דימת :הנשמ יקרפ

'ד הנשמ ,'ה קרפ

הנכה תדובע

:הלא תורוקמב ןייע
'י-'א םיקוספ ,'ל קרפ תומש רפס .1
ח"ל ,ד"ל םיקוספ ,'ל קרפ תומש רפס .2
."דציכ תרוטקה םוטיפ :ןנבר ונת" עטקב ,הליפתה רודיס .3
.'ד הנשמ ,'ד קרפ אמוי תכסמ .4

:תולאשה לע הנע ,תורוקמב תנייעש רחאל
?הז םשב תארקנ איה עודמ ?תרוטקה יהמ .1
?תרוטק ריטקהל וניווטצנ ןכיה .2
?היושע התייה איה הממ .3
?הנממ םיריטקמ יתמ .4
?התוא םיריטקמ חבזמ הזיא לע .5
?םוי לכ הנממ םיריטקמש תומכה יהמ .6
?םוי לכ לש תרוטקה תדובעמ םירופיכה םוי לש תרוטקה תדובע הנוש המב .7


?דציכ .ליכמ ילכהש ןיבקה רפסמל זמר אוצמל ןתינ "בקרת" הלימב
.תימראה ןושלב שמתשה :זמר


הנשמל הרזח

םוכיסו הרזח תדובע

:תרבחמב בותכ .תרוטקה תדובעל ושמישש םיטירפ העברא לע תדמל הנשמב
ךרוצל אלו ,םילכה ךרוצל ויה םהמ וליאו ,המצע תרוטקל וכרצנש םילכ ויה םהמ וליא .1
?תרוטקה
?תרוטקה ךרוצל אלו ,יומיד ךרוצל הנשמב רכזוה ףסונ ילכ הזיא .2


:יכ תדמל הנשמל רואיבב .1
____________________ השוריפ "תלטוטמ"
____________________ ךרוצל השמיש איהו

.ךזבה לש יוסיכה לע תחנומ התייהש הפי תיפמ השוריפ "תלטוטמ" יכ אוה רחא שוריפ .2

;ךזבל = "ול היה יוסיכו" :שרפמ ם"במרה .3
.ףכה לע האנ דגב = "וילע היה תלטוטמ ומכו"

.ולאה םישוריפה תשולש תא תרבחמב םכס .א
.וללה םישוריפהמ דחא לכל םיאתמ רויצ רייצל הסנ .ב


:הנשמה ןמ גשומה תא םלשהו ,ךתרבחמל תואבה תורדגהה תא קתעה .1
_______ :םיבק 3 ותלוכתש לודגה ילכה
_______ :תרוטקה תא ושדגו ואלמ ובש ןטקה ילכה
_______ :ןטקה ילכה תא וסיכ ובש הסכמה
_______ :הילכ תאו תרוטקה תא הלעמלמ וסיכ ובש גיראה

?םייוסיכ ינשב םימשבה תרוטק תא תוסכל ךרוצ היה עודמ .2
.הז םשל םעטה תא רעשל הסנ ."תלטוטמ" יורק "הלעמלמ" תרוטקה תא וב וסיכש גיראה .3


:וירחאש תולאשה לע הנעו ,וב ןייע .אמוי תכסמב אבומה ל"זח רמאמ ךינפל
:לאעמשי יבר יבד אנת
?תרפכמ תרוטק המ לע
.ערה ןושל לע
יאשחבש רבד אובי
.יאשחבש השעמ לע רפכיו
('א ,ד"מ אמוי)

?"יאשחבש רבד" ארקנ אוה עודמ ?הזה רבדה והמ ".יאשחבש רבד אובי" .1
?ךכ ארקנ אוה עודמ ?יאשחבש השעמ והמ ".יאשחבש השעמ לע רפכיו" .2


,("רחשה תוכרב" ירחא) "?דציכ תרוטקה םוטיפ :ןנבר ונת" עטקב ,הליפתה רודיסב ןייע
:הז רוקמב רסחה תא ותרזעב םלשהו

:ןנבר ונת
?דציכ תרוטקה םוטיפ
;הב ויה םינמ _______ _______ו תואמ שולש
,_______ה תומי ןיינמכ _______ _______ו תואמ שולש
;םוי לכב הנמ
._______ סרפ / ותיצחמו ,_______ב סרפ / ותיצחמ
('א ,'ו תותירכ)


