דימת :הנשמ יקרפ

'א הנשמ ,'ה קרפ

הנכה תדובע

.'ד קרפ לש הנורחאה הנשמב ןייע
."...םהל ואבו ודריו" םש בותכ
?תודעומ םהינפ ויה ןאל .1
?הרטמ וזיאל .2
?"הקספה"ל םידרוי םינהוכה ויה הברקהל םינכומ ןברקה יחתנ ויהשכ עודמ .3


!תחא הכרב וכרב :הנוממה םהל רמא
?"תחא הכרב" יאמ .1
.(םלוע תבהא) "הבר הבהא" לאומש רמא ...
('ב ,א"י תוכרב)

!?(הירחא איהש ,"הבר הבהא" וכרבי דציכו) "תורואמה רצוי" וכריב אל אלהו .2
!?"תורואמה רצוי" (רמאתו=) רמיתו .תורואמה ואצי אל ןיידע (:הבושת)
('ה 'א תוכרב ,ימלשורי)

ינפל היינשה תא ךרבל רשפאו) וז תא וז תובכעמ ןיא תוכרב ,תרמוא תאז .3
('א ,ב"י תוכרב) .(הנושארה

:1-3 תורוקמה ןמ הלועה תא םכסנ
,"_______ה רצוי" תא אלו ,"_______ תבהא" תכרב תא תיזגה תכשלב וכריב םינהוכה
.____________________ש ,3 רוקמב ארמגה הקיסה ךכמ ._______ יכ ,התוא המידקמה

הנשמל הרזח

םוכיסו הרזח תדובע

."תורבידה תרשע" תא וארקו ומידקה םה ,"עמש תאירק" וארק םינהוכהש ינפל
:עמש תאירק תוישרפל תורבידה תרשע ןיב רשקה והמ ,בותכו ,אבה רוקמב ןייע.1

וניקולא 'ה ,לארשי עמש - ...ךיקלא 'ה יכנא
.דחא 'ה - ...ךל היהי אל
ומשב עבשנ וניא ,ךלמה תא בהואש ימ) ...'ה תא תבהאו - ...'ה םש תא אשית אל
.(רקשל
לכ דגנכ הלוקש ירה תבשהו) ייתווצמ לכ ...ורכזת ןעמל - ...תבשה םוי תא רוכז
.(תווצמה
...םכימי וברי ןעמל - ...ןוכיראי ןעמל ...דבכ
(חצרנ חצורש ימ) ...הרהמ םתדבאו - .חצרת אל
...םכיניע ירחאו םכבבל ירחא ורותת אלו - .ףאנת אל
.(ךרבח לש ונגד אלו) ...ךנגד תפסאו - .בונגת אל
.("תמא םיקלא 'הו" :בותכו ...םכיקלא 'ה ינא - .רקש דע ...הנעת אל
.(ךרבח תיב אלו) ...ךתיב תוזוזמ לע - ךער תיב דומחת אל
('ה ,'א תוכרב ,ימלשורי)


,תורבידה תרשע תא םוי ידמ רמול םימכח ונל ונקית אל עודמ ,בותכו ,אבה רוקמב ןייע .1
:םתוא ורמא םינהוכהש םשכ

.םוי לכב תורבידה תרשע ןירוק ויהיש ,היה (יואר) ןידב
?ןתוא ןירוק ןיא המ ינפמו
,(הרותב םירפוכה) ןינימה תונעט ינפמ
:(םעה יטושפל) םירמוא (ויהי=) והי אלש
.יניסב השמל ול ונתינ ןדבל ולא
('ה ,'א תוכרב ,ימלשורי)


.הנוהכה תורמשמ 24 תומש תא קתעהו ,ט"י-'ז םיקוספ ,ד"כ קרפ 'א םימיה ירבדב ןייע
התא ןיינמ .שדקמב תורמשמה תופלחתמ ויה עובשב םוי הזיאב ,בותכו ,אבה רוקמב ןייע
?תאז דמול

(ת)סנכנה (ה)רמשמו .ןיפסומו רחש לש דימת השוע (םייסמה=) (ת)אצויה (ה)רמשמ
ירחא ןוציחה חבזמ לע םירטקנה (הנובל יכיזב=) ויכיזבו םייברעה ןיב לש דימת השוע
.םינפה םחל תפלחה
('ב ,ו"נ הכוס ,ארמג)

:רמואו ,סנכנה רמשמ תא ךרבמ היה אצויה רמשמה
,הזה תיבב ומש תא ןכישש ימ
םכיניב ןיכשי אוה
.תועירו םולשו הווחאו הבהא
('א ,ב"י ףד תוכרב ,ארמג)

,הווחא ,הבהא לש תדחוימה הכרבל ,שדקמה יתרשמ ,םינהוכה םיכירצ ויה עודמ :רעשל הסנ
?תועירו םולש
תכשלב םינהוכה ורמאש הליפתה יעטקו תוכרבה לש םתרימא רדס תא ךתרבחמב םושר .1
.תבשבו לוח ימיב תיזגה
המכו ?לוחה תומיב תיזגה תכשלב םינהוכה ורמא לוכה ךסב (תוכלמו םשב) תוכרב המכ .2
?תבשב
ןיב םיעטקה רפסמב לדבה שיה ?תיזגה תכשלב ומויב םוי ידמ םינהוכה ורמא םיעטק המכ .3
?תבשל לוחה תומי

