פרשה א


תוכן הפרשה:

[חזית איש מהיר במלאכתו]
[צדיק מוליד צדיק]
[לב חכם ישכיל פיהו]
[ויותר שהיה קוהלת חכם]
[אם תבקשנה ככסף]
[שיר השירים]
[שלושה אלפים משל]
[ישקני מנשיקות פיהו]
[כי טובים דודיך מיין]
[לריח שמניך טובים]
[משכני אחריך נרוצה]
[אחריך נרוצה]
[הביאני המלך חדריו]
[נגילה ונשמחה בך]
[נזכירה דודיך מיין]
[מישרים אהבוך]
[שחורה אני ונאוה]
[בנות ירושלים]
[כאהלי קדר]
[אל תראוני שאני שחרחרת]
[ששזפתני השמש]
[בני אמי נחרו בי]
[הגידה לי שאהבה נפשי]
[צאי לך בעקבי הצאן]
לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי
[לסוסתי ברכבי פרעה]
[דמיתיך רעיתי]
[נאוו לחייך]
[צוארך בחרוזים]
[תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף]
[עד שהמלך במסבו]
[צרור המור דודי לי]
[בין שדי ילין]
[אשכול הכפר]
[הנך יפה רעיתי, הנך יפה]
[עיניך יונים]
[הנך יפה דודי אף נעים]
[אף ערשנו רעננה]
[קורות בתינו ארזים]
[רהיטנו ברותים]

[חזית איש מהיר במלאכתו]
א - זה שאמר הכתוב על ידי שלמה: (משלי כב)
חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב בל יתיצב לפני חשוכים.

חזית איש מהיר במלאכתו

זה יוסף דכתיב ביה:
(בראשית לט)
ויבא הביתה לעשות מלאכתו.

רבי יהודה ורבי נחמיה
רבי יהודה אומר:
יום ניבול וזבול היה, יום טיאטרון היה.

ורבי נחמיה אומר:
יום טיאטרון של נילוס היה, והלכו כולם לראות.
והוא נכנס למלאכתו, לחשוב חשבונותיו של רבו.

רבי פנחס אומר בשם רבי שמואל בר אבא:
כל שהוא משמש את רבו כראוי, הוא יוצא לחירות.
מנין אנו למדין?

מיוסף על ידי ששמש את רבו כהוגן, יצא לחירות.
לפיכך, לפני מלכים יתיצב
זה פרעה, שנאמר: (שם מא) וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצוהו מן הבור.

בל יתיצב לפני חשוכים

זה פוטיפר, שהחשיך הקדוש ברוך הוא את עיניו וסירסו.

ב דבר אחר:
חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב בל יתיצב לפני חשוכים.
זה משה רבנו, במלאכת המשכן.
לפיכך, לפני מלכים יתיצב.
זה פרעה, שנאמר: (שמות ח) השכם בבקר והתיצב לפני פרעה.
בל יתיצב לפני חשוכים,
זה יתרו.

אמר רבי נחמיה:
עשית קודש, חול!
אלא לפני מלכים יתיצב, זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
שנאמר: (שם לד) ויהי שם עם ה' ארבעים יום.
בל יתיצב לפני חשוכים
זה פרעה, שנאמר: (שם י): ויהי חשך אפלה וגו'.

ג דבר אחר:
חזית איש מהיר במלאכתו, לפני מלכים יתיצב, בל יתיצב לפני חשוכים
אלו הצדיקים, שהם עוסקין במלאכתו של הקדוש ברוך הוא.
לפיכך לפני מלכים יתיצב, שמתיצבים בתורה.
שנאמר (משלי ח): בי מלכים ימלוכו.

בל יתיצב לפני חשוכים

אלו הרשעים.
שנאמר: (ישעיה כט) והיה במחשך מעשיהם.
וכתיב: (תהילים לה) יהי דרכם חשך וחלקלקות.

