לוכאל רתומ יתמ דע  558
?רופיכ םוי ברעב תונבהו םינבה תכרב לש התובישח המ  559
?םירופיכה םויב םינבל םידגב םישבול עודמ  560
?עודמו ,םירופיכה םוי תליפת תא םיחתופ המב  561
?"ירדנ לכ" תרימא ןמז והמ  562
?תבשב לחש םירופיכה םויב תיברע תליפתב םיפיסומ המ  563
ותוכלמ דובכ םש ךורב" םירופיכה םויב םירמוא עודמ  564
?םר לוקב "דעו םלועל
?הייתשו הליכא דבלמ םירופיכה םויב רוסא המ  565
?םירופיכה םויב תרתומ הציחר וזיא  566
?םיילענ לוענל רתומ ימל ?םירופיכה םויב תורוסא םיילענ וליא  567
?ןפוא הזיאבו ,רופיכ םויב לכוא ימ  568
?םירופיכה םויב תווצמל םינטקה תא םיכנחמ ךיא  569
.רבסה ?תבשב לחש םירופיכה םויב ףסומ תליפתב םייונישה המ  570
?עודמ ?רופיכ םויב "הדובעה רדס" תארקל ןיכהל שי המ  571
?רופיכ םויב "הליענ" תליפת תא םיליחתמ יתמ  572
?רופיכ םויב "הליענ" תליפת רחאל רפושב םיעקות עודמ  573
?והמ "תבשש רנ"  574
?תבש יאצומב הלדבהל רופיכ םוי יאצומב הלדבה ןיב המ  575
?םירופיכ םוי יאצומ תליפתב םיפיסומ המ  576
?תוכוסה גחל םירופיכה םוי ןיב ןונחת םירמוא ןיא עודמ  577

תוכוס
א ,חק
טל ,גכ ארקיו ;גי זט םירבד
א ,יק
וט ,זט םירבד
זט-בי ,טכ רבדמב
בי-י ,אל םירבד
טי-זט ,די הירכז
חי-גי ,ח הימחנ
בי ,חק
אי-ח ,חק
ג ,חק
ה ד ,חק
ו ,חק
גי ,חק
די ,חק
ה ,טק
ב ,טק
אי ה ,טק
ג ,טק
די-גי ,טק
ו ,טק
י-ט ו ,טק
ח ,טק
זי-גי ,טק
ב ,יק
ג ,יק
ד ,יק
א ,איק
ג ,איק
ב ,איק
ז ג ,איק
י ,איק
בי ,איק
רודיסב האר
רוזחמבו רודיסב רזעיה
וט ,איק
;א ,חלק
לארשי-ץרא חולבו רוזחמב םג ןייע
זט ,איק
י ,טפ ;ב ,ביק
רוזחמב האר
ד ,ביק

?תוכוס תווצמ םעט המ  578
?תוכוסה גח לח תיאלקח הנוע וזיאב  579
?הרותה ןמ םינימ 4 לוטיל םיבייח יתמ  580
?םילגר שולשב תושעל וניווטצנ המ  581
?תוכוס לש 'א םויב םיבירקמ ףסומ ןברק הזיא  582
?םינש עבשל תחא קר תוכוסב םימייקמ הווצמ הזיא  583
?אובל דיתעב תוכוסה גח תא גוחל םילשוריל אובי אלש הז לש ושנוע היהי המ  584
.ןויצ תביש ידי לע גוחנש יפכ תוכוסה גח תא ראת  585
?תווצמה תא דבכמ דבכנ םדא ךיא  586
?הכוסה תונפד תא תונבל ךירצ ךיא  587
?רשכ ךכסל םינושה םיאנתה םה המ  588
?הכוסה תא ךכסל ךירצ ךיא  589
?"יושעה ןמ אלו ,השעת" יוטיבה ונדמלל אב המ  590
?הכוסה יטושיק תא תולתל שי ןפוא הזיאב  591
?םהירחאו גחה םימי 'חב הכוס ייונ לש םניד המ  592
?גחה ךשמב הכוסב והשלכ שומיש שמתשהל רתומ םאה  593
?חכשש ימ לש וניד המו ,הכוסה לע "ונייחהש" םיכרבמ יתמ  594
?אטבתמ הז המב ."םימי תעבש ובשת תוכוסב"  595
?"הכוסב בשיל" םיכרבמ יתמ  596
?"הכוסה ןמ רוטפ רעטצמ" ללכהמ עבונ המ  597
?"הכוסב בשיל" תכרב םיכרבמ יתמ  598
?הכוסב הנישו הליכא יניד םה המ  599
?וניד המ - "הכוסב בשיל" ךרבל חכשו הכוסב לכואה  600
?הכוסה ןמ םירוטפה םהימ  601
?בלול תיינקב דיפקהל ךירצ המ לע  602
?רשכ סדה לש םינמיסה םה המ  603
?הברע יניד םה המ  604
.םינימה 3 תדוגא רדס תא דמל  605
?םינימ 4 תבוח ידי םיאצוי ךיא  606
?בוט םויב םינימה 3 תא דוגאל רתומ םאה  607
?םינימ 4 -ב םיעונענה רדס אוה המ  608
?םיגהונ ךיא ,להקה לכל דחא גורתא קר שי םא  609
?תוכוסה גח ימימ םוי לכב הרות רפס ףיקהל וגהנ עודמ  610
.אבר אנעשוהבו גחב תונעשוהה רדס תא דמל  611
."תונעשוה"ה תחא לש הנכות תא םכס  612
?אבר אנעשוה לילב דחוימב הרות דומלל םיגהונ עודמ  613
גחה ,לוחה תליפתמ שי אבר אנעשוה לש תירחשב  614
!רבסה .םיארונה םימיהו       
?הברעה טוביח גהנמ והמ  615
?"ונייחהש" תכרבב תרצע ינימשל חספ לש יעיבש ןיב המ  616
?תישארב ןתחל המו ,הרות ןתחל הרותה תאירק יהמ  617
?תרצע ינימש לש ףסומב םיפיסומ המ  618

