דימת: הנשמ יקרפ

'א הנשמ ,'ב קרפ

קרפל הנכה תודובע

.ואבו וצר םהו ,דריש ויחא והואר
םרותה תא וארשכ ,םרותה ידי לע התשענש ןשדה תמורת תדובע ירחא ובקעש ,םינהוכה רתי
תא שדקל ידכ רויכה ןוויכל ואבו וצר ,ןשדה תמורת תדובע תא םייסש רחאל חבזמהמ דרוי
.הדובעה תארקל םמצע

.חבזמה שארל ולעו תורוניצה תאו תופרגמ תא ולטנ ,רויכה ןמ ןהילגרו ןהידי ושדיקו ורהימ
תוגלזמבו ,ןשדה תא ףרגל תופרגמ וחקל ,רויכה ימימב םיילגרו םיידי שודיק ושע הבר תוזירזב
תא עצבל ידכ חבזמה שארל ולעו םהידיב וחקל הלא םילכ .ופרשנ אלש םירביאה תא וקליס
.וללה תודובעה

.חבזמה ידדצל ןתוא ןיקנוס ,ברעבמ ולכאתנ אלש םירדפהו םירביאה
םתוא ןיקלסמ ,שמאמ ופרשנ אלש תונברקה רתי לש םיבלחהו הלועה תונברק לש םירביאה
.חבזמה ידצל

,ןיקיזחמ ןידדצה ןיא םא
.שמאמ ופרשנ אלש םיבלחהו םירביאה לכל חבזמה ידצב םוקמ ןיא םא

.שבכה לע ,בבוסב םתוא ןירדוס
.חבזמה לעמ ירמגל םקלסל רוסא ךא ,חבזמה לש בבוסה דגנכ שבכה לע םתוא םירדסמ


םוכיסו הרזח תדובע

הלוע חבזמ רויצ

'ב הנשמ ,'ב קרפ

קרפל הנכה תודובע

.חופתה יבג לע רפאב ןילעמ ולחה
,חבזמה גג לע ףסאתהש רפאה ןיבו הלילה לכ ךשמ ופרשנ אלש םירביאה ןיב ודירפהש ירחא
לע "תוכרעמה" תורודמ תא קילדהל םוקמ היהיש ידכ ,חופתה לא םש היהש רפאה לכ תא וניפ
.חבזמה

,חבזמה עצמאב היה חופתו
וז המרעו ,חבזמה עצמאב רפא לש הלודג המרע התייהש ,תרמוא הנשמה ?הז חופת אוה המו
.ךכ הארקנ איה ןכלו .חופתל המוד התייה

.רוכ תואמ שולשכ וילע םימעפ
הנשמה הטקנ תאז שיחמהל ידכו ,רתויב םילודג םידממל העיגמ וז רפא תמרע התייה םימעפל
לא וקלסמ םינהוכה דחא היה ,דואמ בר רפאה היה רשאכו .םיאס 9000 םהש ,רוכ 300 רפסמב
.חבזמה ןושיד תארקנה איה וז הדובע .ריעל ץוחמ

.חבזמל יונ אוהש ינפמ ,ותוא ןינשדמ ויה אל םילגרבו
,חבזמה לע רבטצהל רפאל םיחינמ ויה אלא ,חבזמה לעמ רפאה תא םיריסמ ויה אל םיגחב
.וילע ובירקהש םיברה תונברקל תוא ,בר רפא וילע היהש ,חבזמה לש ויפוי היה הזו

.ןשדה תא איצוהלמ ןהוכה לצעתנ אל וימימ
אלו ,"חבזמל יונ אוהש ינפמ" ,ונרמאש יפכ ,איה םילגרב חבזמה תא ונשיד אל הללגבש הביסה
איצוהל ןהוכה לצעתנ אל וימימ ןכש ,ריעל ץוחמ רפאה תא איצוהל ולצעתה םינהוכהש םושמ
.ריעל ץוחמ לא ןשדה תא

הלוע חבזמ רויצ

םוכיסו הרזח תדובע

'ג הנשמ ,'ב קרפ

קרפל הנכה תודובע

.הכרעמה שא רדסל ,ןירזגב ןילעמ ולחה
רודיסל ,חבזמל םיצע תאלעה איה ,חופתל רפאה תאלעה רחאל ,םינהוכה ושעש הדובעה
תארקנה הכרעמה איה ,תונברקה רתי תאו דימתה ןברק תא ופרש הילעש הרודמ ,הכרעמה
.הלודג הכרעמ

.ןפג לשו תיז לשמ ץוח ,הכרעמל םירשכ םיצעה לכ !ןיה ?הכרעמל םירשכ םיצעה לכ יכו
םיצעה לכש קיסהל ןתינ הכרעמל םישמתשמ םיצע וליאב הבתכ אל ונתנשמש הדבועה םצעמ
איה הנשמה תבושת .הזל םירשכ םיצעה לכ ןכא םא ,הנשמה תלאוש ךכ לעו .הזל םירשכ
םיבושח הלא םיצעש םושמ וא :ךכל םעטהו .ןפגהו תיזה יצעמ ץוח ,םירשכ םיצעה לכ ןכאש
םיצעש ינפמ וא ,תונברקה ךרוצל וליפא םתוא תורכל ןיא ןכלו ,לארשי ץראב בושייה תלכלכל
.םתקלדה תעב ןשע םיברמו ,בטיה םירעוב םניא הלא

