דימת: הנשמ יקרפ

הנשמב תודובע

'ב הנשמ ,'א קרפ


הנכה תדובע

ןשדה תמורת .א
.חבזמה לעמ ןשדה תמרה התייה שדקמב םוי לכב הנושארה הדובעה

.ןשדה תמורתב ןדה קוספה עטק תא ךתרבחמל קתעה .'ג קוספ ,'ו קרפ ארקיו שמוח תא חתפ
.י"שר שוריפ םע בולישב אשונה יטרפ תא םכס

?ןשדה תמורתב הכז ימ .ב
ןילועו םיצר ,ןיבורמ םהש ןמזבו ,םרות - חבזמה תא םורתל הצורש ימ לכ ,הנושארב
.הכוז ...םדוקה לכו ,שבכב
ןיאבש ןיד תיב וארש ןוויכו .ולגר הרבשנו ,לפנו ,ורבח תא ןהמ דחא ףחד ...ש השעמ
('ב-'א ,'ב אמוי) .סיפב אלא חבזמה תא ןימרות והי אלש וניקתה ,הנכס ידיל

?הנושארב ןשדה םרות רחבנ דציכ .1
?ןידה-תיב ונקית הנקת וזיא .2
?הנקתה םעט והמ .3

?דציכ סיפה .ג
.סיפה תיישע תא ראתמה רויצ ךינפל
.הז סיפ ךרענ דציכ ראתל הסנהנשמל הרזח

םוכיסו הרזח תדובע

."הבורמה תא קיזחמה טעומ" תניחבב םה הנשמה ירבד
תונכהבו ןשדה-תמורתב םירושקה רפסמ םיניינע תויתיצמתבו רוציקב םיאבומ ונתנשמב
:העוציב תארקל
סיפב הייכזה .1
הנוממה אוב תעש .2
ןשדה תא םורתל םינינועמה םינהוכה תמכשה .3
הנוממה אוב ינפל םינהוכה תליבט .4
םינהוכה ידי לע ותחיתפו רעשה לע הנוממה תשקה .5
סיפה תלטהל םינהוכה תא הנומה תנמזה .6
.םינהוכה ןיב סיפה תלטה .7

.הנשמב םתעפוה רדס יפל םיניינעה תא ךתרבחמב םושר
.וילע רבדמה הנשמהמ עטקה תא ןיינע לכ דיל בותכ


םינהוכה :שדקמב סיפה ךלהמ רואית יוצמ ,'א דומע ,ה"כ ףד אמוי תכסמב ,דומלתב
לע יארחאה ,הנוממה .סיפה תליחת תארקל לוגיעב םיבצייתמ ויה סיפה תלטהב ופתתשהש
.תנווכמ הריחב אלל ,םינהוכה דחא לש (ועבוכ=) ותפנצמ תא עגרל לטונ היה ,שדקמב תולרוגה
.סיפה תליחת ונממ ,לרוגה ליחתמ היה ,תפנצמה תא ונממ לטנש ,הז ןהוכמו

םינהוכה רפסממ הברהב לודגה רפסמ ,והשלכ רפסמב םיבקונ םינהוכה וא הנוממה ויה ושכע
.המודכו האמ ,םינומש ןוגכ ,סיפב םיפתתשמה

תועבצא תא הנומ היה הנוממהו .עבצא םימירמ ויה םהו ,"ועיבצה" םהל רמוא היה הנוממה
,ןיינמל ןושארה היה אוה .ועבוכ רסוה ןכל םדוקש ןהוכהמ תונמל ליחתמ היה אוהו םיחכונה
,םיכלוהו םינמנ ראשה ויה וירחאו ,1 רפסמ היה אוה .תכשמנ הריפסה התייה ונימילו ונממו
.המודכו האמ ,םינומש :ןיינמה תליחב עבקנש הז ,םכסומה רפסמל דע ,םינמנו םירזוח ףאו
ובקנש רפסמב ועבצא לא ועיגהש ימ .םכסומה רפסמה וב םייתסהש ימ היה סיפב הכוזהו
.סיפה תישארב
.הנוממה היהי הרומה .שדקמב סיפה תלטה תא רזחשנ הבה