הכונח
א ,גיק
י ,טמ תישארבל ן"במר
ב ,גיק
וכ-הכ ,גיק
ה-ד ,גיק
ח-ז ,גיק
בי י ,גיק
וט ,גיק
אי ,גיק
בכ טי חי זט ,גיק
ו ,גיק
ו ,גיק
ז ,גיק
זי ,גיק
טכ ,גיק
ל טכ זכ ,גיק
חכ ,גיק
רודיסב האר

?ללהו החמש ימיל הכונח ימי תא ועבק עודמ  619
?הלטב םתוכלמו ,יאנומשח תיב ושנענ עודמ  620
?הכונחב תושעל רוסא המ  621
?הכונח רנ תקלדהב חרוא גהני ךיא  622
?הז ןמזב גהנתהל ךירצ ךיאו ,הכונח רנ קולדל ךירצ ןמז המכ  623
?עודמו ,הכונח תורנ קילדהל שי הפיא  624
?הכונח רנ תקלדה ןמז והמ  625
?עודמו ,םדוק המ - הלדבהו הכונח רנ תקלדה  626
?הכונח רנ לע םיכרבמ תוכרב וליא  627
הכרב אלב קילדמ ימ  628
?הפ-לעב "וללה תורנה" תעדל יאדכ המל  629
?שמשל "םיקוקז" הכונח תורנ עודמ  630
?"אסינ ימוסרפ" ללגב םישוע המ  631
?תסנכה תיבב תורנ םיקילדמ ןכיה  632
?הכונחל תוכוס ןיבש הנושה דצה המ  633
?הכונחב םיפיסומש תוליפתה ןה המ  634
?חכש םא ןידה המו ,הכונחב ןוזמה תכרבב םיפיסומ המ  635
?הרטפהה יהמו ,הכונח לש הרותה תאירק יהמ  636

תוישרפ עברא
ד ,דיק .א ,דיק
א ,גפ
ה ,דיק
א ,גפ
ו ,דיק
ג-א ,דיק
ארקיול תורטפהה תמישרב האר

?רדא שדוחל םילקש תשרפ ןיב רשקה המ  637
?רדסה יפל ,תוישרפה עברא ןה המ  638
?וינפל וא רדא שדוח שארב דימת הלח השרפ וזיא  639
?וינפל וא ןסינ שדוח שארב דימת הלח השרפ וזיא  640
?תורחא תוישרפל "הרפ"ו "רוכז" תשרפ ןיב המ  641
?לקשה תיצחמל רכז הזה ןמזב םישוע ךיא  642
?"שדוחה" ,"הרפ" ,"רוכז" ,"םילקש" תושרפב הרותב םיארוק המ  643

םירופ
ב ק"ס ,ופרת 'יס הרורב הנשמ
ז ,דיק
ז ,דיק
זי ,ץרת ח"וא
כ וט ,דיק
טי חי ,דיק
י ט ,דיק
בל-טי ,ט רתסא
דל ,דיק
חכ ,דיק
אכ ,דיק
חכ זכ ,גיק
גכ בכ ,דיק
הכ ,דיק
ול ,דיק
זל הל ,דיק
חל ,דיק
מ-טל ,דיק
מ ,דיק

