םיינרותה םינוכמה ידימלתל - דמלנ אלש עטק - ארמגב תוניחב

א"סשתה ץיק - םיינרותה םינוכמה ידימלתל ארמגב דמלנ אלש עטק
א"סשתה ףרוח - םיינרותה םינוכמה ידימלתל ארמגב דמלנ אלש עטק
ס"שתה ץיק - םיינרותה םינוכמה ידימלתל ארמגב דמלנ אלש עטק
ס"שתה ףרוח - םיינרותה םינוכמה ידימלתל ארמגב דמלנ אלש עטק
ט"נשתה ץיק - םיינרותה םינוכמה ידימלתל ארמגב דמלנ אלש עטק
ט"נשתה ףרוח - םיינרותה םינוכמה ידימלתל ארמגב דמלנ אלש עטק
ח"נשתה ףרוח - םיינרותה םינוכמה ידימלתל ארמגב דמלנ אלש עטק
ו"נשתה ץיק - םיינרותה םינוכמה ידימלתל ארמגב דמלנ אלש עטק
ה"נשתה ץיק - םיינרותה םינוכמה ידימלתל ארמגב דמלנ אלש עטק
ד"נשתה ףרוח - םיינרותה םינוכמה ידימלתל ארמגב דמלנ אלש עטק
ג"נשתה ץיק - םיינרותה םינוכמה ידימלתל ארמגב דמלנ אלש עטק
ג"נשתה רדא - םיינרותה םינוכמה ידימלתל ארמגב דמלנ אלש עטק