דימת :הנשמ יקרפ

'א הנשמ ,'ו קרפ

הנכה תדובע

.'ה קרפב ונדמלש 'ה-ו 'ד תוינשמ לש ךשמה אוה 'ו קרפ
:תרבחמב בותכו ,תינש םש ןייע
?הלא תוינשמב רבודמ ימב .1
?םהמ דחא לכ לש ודיב היה המ .2
?םידמוע ויה םה ןכיה .3
?תודעומ םהינפ ויה ןאל .4


:ויתחתמש הלאשה לע הנעו ,אבה רוקמב ןכו ,'ד-'ב םיקוספ ,ד"כ קרפ ארקיו רפסב ןייע
".ךורעי תודעה תכורפל ץוחמ"
(?הרונמה רוא תא ךירצ 'ה יכו) ?ךירצ אוה הרואל יכו
רבדמב לארשי ינב וכלהש הנש םיעברא לכ אולהו
.ורואל אלא וכלה אל
- אלא
.לארשיב הרוש הניכשהש םלוע יאבל איה תודע
?תודע יאמ
:בר רמא
,היתורבח תדימב ןמש הב ןתינש יברעמ רנ וז
...םייסמ היה הבו ,קילדמ היה הנממו
(ב"ע ,ב"כ תבש ארמג)

?הרונמה תא ךרוע ןהוכה היה הל ץוחמש תודעה תכורפ יהמ .1
?הז םשב תארקנ איה עודמ .2


הנשמל הרזח

םוכיסו הרזח תדובע

?םה ימ ".םלואה תולעמב םילוע ולחה" .1
".םהינפל ןימידקמ ויה ...ימינפה חבזמ ןושידב וכזש ימ" .2
?ימ תא םידקה ימ


לכיהל התע םירזוח ויה ימינפה חבזמה ןושידב הכזש ןהוכהו הרונמה ןושידב הכזש ןהוכה
.םתדובע תמלשהל ,היינשה םעפב

הרונמה ןושידב הכזש ימ .א
:בותכ
?הנושארה ותסינכב לכיהל ותסינכ תרטמ התייה המ .1
?לכיהל ותא סינכה המ .2
?היינשה ותסינכב לכיהל ותסינכ תרטמ התייה המ .3
?לכיהה ןמ ותא איצוה המ .4
?ותוא חקל אוה ןיינמו ,הז ילכ ליכה המ .5

ימינפה חבזמה ןושידב הכזש ימ .ב
?הנושארה םעפב לכיהל ותסינכ תרטמ התייה המ .1
?ךרוצ הזיאלו ,לכיהל ותסינכב ותא איבה המ .2
?הנושארה ותסינכב השע המ .3
?ותאיצי ינפל לכיהב ןהוכה ריאשה המ .4
?היינשה םעפב ותסינכ תרטמ התייה המ .5


:ונתנשמב םיקלח ינש
.חבזמה ןשדמ לש ויתולועפ רואית .א
.הרונמה ןשדמ לש ויתולועפ רואית .ב

.הנשמה ןושלב םתוא ןייצ ?םיינשה תולועפב םימוד םידדצ וליא .1
?םהינש לצא ןיטולחל ההז הלועפ וזיא .2


הנשמל הרזח

'ב הנשמ 'ו קרפ

הנכה תדובע

.םדוקה קרפב תדמלש הנשמל רישי ךשמה איה ונתנשמ
:בשהו ,'ה הנשמ ,'ה קרפב ןייע
?הכז דציכ ."התחמב הכזש ימ" .1
?התחמב הכוזה ותדובעל ומע לטנ ילכ הזיא .2
?הרטמ וזיאל ?הז ילכ םע הלע אוה ןאל .3
?ומוקמל רזחו דרישכ השע המ .4
?ילכה ךותב שי המו ?התחמב הכוזה ןהוכה ידיב התע אופא שי ילכ הזיא


?חבזמה ינפ לע הדיחא הרוצב םילחגה תא רזפל ידכ ןהוכה רזענ המב .1
?הדיחא הרוצב םיחוטש ויהי םילחגהש תובישח התייה המ ךרוצל .2


הנשמל הרזח

םוכיסו הרזח תדובע


:ונקרפבש 'ב-'א תוינשמו 'ה קרפבש 'ה הנשמ תרזעב ,ןלהל שרדנה תא םלשה .1
:הלאה תוינשמה ןמ הלועש יפכ ,תולועפה רדס ירה

,ןיבק _______ (תומכ ןייצ) הליכמה ,_______ היושע התחמ חקל התחמב הכזש ימ .א
חבזמה יבג לעש (ןוכנה תא ןייצ) היינשה / הנושארה הכרעמה ןמ וז תומכב םילחג התחו
.(ןוכנה תא ןייצ) ימינפה / ןוציחה