ד דבר אחר:
חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב בל יתיצב לפני חשוכים
זה רבי חנינא.
אמרו: פעם אחת ראה אנשי עירו מעלים עולות ושלמים,
אמר: כולם מעלים שלמים לירושלים ואני איני מעלה כלום?!
מה אעשה?
מיד יצא למדברה של עירו, בחורבה של עירו, ומצא שם אבן אחת, יצא וסידקה וסתתה וכרכמה.
אמר: הרי עלי להעלותה לירושלים. בקש לשכור לו פועלים.
אמר להם: מעלים לי אתם את האבן הזאת לירושלים?
אמר לו: תן לנו שכרנו, מאה זהובים ואנו מעלים לך את אבנך לירושלים.
אמר להם: וכי מנין לי מאה זהובים או חמישים לתת לכם?!
ולא מצא לשעה, מיד הלכו להם.
מיד זימן לו הקדוש ברוך הוא חמישה מלאכים, בדמות בני אדם.
אמרו לו: רבי, תן לנו חמישה סלעים ואנו מעלים אבנך לירושלים ובלבד שתתן ידך עמנו.
ונתן ידו עמהם ונמצאו עומדין בירושלים. בקש ליתן להם שכרם ולא מצאן.
בא המעשה ללשכת הגזית.
אמרו לו: דומה רבנו שמלאכי השרת, העלו לך את האבן לירושלים!
מיד נתן לחכמים אותו השכר שהשכיר עם המלאכים.

ה -דבר אחר:

חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב בל יתיצב לפני חשוכים
זה שלמה בן דוד.

לפני מלכים יתיצב
שהיה זריז בבנין בית המקדש.
הדא הוא דכתיב: (מלכים א ו) ויבנהו שבע שנים.
וכתוב אחד אומר: (שם) ואת ביתו בנה שלמה שלוש עשרה שנה.
נמצא מיופה ומרובה בנין בית שלמה, מבנין בית המקדש!
אלא, כך אמרו: בבנין ביתו נתעצל, בבנין בית המקדש, היה זריז ולא נתעצל.

הונא בשם רב יוסף:
הכל מסייעין את המלך.
כל שכן, הכל מסייעים בשביל כבוד מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
ואפילו רוחות ואפילו שדים ואפילו מלאכי השרת.

יצחק בריה דרב יהודה בר יחזקאל אמר:
כתיב: (שם ח) בנה בניתי בית זבול לך, בנין בנה בניתי.

רבי ברכיה אמר:
'הבית אשר היו בונים' אין כתיב כאן, אלא והבית בהבנותו, מאליו היה נבנה.
שנאמר: (שם ו) אבן שלימה מסע נבנה. 'בנוי' אין כתיב כאן, אלא 'נבנה'.
מלמד, שהיתה האבן נושאת את עצמה, וניתנה על גבי הדימוס.

אמר רב:
אל תתמה על זה. מה כתיב להלן: (דניאל ו) והיתית אבן חדא ושומת על פום גובא.
וכי אבנים יש בבבל?!
אלא מארץ ישראל, פרחה לה לשעה ובאת וישבה לה על פי הבור.

רב הונא בשם רב יוסף אמר:
מלאך ירד בדמות ארי של אבן וישב על פי הבור.
הדא הוא דכתיב: (שם) אלהי שלח מלאכיה וסגר פום אריותא.
ואל תתמה, אם בכבוד אותו צדיק כתיב: והיתית אבן חדא.
בכבודו של הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה!
לפני מלכים יתיצב
לפני מלכי תורה יתיצב.

בל יתיצב לפני חשוכים
אלו חבורה של רשעים.

אמר רבי יהושע בן לוי:
בשעה שנמנו וגמרו שלושה מלכים וארבעה הדיוטות אין להם חלק לעולם הבא.
בקשו לצרף שלמה עמהם. יצתה בת קול ואמרה: (תהילים קה) אל תגעו במשיחי.

אמר רבי יהודה בר סימון:
ולא עוד, אלא שנתייחס ראש לשלשת יוחסין.
שנאמר: (מ"א ד) ורחבעם בן שלמה.

אמר רבי יודן בר סימון:
ולא עוד, אלא ששרתה עליו רוח הקודש ואמר: שלושה ספרים הללו:
משלי, שיר השירים וקהלת.


[צדיק מוליד צדיק]
ו. הדא הוא דכתיב: (תהילים מה) תחת אבותיך יהיו בניך.
את מוצא:
צדיק מוליד צדיק,
רשע מוליד רשע,
צדיק מוליד רשע,
רשע מוליד צדיק.

וכולהון יש להם מקרא ויש להם משל ויש להם מליצה.

צדיק מוליד צדיק

יש לו מקרא ויש לו משל.
מקרא דכתיב: תחת אבותיך יהיו בניך.
משל: סרכא דאקים תאניתא.

רשע מוליד רשע
יש לו מקרא ויש לו משל ויש לו מליצה.
מקרא דכתיב: (במדבר לב) והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים.
משל: (ש"א כד) כאשר יאמר משל הקדמוני מרשעים יצא רשע.
מליצה מנין?
מה ילדת חיפושיתא, קרוצי בישי מינה.