תושענ תולועפ וליאו ,סיפה ךלהמ רואיתב תועיפומ תופסונ תויומד וליא ,םכיתורבחמב ומשר
?הכז ימ .וכלהמב

הנשמל הרזח

'ג הנשמ ,'א קרפ

םיינש
:דקומה תיבל ויה םירעש
.הרזעל חותפ דחאו ,ליחל חותפ דחא
:הדוהי יבר רמא
,ול היה ןטק שפשפ ,הרזעל חותפ היהש הז
('ז ,'א תודימ) .הרזעה תא שולבל ןיסנכנ ובש

אל דוע יכ ,לודגה רעשה ךרד אלו ,שפשפה ךרד הרזעה חטש לא םיסנכנ םינהוכה ונתנשמב
.הרזעה ירעש תחיתפל תעה העיגה

:ןלהל טרופמכ ,הרזעל ויהש םירעשה תעבש ךותמ דחא רעש היה דקומה תיב
.םימה רעש - ול ישילש ;תורוכבה רעש - ול ינש ;קלדה רעש - םורדבש ...
- ול ישילש ;ןברקה רעש - ול ינש ...ץוצינה רעש - ןופצבשו ...רונקינ רעש - חרזמבש
.דקומה תיב
('ה-'ד 'א תודימ)
:הרזעה לש םירעשה תומש תא אבה םישרתב בותכ
ךותב םיללכנ םירבד וליא ןייצו ,תרבוחה ףוסבש "םיגשומ טקל" רודמב "תיבה רה" ךרעב ןייע
."הרזע"ה

:הלאה תולאשה לע הנעו ,הישרפמבו 'א הנשמ ,'א קרפ דימת תכסמב ןייע
?הרזעה תוחתפמ לע הנוממ היה ימ .1
?"דקומה תיב" ומש ארקנ עודמ .2

הנשמל הרזח

םוכיסו הרזח תדובע

.הרזעל דקומה תיבמ םכרד תא םישוע םינהוכהו הנוממה
?הנוממה לש ותמישמ יהמ .1
?דיקפתה עוציבל ומע לטונ אוהש דויצה המ .2
?םינהוכה ראש ןיב הנוממה לש ומוקמ ןכיה .3
?ודיקפת יולימ תעב השוע הנוממהש ךרדה יהמ .4
?הרזעב עצבל םינהוכה לעש המישמה יהמ .5
?םמע םילטונ םהש דויצה והמ .6
.עצבתמ רבדה הבש העשב רכזיה ?הז דויצל וכרטצה עודמ .7
?עודמ ?הז דויצ םמע םינהוכה ולטנ אל עובשב םוי הזיאב .8
?ודיקפת עוציב תעב השוע ןהוכהש ךרדה יהמ .9
?רתוי הכורא ךרד התשע תוצובקה יתשמ וזיא .10
?םתמישמ עוציבב תוצובק יתשל םינהוכה וקלוח עודמ .11
?םמוקמבו םיניקת ואצמנ תרשה ילכ לכשכ היינשל תחא הצובק העידוה המ .12


:הלאה תולאשה 2-ל תחא הבושת עצה
?תוקובאל וקקזנ המל .1
?שפשפה ךרד וסנכנ המל .2


:הלאה תולאשה לע הנעו ,םש י"שר שוריפב ןכו ,ד"י-ג"י םיקוספ ,'ו קרפ ארקיו רפסב ןייע
?"ןיתיבח תחנמ" בירקהל הבוחה תלטומ ימ לע .1
?"ןיתיבח תחנמ" םיבירקמ יתמיא .2

