תוכן מפורט

על מהדורה זו

פרשה א
[חזית איש מהיר במלאכתו]
[צדיק מוליד צדיק]
[לב חכם ישכיל פיהו]
[ויותר שהיה קוהלת חכם]
[אם תבקשנה ככסף]
[שיר השירים]
[שלושה אלפים משל]
[ישקני מנשיקות פיהו]
[כי טובים דודיך מיין]
[לריח שמניך טובים]
[משכני אחריך נרוצה]
[אחריך נרוצה]
[הביאני המלך חדריו]
[נגילה ונשמחה בך]
[נזכירה דודיך מיין]
[מישרים אהבוך]
[שחורה אני ונאוה]
[בנות ירושלים]
[כאהלי קדר]
[אל תראוני שאני שחרחרת]
[ששזפתני השמש]
[בני אמי נחרו בי]
[הגידה לי שאהבה נפשי]
[צאי לך בעקבי הצאן]
לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי
[לסוסתי ברכבי פרעה]
[דמיתיך רעיתי]
[נאוו לחייך]
[צוארך בחרוזים]
[תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף]
[עד שהמלך במסבו]
[צרור המור דודי לי]
[בין שדי ילין]
[אשכול הכפר]
[הנך יפה רעיתי, הנך יפה]
[עיניך יונים]
[הנך יפה דודי אף נעים]
[אף ערשנו רעננה]
[קורות בתינו ארזים]
[רהיטנו ברותים]

פרשה ב
[אני חבצלת השרון]
[כשושנה בין החוחים]
[כתפוח בעצי היער]
[ופריו מתוק לחכי]
[הביאני אל בית היין]
[סמכוני באשישות]
[שמאלו תחת לראשי]
[השבעתי אתכם בנות ירושלים]
[אם תעירו ואם תעוררו]
סדרא תנינא א
[קול דודי הנה זה בא]
[מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות]
[דומה דודי לצבי]
[או לעופר האילים]
[ענה דודי ואמר לי]
[כי הנה הסתו עבר]
[הנצנים נראו בארץ]
[התאנה חנטה פגיה]
[יונתי בחגוי הסלע]
[אחזו לנו שועלים]
[דודי לי ואני לו]
[הרועה בשושנים]
[עד שיפוח היום]

פרשה ג
[על משכבי בלילות]
[אקומה נא ואסובבה בעיר]
[מצאוני השומרים]
[כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי]
[מי זאת עולה מן המדבר]
[כתימרות עשן]
[בית גרמו ובית קמצר]
[מי זאת עולה]
[הנה מטתו שלשלמה שישים גבורים סביב לה]
[אפריון עשה לו]
[מעצי הלבנון]
[תוכו רצוף אהבה]
[מרכבו ארגמן]
[תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלם]
[תוכו רצוף אהבה]
[צאינה וראינה בנות ציון]
[הרקיע והמזלות]
[בעטרה שעטרה לו אמו]

פרשה ד
[הנך יפה רעיתי]
[עיניך יונים]
[מבעד לצמתך]
[כחוט השני שפתותיך]
[כמגדל דוד צוארך]
[פרוש הפסוקים במלחמת מדין]
[פרוש הפסוקים על מעבר הירדן]
[מבעד לצמתך]
[שבחן של משמרות כהונה ולוויה שעבדו במקדש]
[הקורבנות באים לכפר על ישראל]
[הסנהדרין שופטים את ישראל]
[כחוט השני שפתותיך]
[משה ואהרן הודן והדרן של ישראל]
[תאומי צביה]
[בזכות ברית המילה]
[זכות אברהם ויצחק]
[כולך יפה רעייתי]
[אתי מלבנון כלה]
[תשורי מראש אמנה]
[תשורי מראש אמנה - אברהם וחזקיהו]
[לבבתני אחותי כלה]
[מה יפו דודיך אחותי כלה]
[נפת תטופנה שפתותיך כלה]
[דבש וחלב תחת לשונך]
[גן נעול אחותי כלה]
[שלחיך פרדס רמונים]
[נרד וכרכם]
[מעין גנים באר מים חיים]
[עורי צפון ובואי תימן]

פרשה ה
[באתי לגני]
[אני ישנה ולבי ער]
[קול דודי דופק]
[פשטתי את כתנתי]
[קמתי אני לפתוח לדודי]
[פתחתי אני לדודי]
[מצאוני השומרים]
[השבעתי אתכם בנות ירושלם]
[מה דודך מדוד]
[ראשו כתם פז]
[לימוד תורה]
[שחורות כעורב]
[הקב"ה תובע עלבונן של אותיות]
[תלתלים שחורות כעורב]
[תורה נתנה באש שחורה על לבנה]
[עיניו כיונים]
[יושבות על מלאת]
[לחייו כערוגת הבשם]
[ידיו גלילי זהב]
[כל דיבור ודיבור כתובים בתורה]
[מעולפת ספירים]
[שוקיו עמודי שש]
[זרע ברך ה']
[חכו ממתקים]
[נתוכח הקב"ה עם ישראל]
[חכו ממתקים]
[ואת שבתותי קדשו]
[ואבדיל אתכם מן העמים]
[כנסת ישראל והקב"ה]

פרשה ו
[אנא הלך דודך]
[דודי ירד לגנו]
[סילוקם של צדיקים]
[עושים רצונו של מקום]
[מותו של חייא בר אויא]
[והחכמה מאין תימצא]
[מתוקה שנת העובד]
[יפה את רעיתי]
[הסיבי עיניך]
[שניך כעדר הרחלים]
[כפלח הרמון]
[שישים המה מלכות]
[אחת היא יונתי]
[מי זאת הנשקפה כמו השחר]
[אל גינת אגוז ירדתי]
[לא ידעתי נפשי שמתני]

פרשה ז
[שובי שובי השונמית]
[ונחזה בך]
[מה יפו פעמיך בנעלים]
[בת נדיב]
[שררך אגן הסהר]
[בטנך ערמת חטים]
[צוארך כמגדל השן]
[עיניך ברכות בחשבון]
[אפך כמגדל הלבנון]
[ראשך עליך ככרמל]
[מה יפית ומה נעמת]
[זאת קומתך דמתה לתמר]
[אמרתי אעלה בתמר]
[וחכך כיין הטוב]
[אני לדודי ועלי תשוקתו]
[לכה דודי נצא השדה]
[נשכימה לכרמים]
[הדודאים נתנו ריח]

פרשה ח
[מי יתנך כאח לי]
[אנהגך אביאך]
[מי זאת עולה מן המדבר]
[שימני כחותם]
[שאלו ישראל שלא כהוגן]
[כי עזה כמות אהבה]
[מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה]
[אחות לנו קטנה]
[אם חומה היא]
[אחות לנו קטנה]
[כרם היה לשלמה]
[כרמי שלי לפני]
[היושבת בגנים]
[היושבת בגנים]
[ברח דודי]