צדיק מוליד רשע
יש לו מקרא:
(איוב לא) תחת חיטה יצא חוח.
משל: מולידין דלית כוותהון, מרביין דלא דמיין להון.

רשע מוליד צדיק
יש לו מקרא:
(ישעיה נה) תחת הנעצוץ יעלה ברוש.
משל: מן סניא נפק ורדא.
אבל שלמה,
מלך בן מלך.
חכם בן חכם.
צדיק בן צדיק.
אווגיטוס בן אווגיטוס
את מוצא כל מה שכתוב בזה כתוב בזה.
דוד מלך מ' שנה.
וזה מלך מ' שנה.

דוד מלך על ישראל ויהודה.
ובנו מלך על ישראל ויהודה.

אביו בנה את היסודות.
והוא בנה את העליונות.

אביו מלך מסוף העולם ועד סופו.
וזה מלך מסוף העולם ועד סופו.

דוד כתב ספרים.
ושלמה כתב ספרים.

דוד אמר שירים.
ושלמה אמר שירים.

דוד אמר הבלים.
ושלמה אמר הבלים.

דוד אמר דברים.
ושלמה אמר דברים.

דוד אמר משלים.
ושלמה אמר משלים.

דוד קלס באז.
ושלמה קלס באז.

דוד בנה מזבח.
ושלמה בנה מזבח.

דוד הקריב קרבן.
ושלמה הקריב קרבן.

דוד העלה את הארון.
ושלמה העלה את הארון.

דוד מלך מ' שנה שנאמר: (מלכים א ב) והימים אשר מלך דוד על ישראל ארבעים שנה.
ושלמה מלך מ' שנה שנאמר: (ד"ה ב ט) וימלך שלמה בירושלים על כל ישראל ארבעים שנה.

דוד מלך על ישראל ויהודה שנאמר: (שם א כח) ויבחר ה' אלהי ישראל בי מכל בית אבי.
ושלמה מלך על ישראל ויהודה שנאמר: (מלכים א' ד') ויהודה וישראל רבים וגו'.

דוד בנה את היסודות שנאמר: (דה"א כח) ויקם דוד המלך על רגליו וגו'.
ושלמה בנה את העליונות שנאמר: (מלכים א ה) בנה בניתי בית זבול לך.

דוד אמר דברים שנאמר: (שמואל ב כג) ואלה דברי דוד האחרונים וגו'.
ושלמה אמר דברים שנאמר: (קהלת א) דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים.

דוד אמר הבלים שנאמר: (תהילים לט) אך כל הבל כל אדם ניצב סלה.
ושלמה אמר הבלים שנאמר: (קהלת א) הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל.

דוד אמר משלים שנאמר: (שמואל א כד) כאשר יאמר משל הקדמוני מרשעים יצא רשע.
ושלמה אמר משלים שנאמר: (משלי א) משלי שלמה בן דוד מלך ישראל.

דוד כתב ספרים דתהילים נכתב על שמו.
ושלמה כתב ספרים משלי קהלת שיר השירים.

דוד קלס באז שנאמר: (תהילים קכו) אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אז יאמרו בגוים.
ושלמה קלס באז שנאמר: (מ"א ח) אז אמר שלמה ה' אמר וגו'.

דוד העלה את הארון שנאמר: (ד"ה א טז) ויהי דוד וזקני ישראל וגו'.
ושלמה העלה את הארון שנאמר: (מ"א ח) אז יקהל שלמה את כל זקני ישראל וגו'.

דוד אמר שירים שנאמר: (שמואל ב כב) וידבר דוד לה' את דברי השירה הזאת וגו'.
ושלמה אמר שירים שנאמר: שיר השירים אשר לשלמה.

רבי סימון בשם רבי יונתן דבית גוברין, בשם רבי יהושע בן לוי אמר:
הואיל ואת מקישו מקישו מכל צד, מה אביו נמחל לו על כל עונותיו, שנאמר: (שם יב) גם ה' העביר חטאתך לא תמות.
אף זה כיוצא בו. ולא עוד, אלא ששרתה עליו רוח הקודש ואמר שלושה ספרים: משלי וקהלת ושיר השירים.

[לב חכם ישכיל פיהו]
ז. דבר אחר:
שיר השירים
זה שאמר הכתוב: (משלי טז) לב חכם ישכיל פיהו.
לבו של חכם מלא חכמה.
מי ישכיל עליו? ומי מחכים עליו?

