דומלתב תורגב תניחב

2002 ,ב"סשת ףרוח ,6001 רפסמ ןולאש

 

(תודוקנ 40) דמלנ אלש קרפ - ןושאר קרפהכוס תכסממ עטק - היגוס


.וז היגוס ןיבהל ךדיב ועייסיש הרותה ןמ םיקוספ ךינפל
לחנ יברעו תבע ץע ףנעו םירמת תפכ רדה ץע ירפ ןושארה םויב םכל םתחקלו" .א
('מ ,ג"כ ,ארקיו) "םימי תעבש םכיקלא 'ה ינפל םתחמשו
ומירת הלח םכתסרע תישאר :'הל המורת ומירת ץראה םחלמ םכלכאב היהו" .ב
('כ-ט"י ,ו"ט ,רבדמב) "התא ומירת ןכ ןרג תמורתכ המורת
ץראמ תאצי ןוזפחב יכ ינע םחל תוצמ וילע לכאת םימי תעבש ץח וילע ןכאת אל" .ג
('ג ,ז"ט ,םירבד) "ךייח ימי לכ םירצמ ץראמ ךתאצ םוי תא רכזת ןעמל םירצמ

הסריגה ,"ןניעב אל [אמלע ילוכד] א"כד הליכא רתיהב אלא" :ליחתמה רוביד ,י"שרב !בל םיש
."ןניעבד יגילפ אל אמלע ילוכד הליכא רתיהב אלא" :איה הנוכנה

.15-1 תולאשה לכ לע הנעו ,ףרוצמה חפסנבש היגוסה תא דמל

1 הלאש
"הליכא רתיה הב ןיאש יפל"
(תודוקנ 5) ?הליכא רתיה גורתאב היהיש ךירצש םידמול ןכיהמ

הבושת
2 הלאש
"ןוממ ןיד הב ןיאש יפל"
(תודוקנ 5) ?"ןוממ ןיד ןב ןיא"ל בשחנ בר ןוממב הלרע לש גורתא הנוקש ימ עודמ
(תודוקנ 5) ?ןוממ ןיד גורתאב היהיש ךירצש םידמול ןכיהמ

הבושת
3 הלאש
לש ןושארה םויל קר לוספ הלרע לש גורתא םאה ,יסא ברו ןיבא רב אייח יבר לש םימעטה יפל
?גחה ימי לכל וא תוכוס

הבושת
4 הלאש
יעב אל ןוממ ןיד יעבד ןאמו ןוממ ןיד יעב אל הליכא רתיה יעבד ןאמ היתעד אקלס אק"
."הליכא רתיה
.ךירבד תא רבסה .םימעטה ינש ןיב םייתכלה םילדבה ינש בותכ ,ארמגה לש וז החנה יפל
(תודוקנ 10)

הבושת
5 הלאש
"יאמא ןוממ ןיד הב ןיאש יפל רמאד ןאמל אלא...לוספ האמט המורת לש"
(תודוקנ 5) .ארמגה הלאש תא רבסה

הבושת
6 הלאש
."ןניעבד יגילפ אל אמלע ילוכ הליכא רתיהב אלא"
(תודוקנ 5) ?ךירצש םידומ םלוכ הליכא רתיהש ארמגל רורב ןיינמ

הבושת
7 הלאש
"ןוממ ןידב יגילפ יכ"
(תודוקנ 5) .יסא ברו ןיבא רב אייח בר תקולחמ תא ראז ,וז הנקסמ יפל
הבושת

8 הלאש
."רשכ לטנ םאו לוטי אל םילשוריב ינש רשעמ לש" :בותכ הנשמב
.קמנו טרפ ?םהינש יפל וא םימכח יפל ,ריאמ יבר יפל אוה "רשכ לטנ םאו" לש ןידה םאה
(תודוקנ 5)

הבושת
9 הלאש
."הלחב תבייח םימכח ירבדל הלחה ןמ הרוטפ יראמ יבר ירבדל ינש רשעמ לש הסיע"
.ךירבד תא ראב ?הלחה ןמ הרוטפ ינש רשעמ לש הסיעש ריאמ יבא דמל ןיינמ
(תודוקנ 5)

