'ט הנשמ ,'ד קרפ
שדקמב םימה ךוסינ

הנשמה

?דציכ םימה ךוסינ
.חולישה ןמ אלממ היה םיגול תשולש תקזחמ בהז לש תיחולצ
.ועקתו ועירהו ועקת ;םימה רעשל ועיגה
.ולאמשל הנפו ,שבכב הלע
.םש ויה ףסכ לש םילפס ינש
:רמוא הדוהי יבר
ןייה ינפמ םהינפ ןירחשומ ויהש אלא ,ויה דיס לש
,קד דחאו הבועמ דחא ,ןיקד ןימטוח ינש ןימכ ןיבקונמו
.תחא תבב ןילכ םהינש והיש ידכ
.ןיי לש - יחרזמ ,םימ לש - יברעמ
.אצי ,םימ לש ךותל ןיי לשו ןיי לש ךותל םימ לש הריע
,"ךדי הבגה" רמא ךסנמלו
,וילגר יבג לע דחא ךסינ תחא םעפש
.ןהיגורתאב םעה לכ והומגרו

רואיב

ירחא ,שדקמב "םימה ךוסינ" תווצמ המיוק דציכ ?דציכ םימה ךוסינ
?רחשה לש "דימת"ה ןברק תברקה
.(קובקב יצחמ רתוי) רטיל 1/2-כ :ןיגול תשלש
.םילשוריב ןייעמ :חולישה
.ךוסינל םימה תיחולצ הסנכוה וכרדש ,"הרזע"ה ירעשמ דחא :םימה רעש
.'ה הנשמל רואיבב האר :ועקתו ועירהו ועקת
.ןופצל םורדמ ,חבזמה לא הלעמב הלע ןהוכה :שבכב הלע
.ברעמ דצל ,ולאמשל הנפ ,חבזמה לא עיגהשכ :ולאמשל הנפו

.ףסכ םייושע :ףסכ לש
."ןרק"ל ךומס ,ול ברעמ םורדב ,חבזמה גגב :םש ויה
.ףסכ אלו ,דיס םייושע ויה :ויה דיס לש
.רוחשל ןבלמ ךפה םילפסה עבצ :םהינפ ןירחשומ
.םכותל וקציש ןייה עבצ תעפשב :ןייה ינפמ
תודוסיל םתדירילו "םיכסנ"ה תאיציל בקנ היה לפס לכ תיתחתב :ןיקד ...ןיבקונמו
.המדאב דואמ קומע ,חבזמה
.םימה לש לפסל רשאמ רתוי בחר בקנ היה ןייה לש לפסל :הבועמ דחא
םיבקנה לדוגב שרפהה ידי לע .ונממ טאל םרוזו ,םימה ןמ ךימס ןייה :תחא תבב...ידכ
.תחא תבב ועלבנ םהינשו ,המירזה בצק ןזוא
.ברעמ דצבש לפסה :יברעמ
.םימה תא גחב וכסינ וכותל :םימ לש
.הכלהכ לפסל םתוא ךפוש התאש וארי לוכהש ידכ ,םימה תיחולצ םע :ךדי הבגה
ךוסינ" תווצמב ודוה אל םיקודצהו ,"יקודצ" היהש ינפמ ,לפסל אלו :וילגר יבג לע
.חבזמה יבג לע "םימה


םימה לע םינודנ תוכוסה גחב

'ב הנשמ ,'א קרפ הנשה שאר ,הנשמ
:ןודינ םלועה םיקרפ עבראב
,ןליאה תוריפ לע - תרצעב ,האובתה לע - חספב
,ןורמ ינבכ וינפל םירבוע םלוע יאב לכ הנשה שארב
.םימה לע ןינודינ (תוכוסה) גחבו

רואיב

תא םיכסנמ ןכלו .אל םא םימשג הנשה ויהי םא םלועה תא ןד ה"בקה
.םשגל םיללפתמו ,שדקמב םימה


זט הכלה ,'ג קרפ הכוס ,אתפסות
.הנומש לכ :רמוא הדוהי יבר .העבש לכ םימה ךוסינ
.הנומש לכ ךסנמ היה (דבלב דחא) גולב :רמוא הדוהי יברש אלא
.ןיגול השולש :םירמוא םימכחו
:רמוא תאצמנ
,(ןיגול 3 ורמאש ,םימכח=) םימב הברמה
,(העבש קר) םימיב טעממ
,("הנומש" רמאש ,הדוהי יבר=) םימיב הברמהו
.(דחא גול קר=) םימב טעממ

הנשמב ואבוהש םימכחו הדוהי יבר תוקולחמ תא האבה הלבטב םכס .1
:אתפסותבו

הדוהי יבר תעד
םימכח תעד
אשונה
8

_ ימי רפסמ
םימה ךוסינ
1

_ ןיגול 3

םימה תומכ
ךוסינל
2

דיס

_ םילפסהש רמוחה
ונממ םייושע
3'ב דומע ,ח"מ ףד הכוס ,ארמג
וילגר יבג לע ךסינש דחא יקודצב השעמ :ןנבר ונת
.םהיגורתאב םעה לכ והומגרו
(ףורגאה אולמ=) לוב ואיבהו ,חבזמה ןרק המגפנ םויה ותואו
.םוגפ חבזמה האריי אלש... והומתסו ,חלמ לש

םיקודצה

תא ולבק אל םה .ינשה שדקמה תיב ןמזב הלעפש תכ םה םיקודצה
.םהלשמ ךרדב הרותה תא ושרפו ,םימכחה תוכמס

גחש ,לשמל ,ובשח םה .םיניינע המכב םימכח לע וקלח םיקודצה
ונלש חולהש ומכ אלו עובשב ןושאר םויב תויהל דימת ךירצ תועובשה
.הארמ

םוי לכב .תוכוסה גחב םימה ךוסינ ןינעב םימכח לע וקלח םג םה
לע םימ (וכפש=) וכסינ ,דימתה ןברק תא ובירקהש ןמזב ,גחה ימימ
םיקודצה .םעה לכ יניעלו הבר תויגיגחב השענ השענ הז רבד .חבזמה
.הז גהנמ םע ומיכסה אלו םימכח לע וקלח

היהי רבדהש וחיגשה דציכו ,םימה תא וכסינ דציכ רפוסמ הנשמב
.ונקית םימכחש הרוצב


האבה הנשמל רבעמ "הכוס תכסמ" ןכותל הרזח