דימת: הנשמ יקרפ

'א הנשמ ,'ו קרפ
קרפל הנכה תודובע


.תרוטקה תרטקה תדובע ןכו ,תרוטקה תרטקה ינפל ושענש תודובעה תוראותמ הז קרפב

.םלואה תולעמב םילוע ולחה
הרשע םיתשב תולעל ולחה םילחגה תתחמב הכזש ןהוכהו תרוטקה תרטקהב הכזש ןהוכה
.םלואה ינפלש תוגרדמה

.םהינפל ןימידקמ ויה ,הרונמהו ימינפה חבזמ ןושידב וכזש ימ
וסנכנו ומידקה הקלדהל התנכהבו הרונמה יוקינבו ימינפה חבזמה ןושידב וכזש םינהוכה
םילכה תא איצוהל ידכ ,םילחגה תתחמבו תרוטקה תרטקהב וכזש םינהוכה ינפל לכיהל
.ןכל םדוק וריאשה םתואש ,הרונמהו ימינפה חבזמה ןושידל םהב ושמתשהש

.אציו ,הווחתשהו ינטה תא לטנו ,סנכנ ,ימינפה חבזמה ןושידב הכזש ימ
הווחתשהו ,ןשדה תא וב םשש ילכה תא חקלו לכיהל סנכנ ימינפה חבזמה ןושידב הכזש ןהוכ
ןייצ אוה וז היווחתשהב .לכיהה ןמ אציו ,םיילגרו םיידי טושיפב ,שדקמב םיווחתשמש ךרדכ
תושר לטונש ובר תא שמשמה דבעכ ,תאצל תושר שקיבו ,וילע הלטוהש הדובעה תא םייסש
.אצויו

חינמו יחרזמה תא ןשדמ - ןיקלוד םייחרזמ תורנ ינש אצמו ,סנכנ ,הרונמה ןושידב הכזש ימ
.םייברעה ןיב הרונמה תא קילדמ היה ונממש ,קלוד יברעמה תא
יפכ ,םיקלוד םייחרזמה תורנה ינש ןיידעש אצמ םא .לכיהל סנכנ הרונמה ןושידב הכזש ןהוכה
ןמ ותוא ןשדמ ,יחרזמה רנה תא הבכמ היה ,'ט הנשמ ,'ג קרפב ליעל אבומכ ,ןכל םדוק ויהש
איה רנה תווצמש ינפמ תאז .קלוד יברעמה רנה תא חינמו ,השדח הקלדהל וניכמו רפאה
.םייברעה ןיב תעשב הרונמה לש תורנה לכ תא קילדמ ןהוכה היה ונממו ,ןמזה לכ קולד היהיש

.הלועה חבזממ וקילדמו ונשדמ ,הבכש ואצמ
ידי לע הקלדהל ותוא ןיכמ ,רפאה ןמ ותוא הקנמ היה ,הבכ יברעמה רנה םגש ןהוכה אצמ םאו
רחאל .ןוציחה חבזמה אוה ,הלועה חבזמ לש שאה ןמ ותוא קילדמו ,ןמשו הליתפ תפלחה
חינה ובש םוקמ ,הרונמה ינפלש היינשה הגרדמה ןמ הרונמה ןשד םע דכה תא חקל ,םייסש
.אציו ,תאצל וברמ תושר לטונה דבעכ ,םיילגרו םיידי טושיפב הווחתשה ,ןכל םדוק ותוא

םוכיסו הרזח תדובע

'ב הנשמ ,'ו קרפ
קרפל הנכה תודובעבהזה חבזמ

.אציו הווחתשהו התחמה ילושב ןדדירו ,חבזמה יבג לע םילחגה תא רבצ ,התחמב הכזש ימ
לע םילחגה תא ךפש תרוטקה ליבשב ימינפה חבזמל םילחגה תתחמ תא איבהל הכזש ןהוכה
ילוש ידי לע םתוא רזיפ ךכ-רחא .םילחג לש המרע םהמ השעו ,לכיהבש ימינפה חבזמה
ןתייש תרוטקהש ידכ ,תרוטקה ריטקמל םניכהו ,קלח חטשמ םהמ השעו ,חבזמה לע התחמה
.אציו ,וימדוק ומכ הווחתשה ךכ-רחא .םידדצל לופית אלו ,םילחגה לע תחנומ היהת םהילע