טולקל תלגוסמה ,_______ ךותל םתוא הריעו ,םילחגב הסומעה התחמה םע דרי אוה .ב
.דבלב ןיבק _______ לש תומכ

-כ לש תומכב הרזעה תפצר לע םילחג ורזפתה תותחמה יתש ןיבש לדוגה ישרפה ללגב .ג
.םימה תמא לא _______ תרזעב וקחרוה הלא םילחג ._______

(רפסמ ןייצ) תא ןשידו םידקה ,(_______ה ךותב תאצמנה) הרונמה ןושידב הכזש ימ .ד
.אציו הווחתשה ,םירתונה תורנה _______

לע םילחגה תא רזיפ אוה :ויתולועפב התחמב הכוזה ךישמה תורנה יתש תבטה ירחא .ה
.האבה הנשמב דמלנ הילעש ,_______ה תטילקל חבזמה תא רישכה ךכבו ,_______ה


:ךתרבחמב םלשהו קתעה .1
:שדקמב תונחת המכ "ושע" םילחגה
.ףסכה ....... לא ןוציחה .......מ
.בהזה ....... לא ....... .......מ
.בהזה ....... לא ....... .......מ

:ארק ידג .2
.התחמל התחממו חבזמל חבזממ -
:רמא קחצי
.חבזמל התחממו התחמל חבזממ :קיודמ אל -
?קדצ םינשהמ ימ


הנשמל הרזח

'ג הנשמ ,'ו קרפ

הנכה תדובע

:תרוטקה תרטקהל וולתנש תולועפ המכ תויונמ הנשמה לש ןושארה קלחב
.ףכה ךותמ תרוטקה אולמ ךזבה תאצוה
.(ובורק וא ובהוא=) עייסמה ןהוכל ךזבה תניתנ
.ריטקמה ןהוכה לש וינפוח ךותל ורזפתנש תרוטקה ירייש םע ךזבה ןמ תרוטקה תרבעה
.חבזמה לע תרוטקה רוזיפ ןפוא לע ריטקמל הרהזאה
.חבזמה לע תרוטקה רוזיפו דודיר
.לכיהה ןמ ןהוכה תאיצי
הנשמה עטק תא ןהמ תחא לכל ליבקמב םושרו תולועפה תמישר תא ךתרבחמל קתעה
.םאותה


.תרוטקה תרטקהל םדקומו יחרכה יאנת ויהש םיטרפ ינש םיאבומ הנשמה לש ינשה הקלחב
.הרטקהה תלחתהל םיוסמ תוא ןתמ - ןושארה
.םינהוכה לכמ לכיהה יוניפ - ינשה

:תרבחמב בותכו הנשמב ןייע
?תרוטקה תא ןהוכה ריטקה אל וידעלבש הזה תואה היה המ .1
?תואה ןתונ היה ימ .2
?תרוטקה ריטקמ היה אוהשכ לודגה ןהוכה לא היינפה התייה דציכ .3
?תרוטקה תרטקה תעשב חבזמל םלואה ןיב תויהל םינהוכה לע רסאנ עודמ .4


הנשמל הרזח

םוכיסו הרזח תדובע


,תרוטקה תרטקה תודוא "דימת" תכסמב םיאבומה םיטרפה לכ תא ךל תיארנה ךרדב םכס .1
;'ד ,'ב תוינשמ ,'ה קרפ :הלאה תוינשמה יפל ,האיצילו היווחתשהל דע סיפה תלטהמ לחה
.'ג ,'א תוינשמ ,'ו קרפ

:םוכיסה ךרדל תועצה
תא ,וימשר תא ,ויתולועפ תא ךינפל ראתמ אוה .תרוטקה תרטקהל סיפב הכז ןהוכה ךרבח -
.ויתושגר תאו ויתויווח

.תרוטקה יריטקמל תוארוהו םיללכ תמישר חסינ םינוממה דחא -

תרוטקה תרטקה תארקל תונושה תולועפה תא םיאטבמה םימושירו םירויצ רייצל ןתינ -
.הרטקהה תעשבו

םיריהזמ ויהש ןהמ םייתשב ונאצמ דימת תכסמב ןהילע ונדמלש םינהוכה תולועפ לכ ןיבמ .2
.הדובעה תודוא םיוסמ טרפ ותוא םידמלמ ןכו ,ןעוציב ינפל ןהוכה תא

ןהיניב הוושהו ,('ד ,'א קרפ דימת תכסמב ןייע) וללה תודובעה יתש תא ךתרבחמב םושר
.ןהוכה תא םידמלמש עדימה ,הרהזאה ןכות ,הרהזאה ןושל ,ריהזמה :תונושה תוניחבהמ