לש דומיל ותואמ םירטופ םה ןיאו ,הלחב תבייח ינש רשעמ לש הסיע ,םימכח יפל ,עודמ
(תודוקנ 5) .ךירבד תא ראב ?ריאמ יבר

הבושת
10 הלאש
"חספב ותבוח ידי הב אצוי םדא ןיא ריאמ יבר ירבדל ינש רשעמ לש הצמ"
?ינש רשעמ לש הצמב הבוח ידי םיאצוי אלש ,ריאמ יבר לש הז ןיד דמלנ דציכ
(תודוקנ 5)

(תודוקנ 5) .דומילה ךרד תא רבסה ?וז דומיל ךרד תארקנ דציכ

הבושת
11 הלאש
"היל עייסמ אמיל"
(תודוקנ 5) ?עייסמ הז דציכו ,עייסל ארמגה האב ימל

הבושת
12 הלאש
"איה איה היל עייסמ המיל"
(תודוקנ 5) .הז עטק רבסה

הבושת
13 הלאש
"הסיע ינאש אמלד וא יגילפ ימנ אהב יגילפ אהבדמ אלא"
?"איה איה היל עייסמ אמיל"ל סחייתמ הז קפס דציכו ,ארמגב קפסה ידדצ ינ םה המ
(תודוקנ 5)

הבושת
14 הלאש
"לוטי אל הרוהט המורת לשו"
.םתוא ראבו ,םימעט ינש בותכ ?הרוהט המורת לש גורתא הליחתכל לוטי אל עודמ
(תודוקנ 5)
(תודוקנ 5) ?הלאה םימעטה ינש ןיב אנימ אקפנה יהמ

הבושת
15 הלאש
"הליכא רתיה הב שי ירה ...הרשכ לטנ םאו"
.ךירבד תא חכוה ?אקווד ואל וא דבלב גורתאה לטונל הליכא רתיה תויהל ךירצ םאה
(תודוקנ 5)

הבושת


"דמלנ אלש עטק" - דומלתב תבושת םגד1 הבושת
הלימה ,"ןושארה םויב םכל םתחקלו" :קוספהמ הליכא רתיה גורתאב היהיש ךירצש םידמול
.ותאנה יכרד לכב םכלש אוהש התועמשמ "םכל"

האבה הלאשה
2 הבושת
ותוא הנק םא ףא ןכל ,הטורפ וליפא הווש וניאו האנהב רוסא הלרע לש גורתאש ןוויכ
.ןוממ ןיד וב ןיא ,בר ןוממב
רוסא אוהש ןוויכמ .םכלש תויהל ךירצ גורתאש םידמול "םכל םתחקלו" קוספהמ
."םכלש" בשחנ וניא ,האנהב

האבה הלאשה
3 הבושת
םהימעט תא םידמול םהינש ירהש ,תוכוס לש ןושארה םויל לוספ גורתאה םהינש יפל
םויב קרש ירה ,"ןושארה םויב םכל םתחקלו"? רמאנ קוספבו ,"םכל םתחקלו" קוספהמ
.לוספ וניא גחה ימי ראשבו ,"םכלש" גורתאה היהיש שרדנ ןושארה

האבה הלאשה
4 הבושת
:הובג ןוממ אוהש ריאמ יבר תטיש יפל - א לדבה
ינש רשעמ לש גורתא ירה ,הליכא רתיה וב ןיאש םושמ לספ הלרע לש גורתאש םעטה יפל
.הליכאב רתומ אוהש ןוויכ ,ריאמ יבר תטישל ףא רשכ םילשוריב
ינש רשעמ לש גורתא ירה ,ןוממ ןיד וב ןיאש םושמ לוספ הלרע לש גורתאש םעטה יפל
.םילעבל ןוממ ןיד וב ןיאו ,הובג ןוממ אוהש ןוויכ ,ריאמ יבר תטיש יפל לוספ םילשוריב
- ב לדבה
,לוספ היהי לבט לש גורתא ,הליכא רתיה וב ןיאש םושמ לוספ הלרע לש גורתאש םעטה יפל
.הליכאב רוסא אוהש ןוויכ
לבט ירהש ,רשכ היהי לבט גורתא ,ןוממ ןיד וב ןיאש םושמ לוספ הלרע לש גורתאש םעטה יפל
.ןוממ ןיד וב םילעבל שיו ,האנהב רתומ