ןשדה תמורתל התחמ

םוכיסו הרזח תדובע

'ג הנשמ 'ו קרפ
קרפל הנכה תודובע

ונממ רזפתנ .ובורקל וא ובהואל ונתונו ,ףכה ךותמ ךזבה תא לטונ היה ,תרוטקב הכזש ימ
.וינפוחב ול ונתונ ,וכותל
היה תרוטקה תרטקהב הכזש ןהוכה :המצע תרוטקה תדובע תא ראתמ הנשמה לש אנתה התע
ידכ לודג ילכ ךותב ,רומאכ ,תחנומו ,תרוטק האלמ התייהש - הנטקה ףכה תא לטונ
וא ובהואל ,"ףכ" ארקנה ,לודגה ילכה תא ןתונו ,לודגה ילכה ךותמ - רזפתת אל תרוטקהש
וא ובהוא היה ,ילכה ךותל ךזבה ןמ תרוטק טעמ הרזפתה םאו .לכיהל ומע סנכנש ובורקל
לש וינפוח ךותל ותוא ןתונו ,ילכה ךותל ךפשנש המ תא ףסוא תרוטק ריטקמה לש ובורק
לע ריאשי ךזבה תא) וינפוח ךותל ךזבה ךותב שיש המ לכ םג ול ךפושו ,תרוטקה ריטקמה
.(לכיההמ אציו ץראה

.הווכית אלש ,ךינפל ליחתת אמש ,ריהז הווה :ותוא םידמלמו
םיכירצ ויה ,ליעל ונינשש ומכ ,םלועמ ריטקה אלש ,שדח ןהוכ היה תרוטקה ריטקמש ןוויכ
:ול םירמוא ויה .עגפיי אלש ידכ תרוטקה תא רזפל דציכ תוריהזה יללכ תא וינפל ןנשל
םיכומסה םילחגה לע תרוטקה תא ךופשל ליחתת לא ,שאה לע תרוטקה תא רזפמ התאשכ
ךדי הווכית אלש ידכ ,ךילא םיבורקה לע רזפ ךכ רחאו ,םיקוחרה לע רזפל לחתה אלא ,ךילא
.תרוטקה ןמ הלועה שאה ןמ

.אצויו דדרמ ליחתה
לע םילחגה לכ תא חטש התחמה תא איבהש הזו ליאוה .הרטקהה ןפוא תא הפ םידקה אנתה
לכ לע התוא רזפיו תרוטקה תא רשיי רמולכ ,דדרי ריטקישכ תרוטקה ריטקמ םג ,חבזמה גג
.ךשמהב רמאנש ומכ ,אציו ךזבה תא חקייו הווחתשי ןכ ירחאו ,םילחגה

:רמוא הנוממה ,לודג ןהכ היה םא !רטקה :ול רמוא הנוממהש דע ריטקמ ריטקמה היה אל
!רטקה ,לודג ןהכ ישיא
ול רמוא היהש ,הנוממהמ הדוקפ לביקש דע ריטקמה ריטקה אל ,הרטקהה לש בלשה עיגהשכ
לש ךרדב וילא הנופ הנומה היה ,לודג ןהוכ ריטקמה היה םא לבא "!רטקה" :יוויצ ןושלב
"!רטקה ,לודג ןהוכ ישיא" :ול רמואו יוויצ ןושלב אלו ,דובכ

,םעה ושריפ
לכו" בותכ ירהש ,הרטקהה תעשב חבזמל םלואה ןיב םגו לכיהב תויהל םדא ףאל רוסאש ןוויכ
ואציו םינהוכה לכ ושרפ ,(ז"י ,ז"ט ארקיו) "שדוקב רפכל ואובב דעומ להואב היהי אל םדא
.חבזמל םלואה ןיבש םוקמהמ

.אציו הווחתשהו ריטקהו
דבעכ ,םיילגרו םיידי טושיפב הווחתשה ,תרוטקה תא תרוטקה ריטקמ ריטקה ךכ רחאו
.ךזבה תא םג ותא חקלו ,לכיהה ןמ אציו ,תאצל וברמ תושר לטונה

םוכיסו הרזח תדובע

'ו קרפ םוכיסל תודובע

ךשמה