.ןמש ץע לשו זוגא לשו הנאת לש תויברומב :ןיליגר ולאב לבא
רתוי בוט םיקלודש םיצעב קיסהל םיליגר ויה ,הכרעמל םירשכ םיצעה תיברמש יפ לע ףאו
וא ,הליכאל םייואר םניא היתוריפש ,תירבדמה הנאתה ץע יפנע :םה ולאו ,םירחא םיצעמ
ונממ םישועש ןמש איצומה ץע יפנעו זוגאה ץע יפנע ןכו ,תוריפ השוע הניאש ,הנקז הנאת יפנע
.הרעבהל תפז


הלוע חבזמ רויצ

םוכיסו הרזח תדובע

'ד הנשמ ,'ב קרפ

קרפל הנכה תודובע

"רקובב רקובב םיצע ןהוכה הילע רעיבו" קוספב תראותמ רקוב ידמ הכרעמה רודיס תדובע
רדיסש אוה ,ןשדה תמורתב הכזש ןהוכהש ,(א"ע ,ב"כ אמוי) אתיירבב אבומו .('ה ,'ו ארקיו)
.םיצע ירזג ינש הלעמ היהו ,הלודגה הכרעמה תא

,החרזמ הלודג הכרעמה רדיס
.חבזמה לש יחרזמה דצב היה הלודגה הכרעמה לש הז רודיס

.החרזמ התיזחו
חורהש חתפ ןיעמ התייה ,הכרעמה ינפ איהש ,וז תיזח .חרזמ דצל התייה הכרעמה לש תיזחה
.םיצעה תא הריעבמו וכרד תבשונ התייה

.חופתב םיעגונ ויה םיימינפה ןירזגה ישארו
דצב היהש ,חופתה דע םיעיגמ ויה םיימינפה םיצעה ישארש ןפואב השענ םיצעה רודיס
.חבזמה גג לש וזכרמב ,הכרעמה לש יברעמה

.םשמ אתילאה תא ןיתיצמ ויהש ,םירזגה ןיב היה חוורו
םדי לעו ,הז חוור ךרד םיקדה םימסקה תקלדה תא רשפאל ידכ ,םיצעה ןיב חוור היה ןכ ומכ
.םילודגה םיצעה וקלדנ


םוכיסו הרזח תדובע

'ה הנשמ ,'ב קרפ

קרפל הנכה תודובע

.היינשה הכרעמה רודיסב וקסע ,הלודגה הכרעמה תא ורדיסש רחאל

- תרוטקל היינש הכרעמה רדסל - ןיפי הנאת יצע םשמ וררב
ץע יפנע וא זוגא ץע יפנע וא) הרעבהל םיבוט םה רומאכש הנאת יצע םיצעה ךותמ ךותמ ורחב
ימינפה חבזמל שא-ילחג וחקל הנממש ןוציחה חבזמה לע היינשה הכרעמה רודיס ךרוצל ,(ןמש
.תרוטקה תא ריטקהל ידכ

.תומא עברא ןופצ יפלכ ןרקה ןמ ךושמ ,תימורד תיברעמ ןרק דגנכמ
היינש הכרעמו ,חבזמה לש תימורד-תיברעמ ןרק דצב היה חבזמה לע היינשה הכרעמה רודיס
חתפ יכ ,דעומ להוא חתפ לומ תנווכמ היהתש ידכ ,תומא עברא ןופצ יפלכ הכושמ התייה וז
רשקב הרותב הבותכה הווצמה תא םימייקמ ךכבו "'ה ינפל" הרותב הנוכמ דעומ להוא
ונדמל םשמ ."'ה ינפלמ חבזמה לעמ שא ילחג התחמה אלמ חקלו" ,רופיכ םוי לש תרוטקל
.דעומ להוא חתפ דגנכמ היהת ןכ םג םוי לכ לש תרוטקה תרטקהל םילחגה תחיקלש

,םילחג םיאס שמח דמועב
תושעיהל ולכיש ,היינשה הכרעמב םיצע לש תומכ ונתנ .הרעשה יפל רמולכ ,דמואב=דמועב
.םילחג לש םיאס שמח םהמ

.םינפה םחל לש הנובל יכיזב ינש ןינתונ ויה םשש ,םילחג םיאס תנומש דמעב תבשבו
הרעשה יפל םהמ תושעיהל ולכויש ידכ רתוי הלודג תויהל הכירצ םיצעה תומכ תבשב וליאו
לש הנובל יכיזב ינש תפרש ךרוצל התייה םילחג לש וז תפסונ תומכ .םילחג לש םיאס הנומש
.תבש ידמ םש םיריטקמ ויהש םינפה םחל

.הכרעמל ןתוא ןיריזחמ ,ברעבמ ולכאתנ אלש םירדפהו םירביאה
אלש םיבלחו םירביא םתוא םיריזחמ ויה ,היינשה הכרעמהו הלודגה הכרעמה רודיס רחאל
ידכ הלודגה הכרעמה לא קרפה תליחתב ראובמכ ,חבזמה ידצב םתוא וחינהו ,ברעבמ ופרשנ
.לילכ ופרשייש

.תיזגה תכשלל םהל ואבו ודריו ,שאב תוכרעמה יתש ותיצה
םג ןשדה תמורתב הכזש ןהוכהש רחאלו ,היינשה הכרעמהו הלודגה הכרעמה רודיס רחאל
תא ומייס הזב .שאב תוכרעמה יתש תא ותיצה ,הלודגה הכרעמה לע םיצע ירזג ינש הלעה
םינהוכה ןיב תולרוג ליטהל ידכ תיזגה תכשל לא ואבו ,חבזמה ןמ ודריו ,תוכרעמה יתש תכירע
.תואבה תודובעב הכזי םהמ ימ תעדלו


םוכיסו הרזח תדובע


'ב קרפל םוכיסו הרזח תדובע


הלוע חבזמ רויצ


ךשמה