הנשמל הרזח


'ה הנשמ ,'ה קרפ

הנכה תדובע

?תרוטקה תרטקה ךרוצל םילחג ואיבה ןינמ ךל רוכז םאה .1
?ךכ תארקנ איה עודמו ,וז הכרעמ תארקנ ךיא .2


".ףסכה תתחמ לטנ"
ףכה ,זוכה ,ינטה ומכ ,התע דע םהילע ונדמלש תרשה ילכ םייושע ויה הממ ךל רוכז םאה .1
?ךזבהו

?םוי ידמ ןשדה תמורתל השמישש התחמה היושע התייה הממ .2


לדוג ועבק אל המלו .הרזעה תפצר לע םילחג תורזפתהל ומרג תותחמה 2 ןיבש לדוגה ישרפה .1
:הז רוקמ תרזעב בישהל הסנ ?תותחמה 2-ל ההז

,האלמ הכילוהל ידכו ...
.('הל=) הלעמל דובכ ךרד והזש ...
(ארונטרבמ הידבוע 'ר)

ףידע היה אל םאה ."שודגו אלמ" היהש ,"ךזב"ה ןמ הלפנש תרוטקה תא הטלק "ףכ"ה .2
?ךזבה לע רתוולו הלודגה ףכב תרוטקה לכ תא שארמ חינהל

.הלעמלש רוקמה תרזעב וז הלאש לע תונעל הסנ


הנשמל הרזח
םוכיסו הרזח תדובע

?התחמב הכז ימ
:םהירחאש תולאשה לע הנעו ,םיאבה תורוקמב ןייע
:רמוא הדוהי יבר (א
.התחמל סיפ היה אל
אלא
.תרוטקב הכזש ןהוכ
:(ונימיל=) ומעש הזל רמוא
.התחמב ימע הכז
(ב"ע ,ה"כ אמוי ,ארמג)

.חבזמה תא םרות ימ - ןושארה סיפה (ב
.םורתל הכזש ימ הכזו וסיפה
.הכרעמה תא רדסמ אוהו
.חבזמל םיצע ירזג ינש הלעמ אוהו
ןוציחה חבזמה ןמ שא האלמ התחמ סינכמ אוהו
.תרוטק הילע ריטקהל
('ה ,'ד קרפ ןיפסומו ןידימת תוכלה ,ם"במר)

?הדוהי 'ר תעדל ,התחמב הכז ימ .1
?ם"במרה ירבד יפל ,התחמב הכז ימ .2
?אל וא הדוהי 'רכ קספ ם"במרה םאה .3


?בהז תתחמב אלו ,ףסכ תתחמב םילחגה תא ותיחש םעטה והמ .1
?ףסכ תתחמב אלו ,בהז תתחמב לכיהל םילחגה תא וסינכה עודמ .2
?תותחמהמ תחא לכ לש תלוביקה התייה המ .3
?בהזה תתחמל ףסכה תתחממ םילחגה תרבעה לש תענמנ יתלבה האצותה התייה המ .4


שי .ורואית תא הטריפ איה ,תרוטקה ילחג ןיינעל ,רתכספה תא הריכזה הנשמהו ליאוה
.ילכה ידיקפת לע םיטרפ השולשו רתכספה לש ינוציחה ורואית לע םיטרפ השולש הנשמב

:ויטרפ תשולש לע רתכספה רואית תא תרבחמב םלשה .1
_________________ :והארמ .א
_________________ :ותלוכת .ב
_______________ :םיקלח תפסות .ג

.תורשרש יתש ויה לודגה רתכספל ".הב ויה תורשרש יתשו"
.ינוציחה חבזמהמ ןשדה יוניפל שמישש רתכספה תא ונרכזה רבכ

?חבזמה ןשדב אלמ אוהשכ שבכה ךרואל המא הובגה חבזמה שארמ הז קנע ריס ודירוה דציכ

ףרגו ,רתכספה תורשרשמ תחאב קיזחה דחא ןהוכ .רתכספה לש תורשרשה ודעונ ךכ םשל
תרשרשב חבזמה שארב ינש ןהוכ קיזחה ןמז ותוא לכ .שבכה ךרואל חבזמה שארמ ותוא
.רתכספה ךותבש חבזמה ןשד רוזיפ ענמנו ,שבכה לע רתכספה לוגלג תא ענמ אוה ךכב .היינשה
.רתכספה ידיקפתמ דחא היה הז

