דימת: הנשמ יקרפ

'א הנשמ ,'ב קרפ

הנכה תדובע
וליאו ,"ותוא ןיאור ויה אל" סיפב הכוזה לש םינהוכה וירבחש ,ונדמל 'א קרפבש 'ד הנשמב .א
?דציכה ."ויחא והואר" בותכ ונתנשמב

.םה המ רבסהו ןייע .חבזמה שארב םתכאלמב םינהוכל ועייס םילכ ינש .ב

?אל וא ,חבזמה ןידכ שבכה ןיד םאה .1 .ג
?תאז חיכוהל ןתינ הנשמב ןיד הזיאמ .2

הנשמל הרזח

םוכיסו הרזח תדובע

וזה הקחרהה םעט תא הלג .חבזמה ידדצ לא הכרעמה ןמ וקחרוה ולכאתנ אלש םירביאה .א
.'ה הנשמב דחוימבו ,תואבה תוינשמב לק ןויע ידי לע

."חבזמלו םלואה ןיב" ארקנה חטשב ,שדקמב בצומ היה רויכה .ב

:הז רוקמב ןייע
(םינהוכה תרזעמ) הנממ שדוקמ חבזמלו םלואה ןיב
.םיילגרו םיידי ץוחר אלש םשל סנכנ ןיאש ...
('ט ,'א םילכ)

?שדקמבש הזה חטשל שי תדחוימ השודק וזיא .1
?םהילגר תאו םהידי תא שדקל וכלהשכ םינהוכה ךכ לכ ורהימ עודמ .2

,חבזמה ןושיד ןיבל סיפב הכזש ןהוכה ידי לע ומויב םוי ידמ התשענש ןשדה תמורת ןיב .ג
תולועפ ושענ ,חבזמה לע םעפל םעפמ רבטצהש ברה רפאה תא םינהוכה וניפ ובש ןמזה
.תומיוסמ

.חבזמה ןושיד תארקל הנכהכ םינהוכה ידי לע ושענש ,ולא תולועפ הנמ

?(םיבלחה) םירדפה תא םגו םירביאה תא םג הריכזמ הנשמה עודמ .ד


הנשמל הרזח

'ב הנשמ ,'ב קרפ

הנכה תדובע


ידכ _______ה לא םינהוכה וריבח וצר ,חבזמה ןמ (ןשדה תא םירהש) ןהוכה דרישכ .1
._______ _______ שודיק ינפל שדקמב שדוק תדובע םוש תושעל רוסא יכ ,_______

._______ו _______ :םילכ ינש םהידיבו ,_______ה לא םינהוכה וזרדזה רויכה ןמ .2

._______ה ידצל _______ תרזעב ,ולכאתנ אלש םירדפה תאו םירביאה תא וקיחרה םה .3
._______ל ומייסי רשאכ ,('ה הנשמב ןייע) הכרעמל םתוא וריזחי םה רתוי רחואמ

תרזעב _______ה לא _______ה לכ זוכיר :היינשה םתלועפ ונל תרפוסמ ונתנשמב .4
._______ה


ויתודימ תא הרצקב ראתנ חבזמה לע םינהוכה ידי לע התשענש הדובעה תרוצ תא ןיבהל ידכ
:'א הנשמ ,'ג קרפ תודימ תכסמב הנשמב ראותמ אוהש יפכ ,חבזמה לש והנבמ תאו

עובירה .ןותחתהמ ןטק ןוילעהש ,הז יבג לע הז םיעוביר השולש יושע היה הלועה חבזמ
עובירה ."דוסי" ארקנ הז קלח .תחא המא והבוגו המא 32 ובחור ,המא 32 וכרוא ןותחתה
ארקנ הז קלח .תומא 5 והבוגו המא 30 ובחור ,המא 30 וכרוא ."דוסי"ה לע חנוה ינשה
.תומא 3 והבוגו תומא 28 ובחור ,תומא 28 וכרוא .בבוסה לע חנוה ישילשה עובירה ."בבוס"
."חבזמה שאר" ארקנ הז קלח

