דומלתב תורגב תניחב חפסנ

2002 ב"סשת ףרוח ,006001 ןולאש

הכוס תכסממ עטק

ןחבמל רוזח