.דחוימ דומילו תדחוימ הרהזא םינהוכה ולביק ולאה תודובעה יתשב אקווד עודמ ,רעשל הסנ
:הלאה םישרפמה ירבדב רזעיהל הסנ

'ג תוינשמ ,'א קרפ יתהק 'פ 'רל תוראובמ תוינשמ ,ןיכי ,"לארשי תראפת" ,בוט-םוי תופסות
.'ד-ו

תודובעבש ונממ םידמולש קוספה תא קתעהו ,ז"י ,ז"ט ארקיו שמוחב ןייע ".םעה ושרפ" .3
.חבזמל םלואה ןיבמ םישרופ לוכה ויה שדקמב תומיוסמ

ןפוא תא ראתמ ,'ח הכלה ,'ג קרפ ןיפסומו ןידימת תוכלה ,"הקזחה דיה" ורפסב ם"במרה .4
:יומיד תועצמאב חבזמה לע הרוזיפו תרוטקה דודיר

:ריטקמה הזל ןירמואו
.הווכית אלש ,ךינפלמ ליחתת אלש רהזיה
שאה לע תרוטקה ךילשמו ליחתמו
,תלוס דדרמש ימכ ,תחנב
.שאה לכ לע דדרתתש דע

.וריבסהל הסנ ?ם"במרה ירבדב יומידה והמ


:'ה קרפבש 'ד הנשמו ונקרפבש 'ג-'א תוינשמה תרזעב ןלהל רסחה תא םלשה .1
:םהיטרפל תרוטקה ילכ וראות 'ה קרפבש 'ד הנשמב .א
._______.3 _______.2 _______.1

(רפסמ ןייצ) תבטה רואית ידי לע ,'א הנשמב ,ונקרפב קספוה תרוטקה יניינע רואית .ב
.םייחרזמה תורנה _______

לחה ,תרוטקה ןיינע רואיתב (הנשמה םכח=) אנתה ךישמה תורנה ינש תבטה רואית רחאל .ג
הכזש ימ ידי לע ,תרוטקה תרטקהב הלכו _______ב הכזש ימ ידי לע םילחגה דודירמ
._______ב


הנשמל הרזח

'ו קרפל םוכיס תדובע

:ןלהל שרדנה תא השעו תינש ןהב ןייע .ןלוכ תא ונדמל ונאו ,תוינשמ שולש שי 'ו קרפב

התשענש הדובעה תא םש לכ דיל בותכ .םהיתומש ןלהל .םינוש שדוק ילכ ונשגפ ונקרפב .א
:ילכב
__________________________ :ינט .1
__________________________ :זוכ .2
________________________ :התחמ .3
_________________________ :ךזב .4
__________________________ :ףכ .5

םאו ורפסמ תא ןייצ ,סיפב הכז אוה םא ?ותדובעב םיאבה םינהוכה ןמ דחא לכ הכז דציכ .ב
:התוא ראת ,תרחא ךרדב
._______________________________________________ - ימינפה חבזמה ןשדמ .1
.____________________________________________________ - הרונמה ןשדמ .2
.___________________________________________________ - התחמב הכוזה .3
._______________________________________________________ - ריטקמה .4
.________________________________________________ - ריטקמה לש רזועה .5


.תירחש לש דימת ןברקל רשקהב רקוב ידמ שדקמב ושענש תונושה תולועפה לע ונדמל התע דע
:הזכ היה תולועפה רדס ם"במרה תעדל
ןשדה תמורת .א
היינש הכרעמ רודיס ךכ רחאו ,הלודג הכרעמ רודיס .ב
הלודגה הכרעמה לע םיצע ירזג ינש תפסוה .ג
דימתה שבכ תאבה .ד
ילכב ומד תלבקו דימתה ןברק תטיחש .ה
ימינפה חבזמה ןושיד - הטיחשה תעב .ו
חבזמה לע דימתה םד תקירז .ז
הרונמה תורנמ השימח תבטה .ח
םתחילמו שבכל םירביאה תאלעה ,םיקלחל דימתה חותינ .ט
"עמש" תאירקל תיזגה תכשלב םינהוכה תוסנכתה .י
תרוטקה תרטקה .אי
הרונמה לש םירתונה תורנה ינש תבטה .בי
.חבזמה שארב הכרעמה שאל שבכהמ דימתה ירביא תאלעה .גי

.הלועפ לכ תאצמנ הנשמ וזיאבו קרפ הזיאב ,תרבחמב בותכ .1
.התוא תאצמ הנשמ וזיאב ןייצו ,התוא אוצמל הסנ .יעיבשה קרפב תאצמנ ד"י הדובע .2


הנשמל הרזח

ךשמה