ההבוגו המא הבחור ,המא הכרוא ןרק לכ .תונרק עברא ויה ,ויתוניפ עבראב ,ישילשה עובירב
26 לע המא 26 ,הז יפל ,היה תונרקה ןיבש יונפה חטשה ."חבזמה תונרק" וארקנ ןהו ,המא
דעוימ היה הז חטש ;המא בחורב יונפ חטש וריאשה חבזמה זכרמ ןוויכל תונרקהמ .המא
."םינהוכה ילגר ךוליה םוקמ" ארקנ אוהו ,םינהוכה תכילהל

םוקמ" ארקנו ,המא 24 לע המא 24 היה תונברקה תפרשל דעוימה קלחהש ,הז יפל ,אצמנ
."הכרעמה

.התע תארקש רואיתה יפל ולוכ חבזמה תרוצ תא רייצ .1


הנשמל הרזח

םוכיסו הרזח תדובע

?רוכ 300 -ב שי םירטיל המכ ,רטיל -250כ הווש דחא רוכ םא .1

.(א"ע ט"כ ףד) "אמזוג" :ארמגב רמאנ ,"רוכ תואמ שולשכ וילע םימעפ" ,הנשמה ירבד לע .2
התייה אל הכרעמה םוקמד ,רוכ תואמ שולשל עיגה אל םלועמד" :ארמגב "שרפמה" בתכו
".רוכ תואמ שולש קיזחהל הלוכי

.1 הלאשב ךתבושת יפ לע וירבד תא ראב

'א םיכלמ ;ח"כ-ב"כ 'א םירבד ?םהמ ,ך"נתב םג יוצמ והשמ שיגדהל ידכ המזוגב שומישה .3
.'מ-ט"ל

".הקדצה תווצמב זירז השמ" :הז טפשמל המזוג ןושל עצה .4

לא רבעוה םשמו ,(םוי לכב - ם"במרה תעדל) הטמל ךכ רחא דרוה "חופת"ב רבצנש ןשדה .5
.ותרוצ תאו ךכל שמישש ילכה םש תא בותכו ,'ה קרפבש 'ה הנשמב ןייע .ריעל ץוחמ


."חבזמה שבכ" תא הנכהה תדובעב תישעש חבזמה רויצל ףסוה .1
.התא תרייצש חבזמה רויצ יפ לע 'ב-ו 'א תוינשמב תורכזומה תודובעה תא התע ראת .2?חבזמה לעמ ןשדה תא םיילגרב וריסה אל עודמ


הנשמל הרזח

'ג הנשמ ,'ב קרפ

הנכה תדובע

ונתינש םיצעה תוכרעמ רפסמ יבגל םיאנת וקלח ,םירופיכה םוי יניינעב הנדה ,אמוי תכסמב
.הנשה תומי ראש ךשמב תוכרעמה רפסמ תמועל םירופיכה םויב חבזמה לע

.הדוהי יברו יסוי יבר ,ריאמ יבר תוטיש תא רבסהו ,'ו הנשמ 'ד קרפ אמוי תכסמב ןייע .1

הקספנ ימכ ,בותכו ,יתהק ברה לש שוריפב וא ארונטרבמ הידבוע 'ר לש ושוריפב ןייע .2
.וז תקולחמב הכלהה

?חבזמה לע םוי לכב ונתינ םיצע תוכרעמ המכ ,הז יפל .3


".ןירזגב ןילעמ ולחה"
____________________ ?ץעה ירזג תא ולעה ימ
____________________ ?םתוא ולעה ןאל

