דימת :הנשמ יקרפ

'א הנשמ ,'ה קרפ
קרפל הנכה תודובע


ינפלו ,סיפב וכזש םינהוכה ידי לע חבזמה שבכ לע ותאלעהו דימתה ןברק תטיחש רחאל
,ללפתהלו עמש תאירק אורקל תיזגה תכשלל ואבו םינהוכה ודרי ,הכרעמה שא לע ותברקה
.'ה ינפל ןוצרל הלעי ןברקהש ידכ

.וכריב ןהו !תחא הכרב וכרב :הנוממה םהל רמא
תאירק ינפל תחא הכרב ךרבל תיזגה תכשלל ואבש םינהוכל רמוא היה תולרגהה לע הנוממה
ריאהש רחאל ,רתוי רחואמ וכריב "רצוי" תכרב תא .וכריב םהו ,"םלוע תבהא" איה ,עמש
.שמשה החרזו ,םויה

.רמאיו ,עומש םא היהו ,עמש ,םירבדה תרשע וארק
תא ורמא ןכו ,םתובישח ללגב תורבידה תרשע תא וארק ,"םלוע תבהא" תכרב וכריבש רחאל
.עמש תאירק לש היתוישרפ תשולש

.םינהוכ תכרבו הדובעו ביציו תמא :תוכרב שולש םעה תא וכריב
לאג"ב םימתוחו ,"ביציו תמא" :ולא תוכרב שולש ,רמוא םעה לכש ומכ ,ורמא ןכ ומכ
םיש" תכרבו ,"דובענ האריב ךדבל ךתואש"ב םימתוחו ,"הצר" תכרב איה ,הדובעו ,"לארשי
."םולש

םוכיסו הרזח תדובע

'ב הנשמ ,'ה קרפ
קרפל הנכה תודובע

.הכזש ימ הכז ,וסיפה !וסיפהו ואב תרוטקל םישדח :םהל רמא
אל םלועמש ,םישדחה םינהוכה :םינהוכל סיפה לע הנוממה רמא ,וללפתהו וכריבש רחאל
ימ לרוג וליטהו ,םישדחה םינהוכה לכ ואב .וז הלרגהב ףתתשהל ואובי ,תרוטקה תא וריטקה
.הכזש ימ הכזו .תרוטקה תרטקהב הכזי

.חבזמל שבכה ןמ םירביא הלעמ ימ ,וסיפהו ואב םינשי םע םישדח
תא הלעי ימ םהיניב לירגהל ,םינשי םע םישדח ,םינהוכה לכ תא הנוממה ןימזה ןכמ רחאל
שא לע ,חבזמה גג לא ,ותטיחש רחאל וחנוה ובש םוקמ ,שבכה ןמ דימתה ןברק ירביא
.הכרעמה

.חבזמה יבג לע ןתוא הלעמ אוה שבכל םירביא הלעמה :רמוא בקעי ןב רזעילא 'ר
ירביא תא הלעי ימ לרוג םיליטמ ויה אלש ,רמואו ,אמק אנת לע קלוח בקעי ןב רזעילא 'ר
רחאל םירביאה תא ולעהו םדוקה סיפב וכזש םינהוכ םתוא אלא ,חבזמל שבכה ןמ ןברקה
.חבזמה לא שבכה ןמ םירביאה תא התע םילעמ ויה םה - שבכה לא הטיחשה

םוכיסו הרזח תדובע

'ג הנשמ ,'ה קרפ
קרפל הנכה תודובע


ףתתשהל םאובב ,םלוכ םינהוכה :תולרגהה עברא ומייתסנש רחאל ושע המ ,תראתמ הנשמה
דימ םינכומ ויהי תוסייפה ןמ דחאב וכזי םאש ידכ ,הנוהכ ידגב םישובל ויה ,תולרגהב
.הדובעל

