דימת :הנשמ יקרפ

'א הנשמ ,'ד קרפ

הנכה תודובע

קרפה לש ויאשונ תא ונמצעל םושרנ ןכלו ,דבלב תחא הנשמ םידמול ונא הז קרפ ךותמ
:הרצקב

ןברקה תטיחש תארקל תונורחאה תונכהה .1
דימתה תטיחש .2
חבזמה לע ןברקה םד תאזה .3
םיחתנל החותינו המהבה רוע תטשפה .4
חבזמה שבכ לא דימתה יחתנ תאלעה .5
.(ג"י ,'ב ארקיו) "חלמ בירקת ךנברק לכ לע" :הרותב רומאכ ,חלמב םיחתנה תחילמ .6

הנשמל הרזח

םוכיסו הרזח תדובע,חבזמה תא םהרבא םש ןביו .1
,םיצעה תא ךורעיו
('ט ,ב"כ תישארב) ...ונב קחצי תא דוקעיו

,הלטה תא םיתפוכ ויה אל .2
:ותוא םידקעמ אלא
,לגרו די :אנת
('ב ,א"ל דימת) .םהרבא ןב קחצי תדקעכ

.הנשמל רואיבה תרזעבו 1 רוקמ תרזעב 2 רוקמ תא רבסה
?וניבא קחצי תדקעל דימתה תדקע תא ונימכח ומיד ,ךתעדל ,עודמ


תונברקל טרפ ,ול תדחוימה תעבטב ,ולש עובשב וברקוהש תומהבה לכ תא טחש רמשמ לכ
תורוקמה תרזעב םעטה תא הלג ?המל תאזו .תמיוסמ תעבטב דימת וברקוה הלא .דימתה
:ךינפלש

('ג ,ח"כ רבדמב) .דימת הלוע םויל םיינש .1
.םויה דגנכ :"םויל םיינש" .2
('ב ,א"ל דימת) (שמשה לש ידגנה ןוויכב :שוריפ)
,םכיתורודל דימת תלוע .3
(ב"מ ,ט"כ תומש) .'ה ינפל ,דעומ להוא חתפ

:ונתנשמ תרזעבו הז רוקמ תרזעב ןלהל רסחה תא םלשה
_______ דצל םינווכמ ויה דימתהו טחושה ינפ .חבזמה לש _______ה דצב טחשנ דימתה
._______ה שדוק אצמנ שדקמה ברעמב ירהש ,"'ה ינפל" ,בותכה תא םייקל ידכ

,לודג ןהכ ןנחוי
('א ,ח"מ הטוס) .עקרקב תועבט םהל ןיקתהו דמע ...

,חבזמ לש ונופצל ויה תועבטו
...העברא לש םירדס השיש
('ה ,'ג תודימ) ..םישדוקה תא םיטחוש םהילעש

.הנוהכ תורמשמ ד"כל ,תועבט עבראו םירשע
,תשק ןימכ תויושע ,הפצרב תועובק ויהו
,הטיחשה תעשב המהבה ראווצ ןהב ןיסינכמ ויהש
.ץראב תעבטה שאר ןיצעונו
,חבזמ לש ונופצל ויהו
.ןופצב ןתטיחש "םישדוק ישדוק"ש יפל
(ארונטרבמ הידבוע 'ר)

.תרבוחה ףוסבש "םיגשומ טקל" קרפב ,"תודמעמו תורמשמ" ךרעה תרזעב רבסה .1
:ןלהל שרדנה תא םלשהו ,"הקירז" ךרעב ןייע .2
הטיחש .א :ןהש ,ןברקה תא תורישכמה תולועפה ךותמ תיעיברה הלועפה איה "הקירז"ה
._______ .ד _______ .ג _______ .ב

"._______ וקרזו" :'ה ,'א ארקיוב אוה הוצמה רוקמ


הנשמל הרזח

ךשמה