.רתכספה ישומיש תשולש תא ךתרבחמל קתעה ".תשמשמ התייה םירבד השולשו" .2
.דחוימ ןמיסב ךתרבחמב םתוא ןמס ?וליא .דבלב תבשל ודעוי םהמ םיינש
רוקמ תא לטלטלו איצוהל רוסאשכ ,אמטיהלמ םינהוכה תא עונמל דעונ םיינשהמ דחא
?והמ .האמוטה


'ה-'ד תוינשמל םוכיס תדובע
ילכ רכזנ ןכו ,הנשמ התואב הנודנה הדובעל םידעוימה םילכ ינש םירכזנ תוינשמהמ תחא לכב
ףסונ טרפ תאבה לשב וא םילכה דחא תא וילא תומדל ןכ םא ,אבומ ףסונה ילכה םש .ףסונ
.ןודנה אשונב

רכזנה ףסונה ילכה םש תא ןכו הנשמ לכב םייזכרמה םילכה ינש תומש תא תרבחמב םושר
.ףסונה ילכה תרכזה תביס תא ןייצ .תוינשמהמ תחא לכב

תוניחבהמ (םיינש תמועל םיינש ןכו ,הז תמועל הז) םייזכרמה םילכה תעברא ןיב הוושה
.המודכו (רבדה טרופ םא) םתלוכת ,רוצייה רמוח ,םילכה דועיי :תונושה


הנשמל הרזח

'ה קרפל םוכיס תדובע

.ןהמ 5 ונדמל ונאו ,תוינשמ 6 שי 'ה קרפב

:ןלהל שרדנה תא ןתרזעב םלשהו ,תינש ןהב ןייע
וסנכתה םינהוכהו ,שדוקה תודובע לכ וקספוה ,_______ה לא םירביאה ולעוהש רחאל .א
._______ תא תורקל ידכ ,_______ה תכשלב

:םתליפת רדס היה ךכו
יכ "_______ רצוי" תכרב לע וגליד םה) "_______ _______" תכרב תא וכריב .א
.(_______

._______ה תרשע תא וארק .ב

_______ .2 עמש .1 :ןהש ,_______ _______ לש תוישרפה שולש תא וארק .ג
._______ .3

._______.3 _______.2 _______.1 :ןהש ,תוכרב שולש וכריב .ד
".___________________________" איהו ,סנכנה רמשמה דובכל הכרב ופיסוה תותבשב

._______ל וכזיש ידכ ,_______ קר ףתתשהל ושרוה ישילשה סיפב .ב

.______________ ימ ,עבק יעיברה סיפה .ג

.______________ ידכ ,_______ה ידיל ורסמנ ,תוסייפה 4-מ דחא ףאב וכז אלש םינהוכ .ד
.____________________ב וחנוה םהידגב

._______.3 _______.2 ףכ .1 :םה תרוטקה ילכ .ה

םהו ,_______ה תתחמל םילחגה תא הריע אוה הנממו ,_______ ףסכה תתחמ תרזעב .ו
.______________ לא ואטאוט
._______ה ידי לע ורזפתהש םילחגה וסוכ תותבשב.הזב םימושרה ןמויה יעטק תא ךישמהל הסנו קתעה
.עובשב םויה תא עטק לכ שארב ףסוה

?ינא ימ
!דחפ הזיא ...תדרל ךא !ארונ אל - תולעל .חבזמה שארל יתוא ולעהו ,יתיכז רקובה .1
...ילזמל לבא ...חבזמה שארמ לגלגתאש יתששח
.חבזמל ךומס ,שדקמה תפצר לע םולשב יתחנ רפא אלמ

ייחאמ דחא לא וא ילא ואובי יכ יתעדי ,שדקמה תפצר לע ףלוח ץרש קוחרמ יתיארשכ .2
...ןכאו .םירתכספה

,תורמשמה יפוליח ,םתדובעב םיבר םינהוכ !םימיה לכמ רתוי הזה םויה תא בהוא ינא .3
...יכ ,יכותב םיענו םח ,ץוחב רקשכ ,ףרוחבו .םינפה םחל תפלחההנשמל הרזח

ךשמה