ארמגב דמלנ אלש עטק
םיינרותה םינוכמה ידימלתל

ס"שתה ץיק

ןחבנל תוארוה
תועש שולש :הניחבה ךשמ
"דמלנ אלש ארמג עטק" חפסנ לע ןולאש :ןולאשה הנבמ
.ןלוכ לע תונעל שי - תולאש 13 :הכרעהו חתפמ
.הלאש לכל דומצ תולאשה דוקינ
ןיא :שומישב רתומ רזע רמוח
:תודחוימ תוארוה
.לבקתת אל תקמונמ הניאש הבושת .ךיתובושת קמנ .1     
.הרורבו הריהב הרוצב ךיתובושת חסנ .2     
.םאתהב תולאשל סחייתה ,תובכרומ קלחו תוטושפ תולאשה ןמ קלח .3     

ןאכ ץחל ארמגה ףד תלבקל

תולאשה
1 הלאש
."טגה תא איבהל ןירשכ לכה"
?הלבק חילשב וא הכלוה חילשב תרבדמ הנשמה םאה
(תודוקנ 3) .תוחכוה יתש בותכ

2 הלאש
."לוספ ... חתפתנו אמוס חקפתנו שרח לידגהו ןטקה לביק"
(תודוקנ 3) ?הלא םירקמב לוספ עודמ

3 הלאש
"רשכ תעדב ופוסו ותלחתש לכ ללכה הז ...חקפתנו רזחו שרחתנו חקפ לבא"
3) .קמנ - םהמ קלחל וא הנשמבש םירקמה תשולשל סחייתמ הז ללכ םאה בותכו ארמגב ןייע
(תודוקנ

4 הלאש
."והנינ העד ינב ואלד ןטקו הטוש שרח אמלשב"
."ןטק אלו ןניעב שיא תוחילש יבגו" העד ינב ואלו ה"דב י"שר בתכו
הטושו שרח לש לוספל רוקמה והמ ,ןטק לש לוספ םידמול ונממש רוקמל סחייתה י"שר
(תודוקנ 4) .ךירבד ראב -
ויה םא ףאש ,תוחילש םושמ אוה םהלש לוספהש רמול ךירצ היה אל י"שרש םירמוא שי
תא איבהל םירשכ םניא עודמ ףסונ רבסה בותכ - טגה תא איבהל םירשכ םניא תוחילש ינב
(תודוקנ 4) .טגה

5 הלאש
(תודוקנ 4) .א"והה םעט החדנ דציכו ארמגב אנימא אווהה יפל לוספ אמוס עודמ
(תודוקנ 4) .ארמגה תנקסמל לוספ אמוס עודמ
(תודוקנ 4) .ךירבד ראב - ףסוי בר לש ומעט לע ייבא השקמ דציכ
(תודוקנ 4) .ייבא לש ותיישוק תא ףסוי בר ץרתמ דציכ

6 הלאש
"...ללכה הז ינתקד ימנ אקיד ישא בר רמא"
(תודוקנ 4) .ךירבד ראב - החכוהה המ בותכ - ףסוי ברל וא ייבאל החכוה ישא בר איבמ ימל

7 הלאש
"....חילש השעיש והמ דבע ימא 'רמ הינימ ועב"
."םדא לכ לש דבע" בתכ חילש השעיש והמ ה"דב י"שר
(תודוקנ 4) .ךירבד קמנ - הז טפשמב יקופאל י"שר אב המ
."רשכ דבעד ללכמ םיבכוכ דבועל היל ליספ אקדמ והל רמא"
(תודוקנ 4) ?לוספ דבע םג ילוא ,רשכ דבעש ןאכמ ,לוספ םיבכוכ דבועש בותכש הזמ חכומ דציכ
תא םימאות "אוה אריתיה רב ואלד ימנ םיבכוכ דבוע" ליעל הרמאש ארמגה ירבד םאה
(תודוקנ 4) .קמנ - אל וא ימא 'ר ירבד

8 הלאש
"רזעלא 'ר הל ףיקתמ ...חילש השענ דבעה ןיא ןנחוי 'ר רמא יסא בר רמא"
(תודוקנ 4) .ךירבד ראב - רזעלא 'ר לש ותפקתא תא ראב
(תודוקנ 4) .ךירבד קמנ - ימא 'רל םג וא ןנחוי 'רל השק רזעלא 'ר לש הישוקה םאה
(תודוקנ 4) .ךירבד ראב - רזעלא 'ר לש ותפקתא תא ארמגה החוד דציכ

9 הלאש
."לבט לוכאל דבעל רוסאש" בתכ "היתיאד אתלימב אה" ה"דב י"שר
(תודוקנ 4) ?לבט לוכאל דבעל רוסא עודמ
רתומ היה םא ףאש ,לבט לוכאל דבעל רוסאש בותכל ךירצ היה אל י"שרש םירמוא שי
אהו ארמגה ירבדב רזעה) עודמ רבסה - תדמוע המוקמב רזעלא 'ר לש ותישוק ,לבט לוכאל ול
(תודוקנ 4) .('וכו המורת תרותב והנתיאד יתוכ

10 הלאש
"לארשי םכחולש ףא לארשי םתא המ םתא םג ביתכד םושמ ואל אמעט יאמ"
אצי ילע טוחשו אצ ינענכ ודבעל רמואה" םיחספ תכסמב הנשמה תא ריבסי דציכ ,וז החנה יפל
(תודוקנ 4) .קמנ - ?"חספה תטיחש ידי

11 הלאש
תושעל םמז רשאכ ול םתישעו רמאנש הרותה ןמ תודעל םילוספ םידבעה" ם"במרה בתכ
."תירב ןב דעה ףא תירב ןב ויחא המ והומכ ויחאש ללכמ ויחאל
(תודוקנ 4) .חכוה - וניתייגוס תא םימאות ם"במרה ירבד םאה

12 הלאש
.תירב ןב וניאש יפל ןישודיקב תוחילשל לוספ םיבכוכ דבועש ם"במרה בתכ
(תודוקנ 4) .קמנ - ןישודיקב תוחילשל ם"וכע לוספל ןתינ ףסונ םעט הזיאמ

13 הלאש
"...חילש השענ דבעה ןיא ןנחוי 'ר רמא אבא רב אייח 'ר רמא"
(תודוקנ 4) ."ול התכז הרבוע התיה םא יאמ" ארמגה תלאש תא ראב
(תודוקנ 4) .םירבדה ינש םה ולא - "רמא יתרת"
הרבוע התיה םא ןירוח ןב ךדלוו החפש תא ירה ונינשש פ"עאו" הלאשה תא התע ראב
(תודוקנ 4) ."ול התכז
(תודוקנ 4) .ךירבד ראב - ארמגה תנקסמל וז הלאש לע םינוע דציכ


            תוכן 
תשובע             תוכן מבחנים קטע שלא נלמד לתלמידי המכונים