?רדא ג"יב םינעתמ עודמ  644
?רתסא תינעת םימידקמ יתמ  645
?רתסא תינעתמ םירוטפ ימ  646
?םהב םיגהונ ךיאו ,"הלואגה יקוספ תעברא" םה המ  647
?הירחאו הליגמה תאירק ינפל םיכרבמ תוכרב וליא  648
?םויב "ונייחהש" תכרבב ןווכל ךירצ המל  649
?התוא עומשל הווצמ ןכיהו ,הליגמה תאירק עומשל בייח ימ  650
?םירופ סנ ללגב םמצע לע םידוהיה ולביק המ  651
?םירופב הרותב םיארוק המ  652
?רדאב ו"טב הליגמה תא םיארוק תומוקמ וליאב  653
?עודמו ,ותליגמ תא ארוקה קיזחמ הרוצ וזיאב  654
?"םיסנה לע" רמול חכושה ןיד המ  655
?עודמו ,עמושהו ארוקה ודיפקי המ לע  656
?עודמו ,תחא המישנב הליגמב םיארוק המ  657
?םינויבאל תונתמו תונמ חולשמ ,םירופ תדועס םייקל שי יתמ  658
?ףידע המו ,תתל שי תונתמ המכו ,חולשל שי תונמ המכ  659
?םיאצוי ןיא המבו ,תונמ חולשמ תבוח ידי םיאצוי המב  660
?םירופ סנ תא םינייצמ תופסונ םיכרד וליאב  661
?הכלהל קספנ המ ?םירופב שפחתהל רוסיא ששח שי םאה  662

חספ
כ-די ,בי תומש
א ,דפ
ב ,זט םירבד ;ו-ה ,בי תומש
זט ,בי תומש
י"שרו כ-טי ,בי תומש
דכ-זט ,חכ רבדמב
בכ ,אי ;ג ,בי תומש
ו-ג ,גפ
חי ,זפ
אכ-כ ,זפ
וכ ,זפ
בכ ,זפ
טי ,זפ
ג ,דפ
ח ה ,דפ
גי-בי ה ,דפ
גי-בי ,בלת ח"וא
די-גי ,דפ
גי ,דפ
ד ,הפ
ב א ,הפ
ג ,הפ
י ז ,זפ ;די ,דפ
ה ,זפ
ב ,זפ
זט ,דפ
די ט-ז א ,ופ
חכ-וכ בכ ,ופ
בכ ,ופ
זט-וט ,ופ
אי ,ופ
זי ,ופ
ד א ,הפ

ה ,זפ
חי ,דפ
ב-א ,חפ
בכ ,זפ
חספ לש הדגהב האר
ד ,חפ
גכ ,זפ
גל ,חפ
אל ,חפ
ז ,חפ
זט טי ,חפ
בכ ,חפ
טכ י ,חפ
חל ,חפ
ג-ב ,טס