הנשמל הרזח

'ד הנשמ ,'א קרפ

הנכה תדובע
.סיפב הכזש ןהוכל העודי יאדווב התייה חבזמל השיגה ינפל םיילגרהו םיידיה שודיק תבוח .א
.ותדובע תליחת ינפל רבדה תא ול םיריכזמ ויה תאז תורמל

:הלא ןיבמ תונוכנה תוביסב רחב ?ךכל תוביסה ןה המ וא הביסה יהמ
.רבדה תרמוח ללגב .1
.חכשיו שגרתי ןהוכהש ששחה ללגב .2
.חבזמה רבעל ידיחי דעוצ היה ןהוכהו ליאוה .3
.ןשדה תא םרות אוהש הנושארה םעפה ול וזש ןכתיי .4
.השעמ תעשב םיריהזמו םירזוח דימת .5
!טרפ ?תרחא הביס שי ילואו

.םש י"שרבו ,א"כ-ז"י ,'ל תומש רפסב ןייע .ב
.רויכה ןמ וילגר תאו וידי תא ןהוכה שדיק דציכ ,ראתל הסנ


הנשמל הרזח

םוכיסו הרזח תדובע
.הלילשה ךרדב ובתכנ הנשמב םירואיתה תעברא .א
?בויחה ךרדב םג חוסינ שי םהמ הזיאב .1
?בויחה ךרדב חסנל לכות םירואיתהמ וליא .2
:ומעט תא בותכו ,םירואיתהמ דחא לכ ךתרבחמל קתעה .3
?עודמ ".ומע סנכנ םדא ןיא" .א
?תויונפ תויהל תוכירצ וידי עודמ ".ודיב רנ אלו"" .ב
?ותוא ריתסה המ ".ותוא ןיאור ויה אלו" .ג
?וידעצ ועמשנ אל עודמ ".ולוק תא ןיעמוש אלו" .ד

'א קרפל הרזחו םוכיס תדובע
.'ד-'ב :ןהמ שולש ונדמל ונא .תוינשמ עברא שי 'א קרפב
:ןלהל שרדנה תא ןתרזעב םלשהו ,תינש ןהב ןייע
.תווצמ אוה ונדמלש תוינשמב יזכרמה אשונה .א

,תולקת עונמל ידכ .שדקמב םוי לכב התשענש הנושארה הדובעה התייה ןשדה תמורת .ב
.הדובעב הכזיש ןהוכה עבקיי ויפ לעש _______ ונימכח ונקית

._______ה עיגיש ינפל ,הווקמב _______ו םיכשהל ךירצ היה ,סיפב ףתתשהל הצרש ימ .ג

ולצפתה םה םש ._______ה ךרד הרזעל וסנכנ םויה ותוא לש באה-תיב תצובקו הנוממה .ד
_______ תיבב ושגפנ םה _______םא קודבל ידכ ,הרזעה תא "ושלב"ו ,תוצובק _______ל
.הרזעה חרזמבש _______

לא ,_______ _______ לש סיפה אוה אלה ,ןושארה _______ב הכזש ןהוכה אצי ןאכמ .ה
,_______ה תא הפצרה ןמ םירה ,ךישמה אוה םשמ ._______ _______ שדקל ידכ ,רויכה
הנופצ םדקתהו ,הנפ ,דרי ,שאה בלבש _______ה ןמ טעמ לטנ ,חבזמה לא _______ב הלע
.שבכה ןמ םיחפט _______ קחרמב ןשדה תא חינהו ,תומא _______כ

שדקמב ומייקתה םוי לכב .הדיחיה הלרגהה הניא "ןשדה תמורת"ל םימכחה ונקיתש הלרגהה
.תוסייפ העברא

:סיפה אשונ לע םיעטקה תא ןהמ קתעהו ,תואבה תוינשמב ןייע
."____________________ ימ ;וסיפהו ואוב ..." :(ינשה סיפה) 'א הנשמ ,'ג קרפ .א