".הכרעמה שא רדסל"
____________________ ?הכרעמה שא תא רדיס ימ

הנשמל הרזח

םוכיסו הרזח תדובע

:'ד הכלה ,'ב קרפ ןיפסומו ןידימת תוכלהב ם"במרה בתכ
.םוי לכב חבזמה שארב ןישוע שא לש תוכרעמ שולש
.תונברק ראש םע דימתה ןיבירקמ הילעש הלודג הכרעמ - הנושאר
.םוי לכב תרוטק ריטקהל התחמב שא ןיחקול הנממש הנטק הדצב - היינש
לע דקות דימת שא" :רמאנש ,שאה תווצמ םייקל אלא ,םולכ הילע ןיא - תישילש
".חבזמה

וזיא לעו ,ונלש תוינשמב בתכנ תוכרעמ וליא לע ,בותכו ,ונקרפב 'ה הנשמבו 'ד הנשמב ןייע .1
.הנשמה הבתכ אל הכרעמ


:רסחה תא םלשה .1
,_______ה לא _______ה תא םינהוכה ופסאש רחאל
._______ה שא תא רדסל תעה העיגה
_______ לשו _______ לשו _______ לש םיפנעב בורל ושמתשה וז הרטמל
._______ו _______ יצעב שמתשהלמ וענמנו


.ןפג לשו תיז לשמ ץוח .2
?אמעט יאמ
.(ןשע הברה םילעמ=) ירטקד םושמ :רמא אפפ בר
םיכירצ ויה םיצע הברה יכ) לארשי-ץרא בושיי םושמ :רמא בקעי רב אחא בר
(ב ,ט"כ דימת) .(ש"ארה - ןמשהו ןייה טעמתמ היה ,ולאמ םיאיבמ ויה םאו ,שדקמב

:םתוא םכס .ןפג לשמו תיז לשמ םיצע ןיאיבמ ןיאש ךכל םימעט ינש תדמל ארמגב הז עטקב
:תיזו ןפג יפנעב םישמתשמ ןיאש םעטה
.______________________________ אפפ 'ר
.______________________________ בקעי רב אחא 'ר


הנשמל הרזח

'ד הנשמ ,'ב קרפ

הנכה תדובע


."החרזמ הלודג הכרעמה רדס"
:בותכו ,אבה רוקמב ןייע .1
?הכרעמה שא תא רדיס ימ
,"ןשדה תמורת"ב הכזש ימ :אינתד ...
הכרעמה רודיסב הכזי
.םיצע יריזג ינש רודיסבו
('א ,ב"כ אמוי)

"ןירזגב ןילעמ ולחה" ונינשש הזו
,(ןשדה תמורתב הכזש ןהוכל) ול םיעייסמ (םינהוכה) םה
('א ,ט"כ דימתב שרפמה) .םרדסמ אוהו ,םיצעה תא םילעמ ויהש

?'ג הנשמל הנכהה תדובעב ךתבושתל ההז 1-ב ךתבושת םאה .2
.תועטה רוקמ תא ריבסהל הסנ ,אל םא


.ויתחתמש הלאשה לע הנעו ,אבה רוקמב ןייע
?אמעט יאמ
הב תבשנמ חורה אהתש ידכ
.(שרפמה - חרזמה רעש ךרד אובתש חורה=)
('א ,'ל דימת)

?חבזמה לש חרזמה דצב הלודגה הכרעמה העבקנ המל .1
:ךתבושת תרהבהל אבה םישרתב רזעיה .2

הנשמל הרזח

םוכיסו הרזח תדובע


:הלאשה לע הנעו ,"חבזמה" ךרעב ןייע
?חופתה לא םיימינפה ןיריזגה ישאר תא ובריק עודמ .1


:הנשמב תדמלש המ רואל רצק םוכיס בותכ
?חבזמה שארב הלודגה הכרעמה לש קיודמה המוקמ היה הפיא .1
?םה וליא .הלודגה הכרעמה הרדוס ובש ןפואה תא םירואית השולשב הראית הנשמה .2


ןועמש 'ר לש ורבק לע םג .הלודג הרודמ תיצהל לארשי תוליהקמ הברהב םיגהונ רמועל ג"לב
.הלודג הרודמ קילדהל םיגהונ יאחוי-רב
?הלודג הרודמ ןיכהל ונאובב ונתנשממ דומלל םילוכי ונא םיללכו תונורקע וליא .1
.תאז תדמל הנשמב הפיא בותכ ללכ וא ןורקיע לכ דיל .2