?חספה גחל רשקב וניווטצנ םיווצ וליא  663
?חספב ץמח לכואה לש ושנוע המ  664
?שדקמה תיבב םייקנ חספה תווצממ וזיא  665
?תרתומ וזיאו ,חספה גחב הרוסא הכאלמ וזיא  666
?"ץמח"ו "תצמחמ" ,"רואש" םה המ  667
?חספב םיבירקמ ףסומ ןברק הזיא  668
?תורודל אלו םירצמב לארשי ווטצנ המ  669
?ןסינ שדוח תא םידחיימה םינידה םה המ  670
?הז קוספ ונדמלמ המ ."תווצמ תא םתרמשו"  671
?ותכלהכ רורמ תבוח ידי תאצל ידכ רהזיהל ךירצ המב  672
?תיברע תליפתב םיפיסומש םיעטקה םה המ ,תבשב לח חספשכ  673
?חספ לילב "תסורח" תושעל רתומ םאה  674
?ךכ תארקנ איה עודמו ,"הווצמ-תצמ" יהמ  675
?ץמחה תא םיקדוב ןכיהו יתמ  676
?הקידבה לע םיכרבמ המו ,םיקדוב המב  677
?ץמח לוטיבו ץמח רועיב םה המ  678
?רהזיהל שי הממו ,הקידבה ינפל ץמח םירזפמ עודמ  679
?ץמחה תא םילטבמ ךיאו יתמ  680
?תנבומ הפשל "ארימח לכ" תא םימגרתמ עודמ  681
?חספב ץמח אצמנש הרקמב םישוע המ  682
?הניד המו ,ץמח תבורעת יהמ  683
?חספב תופורתב שומיש ןיד המ  684
?יתממו ,חספ ברעב םילח חספ ירוסיאמ וליא  685
?עודמו ,חספ ברעב הצמ לוכאל רוסא ימל  686
?לוכאל ול רתומ הדועס וזיאמו ,חספ ברעב תונעתהל בייח ימ  687
?חספ ברעב יוגל ץמחה תא רוכמל ךירצ עודמ  688
?ליעגהל רשפא םילכ וליאו ,םילכ םיליעגמ עודמ  689
?ליעגהל רשפא יא םילכ וליא  690
?םישמתשמ הרשכה לש תפסונ הרוצ וזיאב  691
?םיליעגמ המבו ,הלעגהל םילכה תא םיניכמ ךיא  692
?חבטמ תונוראו תונחלוש חספל םירישכמ ךיא  693
?םילכ תלעגהל וניד המו ,"ומוי ןב ילכ" שוריפ המ  694
?לישבתה ןיד המ - חספ ברעב לישבתב האובת ןיערג אצמנ  695
?חספב ןיערגה אצמנ םא ןידה המ        
?רדסה לילב הבוח ידי הב םיאצוי םאה ?"הרישע הצמ" יהמ  696
?חספב ץמח םייח ילעב ליכאהל רתומ םאה  697
?רדסה לילב "ךנבל תדגהו" תווצמ תא םימייקמ ךיא  698
?היושע איה הממו ,תסורח םילכוא המ רכזל  699
?רדסה לילב םיעבורמה םירבדה םה המ  700
?"תוריח ךרד" םיארמ רדסה לילב םירבד וליא  701
?הגיגח ןברקל רכזו חספ ןברקל רכז םישוע ךיא  702
?יתמו ,חספ ןברקל רכז םילכוא המ  703
?עודמו ,עורזה תא םילכוא יתמ  704
?הליל יאדו רבכשכ קר רדסה לילב םישדקמ עודמ  705
?תוסוכ 'ד ןידב םידרפסה גהנממ םיזנכשאה גהנמ הנוש המב  706
!שרפ ."הסורפה ןמ הצמ תליכא תווצמ"  707
?עודמו ,הבסה אלב רדסה לילב םילכוא המ  708
?םירומש לילכ רדסה ליל תא םינייצמ ךיא  709
?חספ לש ןושאר בוט םוי לש ףסומ תליפתל דחוימה המ  710

רמועה תריפס
אכ-וט ,גכ ארקיו
אכ-וט ,גכ ארקיו
ט ,זט םירבד ;זט-וט ,גכ ארקיו
ו ג ,צ
ו ,צ
ד ,צ
בי-י ,צ
ט-ח ,צ
א ,אצ

!בותכה ןושלב הנע ?רמוע םירפוס יתמ דעו יתממ  711
?הפוסבו הריפסה תליחתב םיבירקמ תונברוק וליא  712
?תועובש םגו םימי םג םירפוס עודמ  713
?דבעידבו הליחתכל רמועה תריפס ןמז והמ  714
?תחא החכש ידי לע תוכרב הברה דיספהל םדא לולע ךיא  715
?עודמ ?"םויה םירפוס המכ" לאשית םא הנעת המ  716
?תולבא יניד םהב גוהנל ןיא רמועה תריפסב םימי וליא  717
?הריפסה ימיב םיגהונה תולבאה יגהנמ תשולש םה המ  718
?ךכמ עבונ המ ."הנייהת תומימת תותבש עבש"  719

תועובש
י ,זט םירבד ;וכ ,חכ רבדמב
אל-וכ ,חכ רבדמב
כ-זי ,גכ ארקיו
בי-אי ,זט םירבד
ח-ז ק"ס ב"מ ;ג ,דצת ח"וא
א ,אצ
רוזחמב םג האר ;א ,דצת ח"וא
ב ,אצ
י"קס ב"מ ;ג דצת ח"וא
ח ,אצ


?תועובשה גח לש ויתומש המ  720
?תועובשה גחב םיבירקמ ףסומ תונברוק וליא  721
?ףסומ ןברקל ףסונ תועובשב םיבירקמ המ  722
?תועובשב רוכזל םיבייח המו שיגרהל םיבייח המ  723
?הלבגה ימיבו ןוויס 'בב םיענמנ הממ  724
?םיבכוכה תאצ ירחא ,תועובש לילב תיברע םיללפתמ עודמ  725
?תועובשה גחב הרותב םיארוק המ  726
?תועובש לילב םירע םיראשנ עודמ  727
?תועובשב םיבשע חוטשל םיגהונ עודמ  728
?עודמו ,תועובשב םיארוק הליגמ וזיא  729


לפרק הבא         חזרה לתוכן         לפרק הקודם