הנשמל הרזח

'ב הנשמ ,'ה קרפ

הנכה תדובע

____________________ היהי ימ עבקנ ןושארה סיפה תועצמאב .1
____________________ היהי ימ עבקנ ינשה סיפה תועצמאב .2
____________________ ?ינשה סיפה ידי לע דוע עבקנ המ .3


____________________ היהי ימ עבקנ ישילשה סיפה תועצמאב .1
?תוסייפה ראשב םיללכהמ ישילשה סיפב תופתתשהה יללכ םינוש המב .2


.תרוטקה לע הנוממ התייהש החפשמה םש תא בותכ


.וב םייוצמ תרוטקל םירושקה םיעטק וליא ,ןייצו ,(רחשה תוכרב ירחא) הליפתה רודיסב ןייע

הנשמל הרזח

םוכיסו הרזח תדובע


הב םדא (תינש השע) הנש אל םלועמ
("שדח" ןהוכ ריטקה דימת)
"ךפאב הרוטק ומישי" ביתכד ...
"וליח 'ה ךרב" (וירחא=) הירתב ביתכו
ןכלו ,םירשעתמ תרוטקה תוכזבש עמשמ)
.(רשועב ךרבתהל םישדח םינהוכל ורשפא
('א ,ו"כ אמוי)

?התע תארקש רוקמה ידי-לע קמונמ הנשמב ןיד הזיא .1


תא בותכ ?חבזמל םירביאה תא ,תיזגה תכשלב "עמש" תא וארקש רחאל ,התע הלעי ימ .1
:ונתנשמ תרזעבו רוקמה תרזעב ,םהימעט תאו םיקלוחה תועד

?(םתקולחמ םעט והמ=) יגלפמ אק יאמב
רמו ,(תודובעב קלח ולטיי םינהוכ דועש יואר ןכלו) ךלמ תרדה םע בורב :רבס רמ
תאלעה לע ףסונ סיפ ול שי םאו ,ץרא ךרד אל=) אערא חרוא ואל הניכש םוקמ :רבס
תא וחינהש םינושארה וליאכ האריי ,חבזמה גג לעש הרודמל שבכה ןמ םירביאה
לוזלז הזו ,חבזמל םירביאה תא תולעהלו בושל םיצור םניא שבכה לע םירביאה
.(הניכש םוקמב ךרד וניא הזו ,שדקמה תדובעב
.(םש י"שרו 'א ,ו"כ אמוי)

תואמגוד ןייצ ?"ךלמ תרדה םע בורב" ללכה רכזומ םהבש תופסונ תווצמ ריכמ התא םאה .2
.תודחא


דציכ ןייצ .חבזמל שבכה ןמ דימתה ירביא תאלעה ןיינעב תועדה יתש תא ךתרבחמב םכס
.הכלהה

.ןויוושהו ינושה תודוקנ ןויצ ךות יעיברה סיפל ישילשה סיפה ןיב הוושה

ןמיס תא ןפוסב ןהל ףסוה .תוסייפה ינש תארקל הנוממה לש תוזרכהה תא הנשמה ןמ קתעה
.ויתואירקב הנוממה תא תוקחל הסנ .םיאתמה קוסיפה

:תוקולחמה תוטעמ דימת תכסמב יכ ,ונרכזה רבכ
_________________________________________ ןיינעב התייה הנושארה תקולחמה
_________________________________________________ איה היינשה תקולחמה
__________________________________ ?הנושארה תקולחמב וקלחש םיאנתה םה ימ
_________________________________ ?היינשה תקולחמב םיקלוחה םיאנתה םה ימ
___________________________________________ ?הנושארה תקולחמב ימכ הכלה
____________________________________________ ?היינשה תקולחמב ימכ הכלה

.ךשמהב דמלנ תישילשה תקולחמה לע

הנשמל הרזח

'ג הנשמ ,'ה קרפ

הנכה תדובע

.תונתוכ השעת ןרהא ינבלו
,םיטנבא םהל תישעו
,םהל השעת תועבגמו
.דב יסנכמ םהל השעו ...
,דעומ להוא לא םאובב וינב לעו ןרהא לע ויהו ...
.שדוקב תרשל חבזמה לא םתשגב וא
(ב"מ-'מ ,ח"כ תומש)

.ךנושלב וירבד תא תרבחמב בותכו ,'מ ,ח"כ תומש לע י"שרב ןייע .1
?םינהוכה ידגב לע הנוממ היהש ןהוכה םש ךל עודי םאה .2


."םינזחל םורסמ"
?ונימיב "ןזח" הלימה תועמשמ תמועל ונתנשמב "םינזח" שוריפ המ

הנשמל הרזח

םוכיסו הרזח תדובע

?םינהוכה ידגב תשיבל רדס והמ


...הרזעב ויה םירעש העבש
.רונקינ רעש - חרזמבש
:ול ויה תוכשל יתשו
:ולאמשמ תחאו ונימימ תחא
,שיבלמה סחנפ תכשל - תחא
.ןיתיבח ישוע תכשל - תחאו
('ד ,'א תודימ)

?שיבלמה סחנפ לש ודיקפת היה המ .1

הנשמל הרזח

ךשמה