האבה הלאשה
5 הבושת
הטישה םע בשייתמ הז ןיד .לוספ האמט המורת לש גורתאש בותכ הנשמב :איה ארמגה תלאש
ךא .הליכאב הרוסא האמט המורת ירהש ,לוספ אוה ,הליכא רתיה גורתאב ןיא םאש תרבוסה
ןהוכל רתומ ירה ?לוספ האמט המורת לש גורתא עודמ - ןוממ ןיד קר ךירצש תרבוסה הטישל
.ןוממ ןיד הב שי ירהו ,ולישבת תחת הקיסמ אוהשכ האנה ךרדב האמטה המורתב שמתשהל

האבה הלאשה
6 הבושת
רתומש ןוויכ ,ןוממ ןיד וב שי ירה ,לסופ האמט המורת לש גורתאש ,הנשמב שיש ןידהמ
.ןוממ ןיד וב ןיאש ןויכ לוספ אוהש ארמגל רורבש אלא ,ולישבת תחת הקיסמש האנהב

האבה הלאשה
7 הבושת
ןיד וב ןיא םא ףא ,רשכ אוה ירה הליכא רתיה גורתאב שי םאש רבוס דחא ,וז הנקסמ יפל
.ןוממ ןיד םגו הליכא רתיה וב שי םא קר רשכ גורתאש רבוס רחאהו ,ןוממ

האבה הלאשה
8 הבושת
לש גורתאש ירה ,ןוממ ןדי םגו הליכא רתיה וב היהיש ךירצש רבוסה ,יסא בר תטיש יפל
.אוה טוידה ןוממ ינש רשעמש םירבוסה ,םימכח תטיש יפל קר רשכ םילשוריב ינש רשעמ
גורתא ירה ,גורתאה תרשכהל הליכא רתיה קר קיפסמש ,ןיבא רב אייח בר תטיש יפל ךא
.הליכא רתיה וב שי ירהש ,אמלע ילוכל רשכ םילשוריב ינש רשעמ לש

האבה הלאשה
9 הבושת
ןוממ אלו "םכיתוסירע" דמול אוה ,הלח תווצמב הרמאנש ,"םכיתוסירע" הלימהמ
.הלחה ןמ רוטפ ןכל ,אוה הובג ןוממ ינש רשעמש רבוס ריאמ יברש ןוויכמו ,הובג
הלימב לולכ ינש רשעמ ירה ,טוידה ןוממ ינש רשעמש םירבוסה ,םימכח יפל
.םכיתוסירע אל הזש ןורסיחה ןאכ ןיא ןכ לעו ,הלחב בייח ןכלו ,"םכיתוסירע"

האבה הלאשה
10 הבושת
הלחבש רחאמ ."ץראה םחלמ םכלכאב היהו" בותכ הלחבו ,"ינוע םחל" בותכ הצמב
הצמל םג דמלנ ,"םכיתוסירע"כ בשחנ אל ,הובג ןוממ אוהש ,ינש רשעמו ,"םכיתוסירע" בותכ
.הובג ןוממ אלא ונוממ וניאש ןוויכ ,ינש רשעמב הבוח ידי אצוי ןיאש
ונניינעבו ,ההז הלימ םינידה ינשב העיפומ רשאכ ."הווש הרזג" תארקנ וז דומיל ךרד
דמלנ ונניינעלו] ,ורבח לע דמלמ דחא ןיד יזא ,הלחב םגו הצמב םג העיפומ "םחל" הלימה
.["םכיתוסירע" בותכ םש ,הלח לש "םחל"ב ומכ ןוממ ןיד הצמ לש "םחל"ב היהיש ךירצש

האבה הלאשה
11 הבושת
הלחהמ הרוטפ ריאמ יבר ירבדל ינש רשעמ לש הסיעש רמאש ,יסא ברל עייסל האב ארמגה
,הלחה ןמ הרוטפ ינש רשעמ לש הסיע שרופמב בותכ וז אתיירבב ,ןכאו .הובג ןוממ הזש ןוויכ
.ריאמ יבר ירבד