.דבלב םייסנכמ אלא םהילע ןיחינמ ויה אלו ,םהידגב תא םתוא ןיטישפמ ויה .םינזחל םורסמ
םתוא .לוח ידגב שובללו הנוהכה ידגב תא טושפל התע םיכירצ ויה סיפב וכז אלש םינהוכה
םישמשה .הנוהכה ידגב לע םינוממה םישמשל םידגבה תא ורסמ ,סיפ ףאב וכז אלש םינהוכ
קרו .דבלב שדוקה יסנכמ תא אלא םהילע םיחינמ ויה אלו ,הנוהכה ידגב תא םהילעמ וטישפה
.לוחה יסנכמ תא ושבלו שדוקה יסנכמ תא וטשפ ,לוחה ידגב תא ושבלש רחאל

."םילכה ישימשת" םהילע בותכו ,םש ויה תונולחו
תונורא העברא .הנוהכה ידגב תא ורמש םהבו ,"תונולח" םינוכמה ,ריק תונורא ויה שדקמב
תופנצמ ,תונתוכ ,םייסנכמ :הנוהכה ידגב תעבראמ דחא וחינה ןורא לכבו ,רמשמ לכל ויה
.וכותב שי המ ןיוצמ היה ןורא לכ לע .םיטנבאו

םוכיסו הרזח תדובע

'ד הנשמ ,'ה קרפ
קרפל הנכה תודובע

.ףכה תא לטונ היה ,תרוטקב הכזש ימ
תרוטקה תרטקהב הכזש ןהוכה :בתוכו ,תודובעה רדס תא ראתל ךישממ הנשמה לש אנתה
.ףכה תא וידיל לטונ היה

.ןיבק תשולש קיזחמ ,בהז לש לודג בקרתל המוד ףכהו
ארקנו ןיבק השולש ותלוכתש לודג ילכל המוד התייה אוהש בתוכו ,ףכה תא ראתמ אנתה
.דחא בק דועו םיבק ינש רמולכ ,בקו ירת ,וכותב קיזחמש תומכה םש לע ,"בקרת"

.ןלעמלמ וילע היה תלטוטמ ןימכו ,ול היה יוסיכו ,תרוטק שודגו אלמ ,וכותב היה ךזבהו
,יוסיכ היה ךזבל ."ךזב" תארקנו תרוטק האלמ התייהש ,הנטק ףכ תחנומ התייה ףכה ךותבו
התייה עודמ .ךזבה לעמ וריסהלו יוסיכה תא לטלטל היה ןתינ התרזעבש תעבט התייה וילעמו
אלמ ילכ ךותמ תרוטקה תא תורעל יוארה ןמ דובכ ימעטמש ןוויכ ?הלודג ףכ ךותב הנטק ףכ
.רזפתת אל תרוטקהש ידכ ,רתוי הלודג ףכ ךותל השודגה ףכה תא וחינה ןכלו ,שודגו

םוכיסו הרזח תדובע


תרוטקל ילכ

'ה הנשמ ,'ה קרפ
קרפל הנכה תודובע

ךליהו ךליה םילחגה תא הניפו ,חבזמה שארל הלעו ,ףסכה תתחמ לטנ ,התחמב הכזש ימ
.התחו
תא סינכהל הכזש ןהוכה :תרוטקה תרטקהל ומדקש תונכהה תא ראתמ הנשמה לש אנתה
הכזש ןהוכה ידי לע תרוטקה תרטקה ליבשב ,לכיהב היהש ימינפה חבזמל םילחגה םע התחמה
חקלו םידדצל םילחגה תא הניפ ,ןוציחה חבזמה שארל הלעו ףסכ לש התחמ חקל ,תרוטקב
הקיזחהש ,ףסכה תתחמ לש הלוכתה יפל ,םיבק העברא לש תומכב םילחג ףסכה תתחמ ךותב
תעשב ונימיל דמועה ןהוכל רמוא היה תרוטקה תרטקהב הכזש ןהוכה .םיבק תעברא לש תומכ
.התחמה תא סינכהש אוהו ,"התחמב ימע הכז" הלרגהה