".וסיפהו ואוב _______ל םישדח" :(ישילשה סיפה) 'ב הנשמ ,'ה קרפ .ב
."____________________ ימ ;וסיפהו ואוב ,םינשי םע םישדח" :(יעיברה סיפה)

.ךשוחה תאפמ תוקובאב ורזענ םינהוכהש ,וניאר 'ג הנשמב .1
.דבלב חבזמה שאמ אבה רואב רזענ ונתנשמב ןהוכה עודמ ,קמנל הסנ

רודמב ,"רויכ" ךרעב התוא אצמ .רויכב תפסונ הכורב הלועפ השע ,ןיטק ןב ,לודגה ןהוכה .2
.הרצקב התוא ראתו ,תרבוחה ףוסבש "םיגשומ טקל"

הכזש ןהוכה שרדנ ןכ יפ לע ףאו ,הווקמב םינהוכה ולבט סיפה ינפלש ,ונדמל 'ב הנשמב .3
ךרעה תרזעב וז השירד קמנל הסנ ,רויכב וילגר תאו וידי תא (ץוחרל=) שדקל ןשדה תמורתב
.תרבוחה ףוסב "םיגשומ טקל" רודמבש "םיילגרו םיידי שודיק"

ןשדו ימינפה חבזמה ןשד ,ףועה תארומ תחנהל םג שמיש חבזמה ןשד לש החנהה םוקמ .4
:ךינפלש רוקמב ותוא הלג .ףסונ אלפומ ,ףתושמ רבד היה הלא לכל .הרונמה
ימינפה חבזמ ןושידו הצונו הארומ
,(תופסות - ןוציחה חבזמ ןושידו) הרונמה ןושידו
(א א"כ אמוי) .(םתחנה םוקמב=) ןמוקמב (סנב) ןיעלבנ

.שדקמב ויהש םיפסונ םיסנ םשמ (א א"כ אמוי) טקלו ,'ה הנשמ 'ה קרפ תובא תכסמב ןייע .5

?ונקרפב םיאבה תומוקמהמ דחא לכ רכזנ ןיינע הזיאב .ד
תיחרזמ ארדסכא .3 ימינפה חבזמה .2 ןיתיבח ישוע תיב .1
.רויכ .7 תיברעמ ארדסכא .6 שפשפה .5 דקומה-תיב .4


תלטהמ לחה ,ןשדה תמורת תווצמ םויק תארקל ושענש תולועפה לכ לש המישר ךורע .1
.סיפה

תובושחה תודובעהמ אל ,הרואכל ,איהש ,ןשדה תמורת תדובעל המדק תדחוימ תוכרעיה .2
?ךכמ קיסמ התאש הנקסמה המ .שדקמב רתויב

:קרפב םירכזנ םה המל רשקב ןייצו ,םיאבה םיגשומה תא רבסה .ו
םיידי שודיק .6 הנוממה .5 שדקמב סיפ .4 רבגה תאירק .3 הנוהכ יחרפ .2 ינכומ .1
."הנילב" הליספ .10 ןשדה תמורת .9 חבזמה שאר .8 שבכ .7 םיילגרו

?רבודמ המבו ימב .ז
?ימל חתפ ימ - "ול וחתפ םהו" .1
?ימ - "אב אוהש םימעפ" .2
?ימל רמא ימ - "ןהל רמא" .3
?הצור אוה המ ?ימ - "הצור אוהש ימ" .4
?ימל רמא ימ - "םולש לוכה ,םולש :ורמא" .5
?ימל רמוא ימ - "ול םירמוא םהו" .6
?ימ תא האר אל ימ - "םתוא ןיאור ויה אל" .7
?ימ - "םירמוא ןהו" .8
?ימ ירחא סנכנ ימ - "וירחא וסנכנ" .9
?הפיא ?ימ - "ןיכלוהו ןיקדוב ויה" .10


הנשמל הרזח

ךשמה