הכלהב תולאש

"םייח רוקמ ךורע ןחלוש רוצק" רפסה יפל
יולה דוד םייח יברל

יול קחציו גרבנזיא הדוהי :תאמ

הזוזמו הקדצ ,דוביכ

בר דוביכו םאו בא דוביכ
א ,וכק
ג ,וכק
ה ,וכק
י ,וכק
חי-זט ,וכק
בכ ,וכק
ד ,זכק
ה ,זכק

?םאו בא דוביכ תווצמב דיפקמה םדא הכוז המב  730
?םאו בא ארומ והזיא  731
?םאו בא דוביכ והזיא  732
?גהני ךיא - הרות ירבד לע רובעל ויבא ול רמא  733
?בייח םדא דוע ימ לש ודובכב  734
?םתומ ירחא םאו בא דוביכ ןהמ  735
?עודמ ?הליחת םדא בייח ימ לש ודובכב ,וברו ויבא  736
?ובר דוביכ והמ  737

הקדצ
ב א ,חכק
ג ,חכק
ה-ד ,חכק
ו ,חכק

?הקדצ תתל ךירצ ךיא  738
?הקדצ תניתנב םיבייחה ימ  739
?הז ףסכב תושעל רתומ המו ,םיפסכ רשעמ והמ  740
?הקדצ ללכב הז םאה - וירוה תא סנרפמה וא וינב תא סנרפמה  741

הזוזמ
א ,לק
ה-ג ,לק
ח ,לק
אי-ט ,לק
בי ,לק
בי ,לק
די ,לק
?הזוזמב תובותכ תוישרפ וליא  742
?הזוזמב םיבייח תומוקמ וליא  743
?הזוזמב תבייח תספרמ םאה  744
?הזוזמה תא םיעבוק ךיא  745
?הזוזמ םיעבוקשכ םיכרבמ המ  746
?הקדבל ידכ הודירוהש רחאל הזוזמ םיעבוקשכ ךרבל שי םאה  747
?הזוזמה תעיבקב בייח ימ ,ורבחמ תיב רכושה  748


לפרק הבא         חזרה לתוכן         לפרק הקודם