פיהו. פומיה מחכים עלוי, פומיה מורה עלוי. (שם)
ועל שפתיו יוסיף לקח, מתוך שהוא מוציא דברי תורה מלבו, מוסיף על לקחה של תורה.
משלו משל: למה הדבר דומה?
לחבית שהיא מלאה אבנים טובות ומרגליות ומוקפת צמיד פתיל והיא נתונה בזוית אחת ואין אדם יודע מה בתוכה בא אחד ופנה אותה וידעו הכל מה בתוכה.
כך לבו של שלמה היה מלא חכמה ולא היה יודע אדם מה בתוכה, כיון ששרתה עליו רוח הקודש ואמר שלושה ספרים, ידעו הכל חכמתו.

ועל שפתיו יוסיף לקח
לקח שהוסיף על דברי תורה עילהו.
שנאמר: (קהלת ח) ונתתי את לבי לדרוש ולתור בחכמה.
מהו ולתור?
להעשות תייר בחכמה.
הדא הוא דכתיב: (במדבר יג) ויתורו את ארץ כנען.
מאן דקרא טבוואות ניזיל לגביה, מאן דתני טבוואות ניזיל לגביה, שנאמר: ולתור בחכמה.

דבר אחר:
לדרוש ולתור לתור ולהותיר הדין פייטנא.
כד עביד אלפא ביתא זמנין מחסל לה וזמנין דלית מיחסל לה.
ברם שלמה עבד אלפי ביתא וחמשא אתין יתרין עליו, דכתיב: (מ"א ד) ויהי שירו חמישה ואלף.
ויהי שירו של אלף חמשה, ולא על דברי תורה בלבד היה תייר שלמה, אלא על כל אשר נעשה תחת השמש.
כגון: האיך ממתיקין את החרדל?
היאך ממתיקין את התורמסין?

אמר לו הקדוש ברוך הוא אחר דברי תורה איללת, חייך שאין אני מקפח שכרך!
הריני משרה עליך רוח הקודש. מיד שרתה עליו רוח הקודש ואמר שלושה ספרים הללו:
משלי, קהלת ושיר השירים.

[ויותר שהיה קוהלת חכם]
ח. דבר אחר:
שיר השירים
זהו שאמר הכתוב: (קהלת יב) ויותר שהיה קהלת חכם.
אלו אדם אחר אמרן, היית צריך לכוף אזניך ולשמוע הדברים האלה, ויותר שאמרן שלמה.
ואילו מדעתו אמרן, היית צריך לכוף אזניך ולשמעם, ויותר שאמרן ברוח הקודש.
ויותר שהיה קהלת חכם, עוד למד דעת את העם ואזן וחקר תקן משלים הרבה ואזן דברי תורה וחקר דברי תורה, עשה אוזנים לתורה.
ואת מוצא שעד שלא עמד שלמה, לא הייתה דוגמא.

רב נחמן תרתין
רב נחמן אמר:
לפלטין גדולה שהיו בה פתחים הרבה, וכל שהיה נכנס בתוכה היה טועה מדרך הפתח.
בא פקח אחד ונטל הפקעת ותלאה דרך הפתח. היו הכל נכנסים ויוצאין דרך הפקעת.
כך עד שלא עמד שלמה, לא היה אדם יכול להשכיל דברי תורה, וכיון שעמד שלמה התחילו הכל סוברין תורה.

רב נחמן לישנא חורי
לחורשא של קנים ולא היה אדם יכול להיכנס בה. ובא פקח אחד ונטל את המגל וכסח, התחילו הכל נכנסין דרך הכסוח ויוצאין.
כך שלמה.

אמר רבי יוסי:
לקופה גדולה מלאה פירות ולא היה לה אוזן ולא הייתה יכולה להטלטל,
ובא פקח אחד ועשה לה אוזנים, והתחילה להטלטל על ידי אוזנים.
כך עד שלא עמד שלמה, לא היה אדם יכול להשכיל דברי תורה, וכיון שעמד שלמה התחילו הכל סוברין תורה.

אמר רבי שילא:
לקיתון גדול שהוא מלא רותחין, ולא היה לו אוזן להטלטל.
ובא אחד ועשה לו אוזן והתחיל להטלטל על ידי אזנו.
אמר רבי חנינא:
לבאר עמוקה מלאה מים והיו מימיה צוננין ומתוקים וטובים ולא הייתה בריה יכולה לשתות ממנה.
בא אדם אחד וספק לה חבל בחבל, משיחה במשיחה ודלה ממנה ושתה.
התחילו הכל דולין ושותין.
כך, מדבר לדבר, ממשל למשל, עמד שלמה על סודה של תורה.
דכתיב: (משלי א) משלי שלמה בן דוד מלך ישראל. על ידי משלותיו של שלמה, עמד על דברי תורה.