האבה הלאשה
12 הבושת
,היאר איבהל ןויסינ אטבמ הז יוטיבש ,,"היל עייסמ אמיל" בותכ עודמ תלאוש ארמגה
ריאמ יבר ריבדל ינש רשעמ לש הסיעש ,יסא בר רמאש ומכ ,שרופמב בותכ אתיירבב ירהו
.הלחהמ הרוטפ

האבה הלאשה
13 הבושת
:םה קפסה ידדצ ינש
:םיניד השולש רמא יסא בר
.בוט םויב ותבוח ידי וב אצוי םדא ןיא :ריאמ יבר ירבדל ינש רשעמ לש גורתא
.חספב ותבוח ידי הב אצוי םדא ןיא :ריאמ יבר ירבדל ינש רשעמ לש הצמ
.הלחהמ הרוטפ :ריאמ יבא ריבדל ינש רשעמ לש הסיע
ירבד ,הלחה ןמ הרוטפ ינש רשעמ לש הלחש ןידה קר רמאנ יסא ברל עויסכ האבוהש אתיירבב
.ריאמ יבר
ןוויכ ,הרוטפ ינש רשעמ לש הסיעש ,ריאמ יבר רבוס הלחב קר ילוא תקפתסמ ארמגה
,ןוממ ןיד היהיש ךירצ הלחב קרש ןכתיי ךכמ ,"םכיתוסירע" הלימה םיימעפ תרמאנ הלחבש
ארקיש ידכ הליכא רתיהב ידש ןוויכ ,ריאמ יבר יפל םג רשכ היהי ינש רשעמ לש גורתא לבא
יברל הבוח ידי אצי ינש רשעמ לש גורתאב םגש רמאש יסא ברל היאר ןיא הז הרקמב ."םכל"
.ריאמ
וב ןיא םאש - גורתאב םג גהונ ןיד ותואו ,אקווד "הלח"ב תרבדמ אתיירבה ןיא אמלד וא
יבר ירבדל ינש רשעמ לש גורתאש רמאש יסא ברל היאר שי זאו ,םכלש בשחנ וניא ןוממ ןיד
.הבוח ידי אצוי םדא ןיא ריאמ

האבה הלאשה
14 הבושת
"הרישכמ"ש ינפמ :א םעט
הדוגאה תא םירוש ויהש ןוויכמו ,םימב ורשכוהש ינפל האמוט םילבקמ םניא לכוא ירבד
לע בטריי גורתאהש ששח םייק ירה ,ושביי אלש ידכ םימב (תוברעהו םיסדה ,בלולה ונייהד)
תרמשמ "בותכ ירהש ,המורתל האמוט םורגל רוסאו - האמוט לבקל רשכוי זאו ,םימה ידי
.המורתל האמוט םורגלמ רמשיהל םיבייחש "יתמורת
"הדיספמ"ש ינפמ :ב םעט
רוסאו ,הנוציחה גורתאה תפילק תדספנ םיידיה שומשמ ידי לע דיב גורתאה תא םילטונ רשאכ
."יתמורת תרמשמ" לש רוקמ ותואמ המורתל דספה םורגל
םעטה יפל הנוציחה הפילקה ןמ ץוח גורתאל המורת םש ארק םא איה הנימ אקפנה
םעטה .לוטיי אל ןכלו ,האמוט לבקל גורתאה לכ תא רישכמ אוה ,(הרישכמש ינפמ) ןושארה
םא םולכ ךכב ןיאו ,המורת הניא הנוציחה הפילקהש ןוויכ ,(הדיספמש ינפמ) םיק אל ינשה
.לוטיל לוכי ןכלו ,םיידיה שומשמ ידי לע הדיספמ

האבה הלאשה
15 הבושת
.ומצע לטונל הליכא רתיה היהיש ךרוצ ןיא
ימנ לארשיו :בתכש ,"הליכא רתיה הב שי ירה" ליחתמה רובידב ,י"שר ירבדמ איה החכוהה
."ןהכ ותב ןבל הליכאהל לוכיו ליאוה ןהכמ החקל םא הב קיפנ


            תוכן תנך             תוכן מבחנים בתנך