.בהז לש ךותל ןריעו דרי
לעמ דרי אוה ,ףסכה תתחמב םיבק העברא לש תומכ חקלו םילחגב התח הזה ןהוכהש רחאל
תתחמב התוח היה אל אוה הליחתכלמ .בהז לש התחמ ךותל םילחגה תא ךפשו ןוציחה חבזמה
לש התחמב התוח היה ,לארשי לש םנוממ לע הסח הרותהש ןוויכו ,לקלקתתש ששחמ ,בהזה
.בהז לשמ רתוי הלוז איהש ,ףסכ

,המאל ןדבכמ היהו ,םילחג בקכ ונממ רזפתנ
,העברא אלו ,םיבק השולש התייה התלוכתו ,ףסכה תתחממ הנטק התייה בהזה תתחמש ןוויכ
תא .בהזה תתחמל ףסכה תתחממ םילחגה תא ריבעהש העשב רזפתה דחא םילחג בקש אצמנ
.הרזעב םימה תלעתל אטאטמ ןהוכה היה ,רזפתהש ,הזה םילחגה בק

.רתכספ ןהילע הפוכ היה תבשבו


רתכספ

היה ,תבשב םירוסא ןיוביכו ןלוטלט ירהש ,םילחגה תא אטאטל רוסא הבש תבשב וליאו
.בהזה תתחמל ףסכה תתחממ םתרבעה ידכ ךות ורזפתהש םילחגה לע לודג ריס ךפוה ןהוכה

דרויו הב ךשומ אוהש תחא :הב ויה תורשרש יתשו .ךתל תקזחמ ,לודג ילכ התייה רתכספו
.לגלגתת אלש ליבשב ןלעמלמ הב זחוא אוהש תחאו
םירבד וליאל ןכו ,ותלוכת תא ,"רתכספ" ארקנה הזה ילכה תא ונל ראתמ הנשמה לש אנתה
ינשב .ןיבק םיעשת ןהש ,האס הרשע שמח לש תומכ ליכה הזה ילכה :שדקמב וב ושמתשה
ןוויכ ?וללה תורשרשה תרטמ התייה המ .דצ לכמ תחא ,תורשרש יתש ויה ילכה לש וידצ
.חבזמה לעמ ןשדה תא ודירוה רשאכ ותוא םידירומ םינהוכ ינש ויה ,דבכו לודג היה ילכהש
ןהוכהו ,שבכה ךרד ,חבזמה לעמ דרויו ,ילכה תא הב ךשומ ,תחא תרשרשב קיזחמ היה דחא
עפושמה שבכהמ קילחי אל ילכהש ידכ ,הלעמלמ ינשה הצקבש תרשרשב קיזחמ היה ינשה
.ןשדה ךפשייו ,הטמל לגלגתיו

תא הב ןידירומו ,תבשב ץרשה לעו םילחג בג לע התוא ןיפוכ :תשמשמ התייה םירבד השולשו
.חבזמה יבג לעמ ןשדה
םילחגה לע תבשב ותוא םיפוכ ויה .1 :םירבד השולשל שדקמב ושמתשה הזה רתכספב
אצמנ םא .2 .ליעל ראובמכ ,בהזה תתחמל ףסכה תתחממ םילחגה תא וריבעהש תעב וכפשנש
תא וילע וכפה םינהוכה וב ואמטיי אלש ידכו ,ואיצוהל היה רוסא ,תבשב שדקמב תמ ץרש
תרזעב חבזמה לעמ ןשדה תא וב םידירומ ויה .3 .והואיצוה זאו ,תבש יאצומל דע רתכספה
.ליעל ראובמכ ,תורשרשה

םוכיסו הרזח תדובע

'ה קרפ םוכיסל תדובע

ךשמה