ורבנן אמרין:
אל יהי המשל הזה קל בעיניך. שעל ידי המשל הזה, אדם יכול לעמוד בדברי תורה.
משל למלך שאבד זהב מביתו או מרגליות טובה, לא על ידי פתילה
כאיסר הוא מוצא אותה?!
כך המשל הזה, לא יהיה קל בעיניך, שעל ידי המשל אדם עומד על דברי תורה.
תדע לך שהוא כן שהרי שלמה על ידי המשל הזה, עמד על דקדוקיה של תורה.

אמר רבי יודן:
ללמדך, שכל מי שהוא אומר דברי תורה ברבים, זוכה שתשרה רוח הקדש עליו.
וממי אתה למד?
משלמה.
שעל ידי שאמר דברי תורה ברבים, זכה ששרתה עליו רוח הקודש.
ואמר שלושה ספרים: משלי, קהלת ושיר השירים.

[אם תבקשנה ככסף]
ט. רבי פנחס בן יאיר פתח:
(משלי ב) אם תבקשנה ככסף וגו'. אם אתה מחפש אחר דברי תורה כמטמונים הללו,
אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכרך.
משל לאדם אם מאבד סלע או כילרין בתוך ביתו,
הוא מדליק כמה נרות, כמה פתילות, עד שיעמוד עליהם.
והרי דברים קל וחומר:
ומה אלו שהם חיי שעה של עולם הזה, אדם מדליק כמה נרות וכמה פתילות עד שיעמוד עליהם וימצאם, דברי תורה שהם חיי העולם הזה וחיי העולם הבא, אין אתה צריך לחפש אחריהם כמטמונים הללו?! הווי אם תבקשנה ככסף וגו'.

אמר רבי אלעזר:
מימי לא קדמני אדם לבית המדרש, ולא הנחתי שם אדם ויצאתי.
פעם אחת השכמתי ומצאתי הזבלים ותבנים ואמרתי: אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת ה'.
אנחנו לא נזבלים ולא נתבנים, אפילו כתבנים אפילו כזבלים.

מכאן תנינא היה רבי פנחס בן יאיר אומר:
זריזות מביאה לידי נקיות.
נקיות מביאה לידי טהרה.
טהרה מביאה לידי קדושה.
קדושה מביאה לידי ענוה.
ענוה מביאה לידי יראת חטא.
יראת חטא מביאה לידי חסידות.
חסידות מביאה לידי רוח הקודש.
רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים.
תחיית המתים מביאה לידי אליהו הנביא זכור לטוב.
זריזות מביאה לידי נקיות, שנאמר: (ויקרא טז) וכלה מכפר את הקדש.
נקיות לידי טהרה, שנאמר: (שם יב) וכפר עליה הכהן וטהרה.
טהרה לידי קדושה, שנאמר: (שם טז) וטהרו וקדשו.
קדושה לידי ענוה, שנאמר: (ישעיה נז) כי כה אמר רם ונשא שוכן עד וקדוש שמו,
מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח.
ענוה לידי יראת חטא, שנאמר: (משלי כב) עקב ענוה יראת ה'.
יראת חטא לידי חסידות, שנאמר: (תהילים פט) אז דברת בחזון לחסידיך.
חסידות לידי רוח הקודש, שנאמר: אז דברת בחזון לחסידך.
רוח הקודש לידי תחיית המתים, שנאמר: (יחזקאל לז) ונתתי רוחי בכם וחייתם.
תחיית המתים לידי אליהו הנביא ז"ל, שנאמר: (מלאכי ג) הנה אנכי שולח לכם
את אליה הנביא.

אמר רבי מתנא:
מה שעשת חכמה עטרה לראשה, עשת ענוה סנדל לעקבה.
מה שעשת חכמה עטרה לראשה, שנאמר: (תהילים קיא) ראשית חכמה יראת ה'.
עשת ענוה סנדל לעקבה, שנאמר: (משלי כב) עקב ענוה יראת ה'.
תחיית המתים על ידי אליהו הנביא זכור לטוב, הדא הוא דכתיב: אז תבין יראת ה' ודעת (קדושים) אלוהים תמצא. זו רוח הקודש.