?הנשמב "םיקד םימסק" םינוכמ דציכ


הנשמל הרזח

'ה הנשמ ,'ב קרפ

הנכה תדובע

".ןמש ץע לשו זוגא לשו הנאת לש תויברומב :ןיליגר ולאב ..." :ונינש 'ג הנשמב
".ןיפי הנאת יצע םשמ ורריב" :ונינש ונתנשמבו

?ןמש יפנעו זוגא יפנע יבגל םיאנתה ןיב תקולחמ ונינפל םאה .1

.ונתנשמל רואיבה תרזעב בישהל הסנ
:עודמו ,הנאת יפנעל הפדעה התייה ןכא םא ,בותכו ,אבה רוקמב ןייע .2

,אוה הדגא םעטו
,ןושארה םדאל הנקת ובש
".תורוגח םהל ושעיו הנאת ילע ורפתיו" :רמאנש
(א"ע ,ח"נ םיחבז ,י"שר)


".שאב תוכרעמה יתש ותיצה"
?תוכרעמה יתש לש ןמש המ .1

.תישלש הכרעמ םג התייהש תדמל 'ג הנשמל הדובעב
?ונתנשמב תרכזומ וז הכרעמ ןיא ,ךתעדל ,עודמ .2

םוכיסו הרזח תדובע

?היינשה הכרעמה לש קיודמה המוקמ היה המ .1
?הינשה הכרעמה לש הדועיי היה המ .2


".תיזגה תכשלל ואבו"

םינהוכה לש םתכילה תרטמ יהמ הלגו ,'ג קרפבש 'א הנשמב רזעיה ,"תיזגה תכשל" ךרעב ןייע
.תיזגה תכשלל


:הליפתה רודיסמ עטק ךינפל
,ארמגד אמשמ הכרעמה רדס רדסמ הוה ייבא
:לואש אבאד (תטישלו=) אבילאו

.תרוטק לש היינש הכרעמל תמדוק הלודג הכרעמ .א
,םיצע יריזג ינש רודיסל תמדוק תרוטק לש היינש הכרעמ .ב
,ימינפה חבזמ ןושידל םדוק םיצע ירזג ינש רודסו .ג
,תורנ שמח תבטהל םדוק ימינפה חבזמ ןושידו .ד
,(חבזמה תויווזב ותקירזל) דימתה םדל םדוק תורנ שמח תבטהו .ה
,תורנ יתש תבטהל םדוק דימתה םדו .ו
,תרוטקל תמדוק תורנ יתש תבטהו .ז
,םירביאל תמדוק תרוטקו .ח
,החנמל - םירביאו .ט
,ןיתיבחל - החנמו .י
,ןיכסנל - ןיתיבחו .אי
,(םיגחבו ח"ר-ב ,תבשב םיברקומה) ןיפסומל - ןיכסנו .בי
,(תותבשב תברקומה הנובל) ןיכיזבל - ןיפסומו .גי
.םייברעה ןיב לש "דימת"ו - ןיכיזבו .די
('א ,ג"ל אמוי)

.ךלש הליפתה רודיסב הזה עטקה תא אצמ .1
?הליפתה רודיסל סנכוה אוה ,ךתעדל עודמ .2
?'ה-ו 'ד תוינשמה יתשב תדמל הז עטקב תורכזומה תודובעהמ וליא לע .3

הנשמל הרזח


'ב קרפל םוכיסו הרזח תדובע
:ןלהל שרדנה תא ןתרזעב םלשהו ,תינש ןהב ןייע .ןלוכ תא ונדמל ונאו ,תוינשמ 5 שי 'ב קרפב

ןברק תברקה תארקל _______ה תרשכהב םינהוכה תלועפ תא ראתמ ונלש קרפה .א
._______ה תרטקהו "_______"ה

