תלמוד

קטע שלא נלמד, חובה לנבחנים ברמה של 5 יחידות לימוד
קיץ תשס"ו, שאלון מס' 6001 + נספח: קטע ממסכת בבא קמא

השאלות

לפניך ביאורי מושגים ומילים שיעזרו לך בהבנת הסוגיה.
"אומן קונה בשבח כלי"- המוסר עצים לאומן לעשות מהם כלי, לאחר עשיית הכלי נחשבים בעל העצים והאומן לשותפין בכלי זה: לבעל העצים שייך שווי העצים, ולאומן שייך ההפרש שבין שווי העצים לשווי הכלי הגמור.
"סמנין"- צבעים
"גרדא דסרבלא"- מנפץ בגדים כדי לרככם
"ביטשי"- ריכוך הבגד על ידי דריכות

למד את הסוגיה שבנספח המצורף, וענה על כל השאלות 1 - 11.

שאלה 1
"אמר רב אסי לא שנו אלא שנתן לחרש שידה תיבה ומגדל לנעץ בהן מסמר... אבל נתן לחרש עצים... ושיברן פטור"
ממה הוא פטור, ומדוע? (5נקודות)

שאלה 2
"תנן נתן לאומנין וקלקלו חייבין לשלם מאי לאו דיהיב להן עצים לא שידה תיבה ומגדל"
א. הסבר את קושיית הגמרא על רב אסי. (5 נקודות)
ב. הסבר את תירוץ הגמרא על קושיה זו. (5 נקודות)

שאלה 3
הא מדקתני סיפא שידה תיבה ומגדל מכלל דרישא עצים"
כיצד הגמרא דוחה את התירוץ? (5 נקודות)

שאלה 4
"אמרי פרושי קא מפרש לה... והכי נמי מסתברא... אי משום הא לא איריא... ואפ"ה חייב לשלם".
א. כיצד מתבארת המשנה לפי שיטתו של הרב אסי? (5 נקודות)
ב. מהי ההוכחה של הגמרא לפירוש זה במשנה? (5 נקודות)
ג. כיצד הגמרא דוחה הוכחה זו? (5 נקודות)

שאלה 5
"לימא מסייע ליה הנותן צמר לצבע והקדיחו יורה... לאו שהקדיחו לאחר נפילה דאיכא שבחא ושמע מינה אומן קונה בשבח כלי"
הסבר את ראיית הגמרא לשיטת רב אסי. (5 נקודות)

שאלה 6
"אמר שמואל הכא במאי עסקינן כגון שהקדיחו בשעת נפילה דליכא שבחא"
מדוע, לפי דברי שמואל, אין מכא ראיה לשיטת רב אסי? (5נקודות)

שאלה 7
"לימא שמואל לית ליה דרב אסי"
א. כיצד משתמע מדברי שמואל שאינו סובר כרב אסי? (5 נקודות)
ב. מה תהיה המשמעות ההלכתית אם נאמר ששמואל אינו סובר כרב אסי? (5 נקודות)

שאלה 8
"אמר לך שמואל בכא במאי עסקינן כגון דצמר וסמנין דבעל הבית וצבע אגר ידיה הוא דשקיל"
א. לפי הסבר זה, באר את המשנה "הנותן צמר לצבע והקדיחו יורה נותן לו דמי צמרו".
(5 נקודות)
ב. באר לפי זה, מדוע אי אפשר להסיק ששמואל חולק על רב אסי. (5 נקודות)
ג. "אי הכי נותן לו דמי צמרו וסמנין מיבעי ליה".
כיצד דוחה הגמרא הסבר זה? (5 נקודות)

שאלה 9
"אלא שמואל דחויי קא מדחי ליה"
א. באר את דברי הגמרא, וכתוב לאילו מדברי שמואל מתכוונת הגמרא. (5 נקודות)
ב. האם לפי זה מוכח ששמואל אינו סובר כרב אסי? הסבר את דבריך. (5 נקודות)

שאלה 10
"תא שמע הנותן טליתו לאומן... כיוון ששקעה עליו החמה עובר עליו משום בל תלין"
באר את קושיית הגמרא. (5 נקודות)

שאלה 11
"אמר רב מרי בריה דרב כהנא בגרדא דסרבלא דליכא שבחא"
א. הסבר את תירוצו של רבי בריה דרב כהנא. (5 נקודות)
ב. מה קשה לגמרא על תירוץ זה? (5 נקודות)
ג. כיצד הגמרא מיישבת קושי זה? (5 נקודות)

            תוכן מבחנים בתלמוד