רבי סימון בשם רבי שמעון בן חלפתא:
לבליוטוס שהיה גדל בביתו של מלך.
אמר לו המלך: שאל מה אתן לך!
אמר הבליוטוס: אם שואל אני כסף וזהב, הוא נותן לי.
אבנים טובות ומרגליות, הוא נותן לי.
אמר: הריני שואל בתו של מלך והכל בכלל.
כך (מלכים א' ג') בגבעון נראה ה' אל שלמה בחלום הלילה, ויאמר אלהים:
שאל מה אתן לך?
אמר שלמה: אם אשאל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות הוא נותן לי, אלא הרי אני שואל את החכמה והכל בכלל.
הדא הוא דכתיב: ונתת לעבדך לב שומע.
אמר לו הקדוש ברוך הוא: שלמה! חכמה שאלת לך ולא שאלת עושר ונכסים ונפש אויבך,
חייך! החכמה והמדע נתון לך, ועל ידי כך, עושר ונכסים אתן לך.
מיד, ויקץ שלמה והנה חלום.

אמר רבי יצחק:
חלום היה עומד על כנו.
חמור נוהק והוא יודע מה נוהק.
צפור מצוצי והוא היה יודע מה מצוצי.
מיד: ויבא ירושלים ויעמוד לפני ארון ברית ה', ויעל עולות ויעש שלמים ויעש משתה לכל עבדיו.

אמר רבי אלעזר:

מכאן שעושין סעודה, לגמרה של תורה.

אמר רבי יודן:
ללמדך, שכל מי שמלמד תורה ברבים, זוכה ששורה עליו רוח הקודש.
שכך עשה שלמה, שלמד ושרתה עליו רוח הקודש.
ואמר שלושה ספרים: משלי וקהלת ושיר השירים.

[שיר השירים]
י. דבר אחר:
שיר השירים
רבי איבו ורבי יהודה,

רבי איבו אמר:
שיר "חד" השירים "תרין" הא "תלתא".

ורבי יהודה בר סימון אמר:
שיר השירים כולה חד ואילין תרתין אחרניאתא, מה את עבד לון?
שיר המעלות לשלמה, וחד מזמור שיר חנוכת הבית לדוד.
סברין מימר דוד אמרן, ואת תולה בדוד שנאמר: כמגדל דויד צוארך.
אלא מה שיר השירים, שלמה אמרה ותלה אותה בדוד,
כשתמצא אומר, כל מעשיו של אותו האיש משולשין היו.

שלוש מעלות עלה שלמה.
במעלה הראשונה
כתיב: (מלכים א ה) כי הוא רודה בכל עבר הנהר.
במעלה שניה שנאמר: (שם) ושלמה היה מושל.
במעלה שלישית (ד"ה א כט) שנאמר: וישב שלמה על כסא ה' למלך.

אמר רבי יצחק:
וכי אפשר לו לאדם לישב על כסא ה'?
אותו שכתוב בו: (דברים ד') כי ה' אלוהיך אש אוכלה הוא?!
וכתיב: (דניאל ז') נהר דינור נגיד ונפיק וגו'.
וכתיב: כורסיה שביבין דינור.
ואת אמרת וישב שלמה על כסא ה'?!
אלא מה כסאו של הקדוש ברוך הוא שולט מסוף העולם ועד סופו.
אף כסאו של שלמה שולט מסוף העולם ועד סופו.

מה כסא ה' דן בלא עדים והתראה.
אף כסא שלמה דן בלא עדים והתראה.

ואי זה הוא?
זה דינין של זונות. הדא הוא דכתיב: (מ"א ג) אז תבאנה שתים נשים.
מי היו?
רב אמר:
רוחות היו.

ורבנן אמרין:
יבמות היו.

רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי אמר:
זונות ממש היו, והוציא דינן בלא עדים והתראה.

שלוש ירידות ירד שלמה:
ירידה ראשונה
מאחר שהיה מלך גדול, מסוף העולם ועד סופו, נתמעטה מלכותו ולא היה מלך, אלא על ישראל. הדא הוא דכתיב: משלי שלמה בן דוד מלך ישראל.

ירידה שניה מאחר שהיה מלך על ישראל, נתמעטה מלכותו ולא היה מלך, אלא על ירושלים. הדא הוא דכתיב: אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים.

ירידה השלישית מאחר שהיה מלך על ירושלים, נתמעטה מלכותו ולא היה מלך, אלא על ביתו. שנאמר: הנה מטתו שלשלמה כולם אחוזי חרב. ואפילו על מטתו לא היה מלך, שהיה מפחד מן הרוחות.

שלושה עולמות ראה:
רבי יודן ורבי חוניא
רבי יודן אמר:
מלך הדיוט ומלך.
חכם טפש וחכם.
עשיר עני ועשיר.
מה טעם?
את הכל ראיתי בימי הבלי, לית בר נש מתני אונקי דידיה, אלא בשעת רווחיה.