:רדסה יפל ,םהלש תולועפה תמישר הנה .ב
.____________________ םה "תורוניצ"ה תרזעב .1

.____________________ םה "תופרגמ"ה תרזעב .2

.__________ל םידיתע םה "רתכספ"ה תרזעב ,רתוי רחואמ .3

:הלאה םיצעה יפנעב רקיעב ושמתשה םה הכרעמה שא תא רדסל ידכ .4
._______ .3 _______ .2 _______ .1

_______מ האבה חורהש ידכ ,חבזמה לש _______ה דצב ורדיס םה הלודגה הכרעמה תא .5
.שאה תא ביהלת _______

._______ יפנעב ושמתשה םה היינשה הכרעמה רודיסל .6

,_______ _______ה ןרקל ךומס ,חבזמה לש _______ה דצב הרדוס היינשה הכרעמה .7
.תומא _______ ןופצ ןוויכל הנממ קחורמו
.__________ ידכ _______ל ואבו ודריו ,_______ תא ותיצה .8

המישרב םיאצמנ םהמ םידחאו ,םיבושח םיכרעו םיגשומ לא ונעדוותה תוינשמה דומיל בגא .ג
!םתוא רבסה .האבה
חבזמל םלואה ןיב .1
חבזמה יונ .2
תווצמב תוזירז .3
לארשי ץרא בושיי .4
תיזגה תכשל .5

,םישנאה .קרפה "ירוביג" לש םהיתולוק תא עמושו ןזוא הטמ התאש ,ךמצעל ןיימד .ד
דחא לכב אצמו ,םיעטק 5 ךל רחב ...םלוק תא םיעימשמ וליאכ םינושה םיטירפהו םיצפחה
:םהמ
?רבודה ימ ?הז ימ לש ולוק
?הזה לוקה ירבדל ליבקמה הנשמה עטק והמ

ןמשה ץעו םיזוגאה ,םינאתה וניחא לש תויברומב קר ...וחקל אל ךתואו יתוא -
...ורחב
...!המיענ חור וזיא :השחלו תנגפומ תובישחב הל הציצה ,ןולחמ ומכ ,"תיזח"המ -
...!ורהמ ?תורוניצהו תופרגמה ןכיה !דרוי אוה הנה -
...סיפב הכזש ןהוכה חינמו אשונ ונתוא !רתוי םיבושח ונינש ונחנא -
...היתודג לע הלוע יבג לעש רפאה תמרע ?םויה גח הזיא -
...הפ שי םיאס הנומש טעמכ !םויה ןאכ ףופצ -
...ונתוא וחקי םינפה ןחלוש לאו ,חיר תנתונ הנובל ונילע וחיני ושכע :יחא ,עמש -
...םכילא םג ריבענ ונלש שאה ןמ ךא ,םכמ םינטק ונא םנמא -
...יבג לע רוכ תואמ שולש טעמכ !אשמה דבכ ,דבכ -
.שבכל דע ,בבוסל דע וריבעה יתוא .חבזמה ידצל קר וזיזה ךתוא -
...דעומ להוא חתפ לא רתוי הכומס ינא ךכ .ןופצ יפלכ תומא עברא יתוא וכשמ -הדיח
,ההז םשב םילכ ינש
.הז תא ףאו הז תא אצמ
,םיללכנ "דימת" תכסמב םהינש
,םילכה ןיב ,ויה שדקמב
,הניגנ ילכ שדקמב דחאה
.ולוק עמשנ וחיריל םילשורימ
הדובע ילכ שדקמב ינשה
.ולטנ ןהב ןשדה יוניפל
??םיינשה ימ

:הלא םיקוספב ,תומש רפסב ןייע .ו
'ח-'א םיקוספ ,ז"כ קרפ .1
.'י-'א םיקוספ ,'ל קרפ .2
.םדיקפת תאו ,םייושע םה םהמ םירמוחה תא ,תוחבזמה ינש תודימ תא הוושההנשמל הרזח

ךשמה