רבי חוניא אמר:
הדיוט מלך והדיוט.
טפש חכם וטפש.
עני עשיר ועני.
מה טעם?
אני קהלת הייתי מלך על ישראל.
הייתי הווינא כד הווינא, ברם כען לית אנא.

שלוש עבירות עבר:
הרבה לו סוסים.
הרבה לו נשים.
הרבה לו כסף וזהב.
שנאמר: (ד"ה ב ט) ויתן המלך את הכסף בירושלים, כאבנים ולא היו נגנבות.

אמר רבי יוסי בר חנינא:
אבני עשר אמות, ואבני שמנה אמות.

תני רבי שמעון בן יוחאי:
אפילו משקלות שהיו בימי שלמה של זהב היו.
הדא הוא דכתיב: אין כסף נחשב בימי שלמה.

הרבה לו נשים
שנאמר: והמלך שלמה אהב נשים נכריות רבות ואת בת פרעה וגו' .
מן הגוים אשר אמר ה' אל בני ישראל, לא תבאו בהם והם לא יבאו בכם וגו'.

רבי יהושע בן לוי אמר:
על שם לא תתחתן בם.

רבי שמעון בר יוחאי אומר:
לאהבה, אהבה ממש לזנות.

רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר:
כתיב: גם אותו החטיאו הנשים הנכריות.
מלמד שהיה בועלן כשהן נדות ולא היו מודיעות אותו.

רבי יוסי בן חלפתא אומר:
לאהבה, להאהיבן, לאהבן ולקרבן ולגיירן ולהכניסן תחת כנפי השכינה.
נמצאת אומר: רבי יהושע בן לוי ורבי שמעון בן יוחאי, ור' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אמרו דבר אחד.
רבי יוסי בן חלפתא פליג אתלתיהון.

שלושה שטנים נזדווגו לו:
הדא הוא דכתיב: (מ"א יא) ויקם ה' שטן לשלמה את הדד האדומי.
וכתיב: ויקם אלוהים לו שטן את רזון בן אלידע.
וכתיב: ויהי שטן לישראל כל ימי שלמה.

הרבה לו סוסים שנאמר: (שם י) ותעלה ותצא מרכבה ממצרים בשש מאות כסף וסוס בחמשים ומאה.

שלושה משלות אמר:
משלי שלמה בן דוד
מלך ישראל (משלי י).
משלי שלמה בן חכם ישמח אב (שם כה).
גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה.

שלושה הבלים אמר:
הבל הבלים אמר קהלת וגו'.
הבל חד.
והבלים תרין.
הא תלתא.

שלושה שירים אמר:
שיר
חד.
השירים תרין.
הא תלתא.

שלושה שמות נקראו לו:
ידידיה.
שלמה.
קהלת.


רבי יהושע בן לוי אמר:
הנהו תלתא
אגור.
יקא.
למואל.
איתיאל.

הא שבעה.

אמר רבי שמעון בן גמליאל:
ועיקר אוותנטיה שלהן, ידידיה, קהלת, שלמה.

מודה רבי שמעון בן גמליאל באלו ארבעה שנתוספו לו,
ונתכנה בהן הן צריכין להדרש.
אגור שאגור דברי תורה.
בן יקא בן שהקיאה לשעה כספל הזה. שנתמלא בשעתו ונשפך בשעתו.
כך למד שלמה תורה בשעתה ושכחה בשעתה.
למואל שנם לאל בכל לבו, אמר: יכול אני להרבות ולא לחטוא.
לאיתיאל לאיתיאל ואוכל, איתיאל אתי אל ואוכל.

שלושה ספרים כתב:
משלי.
קהלת.
ושיר השירים.


אי זה מהן כתב תחלה?
רבי חייא רבה ורבי יונתן
רבי חייא רבה אמר:
משלי כתב תחלה ואחר כך שיר השירים ואחר כך קהלת.
ומייתי לה?
מהאי קרא: וידבר שלושה אלפים משל.
משל, זה ספר
משלי.
ויהי שירו חמישה ואלף, זה שיר השירים.
וקהלת
בסוף אמר.

מתנייתא דרבי חייא רבה פליגא על הדין שמעתא.
מתניתא אמרה:

שלשתן כתב כאחת.
ושמעתא אמרה: כל חד וחד בפני עצמו.

תני רבי חייא רבה:
רק לעת זקנת שלמה, שרתה עליו רוח הקודש ואמר שלושה ספרים:
משלי.
וקהלת.
ושיר השירים.


רבי יונתן אמר:
שיר השירים כתב תחלה.
ואחר כך משלי.
ואחר כך קהלת.

ומייתי לה רבי יונתן מדרך ארץ.
כשאדם נער אומר: דברי זמר.
הגדיל אומר: דברי משלות.
הזקין אומר: דברי הבלים.

רבי ינאי חמוי דרבי אמי אמר:
הכל מודים שקהלת בסוף אמרה.

[שלושה אלפים משל]
(יא) רבי אלעזר בר אבינה משום רבי אחא ורבנין,
רבי אלעזר אמר:
וידבר שלושה אלפים משל על כל דבר ודבר, ויהי שירו ה' ואלף, אלף וחמשה טעמים על כל דבר ודבר.

ורבנין אמרין:
וידבר שלושה אלפים משל על כל פסוק ופסוק. ויהי שירו חמישה ואלף, אלף וחמשה טעמים על כל משל ומשל.
ויהי משלו אין כתיב כאן, אלא ויהי שירו חמישה ואלף, שירו של משל טעמיה דמילתא טעמיה דמילתא.

אמר רבי שמואל בר נחמן:
חזרנו על כל ספר משלי ולא מצינו שכתב בו, אלא תשע מאות וחמש עשרה פסוקים
ואת אומר שלושה אלפים משל?!
אלא שאין לך כל פסוק ופסוק שאין בו שנים ושלושה טעמים, כגון: נזם זהב וחלי כתם, נזם זהב באף חזיר.
אל תתהדר לפני מלך, ובמקום גדולים אל תעמוד. אין צריך לומר תשב תשב, אין צריך לומר שלא תדבר.

תנינן אמר רבי עקיבא:
חס ושלום לא נחלק אדם אחד מישראל, על שיר השירים שלא תטמא את הידים, שאין כל העולם כולו כדאי, כיום שנתנה בו שיר השירים.
למה?
שכל הכתובים קדש, וזה קדש קדשים.
ועל מה נחלקו?
על קהלת.

אמר ר"י בר רבי יהושע בן חמיו של רבי עקיבא, כדברי בן עזאי:
כך נחלקו וכך גמרו.

רבי אלעזר בן עזריה עבד לה מתלא
לאחד שהוליך סאה של חטים אצל הנחתום,
אמר לו: הוצא לי ממנה קמח סלת,
הוצא לי ממנה קלוסקיא קמח וסלת אחד.
כך כל חכמתה דשלמה לא סולת, אלא שיר השירים לישראל.
שיר השירים המשובח שבשירים, המעולה שבשירים, המסולסל שבשירים.

נאמר שירים ונשבח למי שעשאנו שירים בעולם, הא מה דאת אמר: (עמוס ח) והילילו שירות היכל, שבחות דהיכלא.

דבר אחר:
שיר השירים המשובח שבשירים, המעולה שבשירים, המסולסל שבשירים.

נאמר שירים למי שעשאנו, שיורים לעולם הא מה דאת אמר: (דברים ל"ב) ה' בדד ינחנו.

רבי יוחנן בשם רבי אחא בשם ר"ש בר אבא:
נאמר שירים ושבח למי שעתיד להשרות עלינו רוח הקדש, נאמר לפניו שירים הרבה בכל השירים, או הוא מקלסן, או הן מקלסין אותו בשירת משה.
הן מקלסין אותו ואומר: זה אלי ואנוהו.
ובשירת משה הוא מקלסן: ירכיבהו על במותי ארץ.

ברם הכא, הן מקלסין אותו והוא מקלסן.
הוא מקלסן: הנך יפה רעיתי.
והן מקלסין אותו: הנך יפה דודי אף נעים.

רבי שמעון בשם רבי חנין דציפרין אמר:
שיר כפול.

רבי סימון אמר:
כפל ומכופל.

רבי לוי אמר:
כנגד שנות אבות ועשרת הדברות נאמרה.
מנין?
שיר שיר = תק"י.
ואי תימר: דאית בהון יתיר?
צא מהן שני רעבון, שאין עולין מן המנין.

דבר אחר

רבי יודן ורבי לוי בשם רבי יוחנן:

כל מקום שנאמר: במגלה זו במלך שלמה, במלך שלמה הכתוב מדבר.
במלך סתם, בהקדוש ברוך הוא הכתוב מדבר.

ורבנין אמרין:
כל מקום שנאמר: במלך שלמה, במלך השלום שלו הכתוב מדבר.
במלך סתם, בכנסת ישראל הכתוב מדבר.