ארמגב דמלנ אלש עטק
םיינרותה םינוכמה ידימלתל

ט"נשתה ףרוח

ןחבנל תוארוה
תועש שולש :הניחבה ךשמ
"דמלנ אלש ארמג עטק" חפסנ לע ןולאש :ןולאשה הנבמ
.ןלוכ לע תונעל שי - תולאש 9 :הכרעהו חתפמ
הלאש תת לכל תודוקנ 5 - תונושאר תולאש 5    
הלאש תת לכל תודוקנ 4 - תונורחא תולאש 4    
ןיא :שומישב רתומ רזע רמוח
:תודחוימ תוארוה
.לבקתת אל תקמונמ הניאש הבושת .ךיתובושת קמנ .1     
.הרורבו הריהב הרוצב ךיתובושת חסנ .2     
.םאתהב תולאשל סחייתה ,תובכרומ קלחו תוטושפ תולאשה ןמ קלח .3     

ןאכ ץחל ארמגה ףד תלבקל

תולאשה
1 הלאש
"...איה אביקע 'ר ינמ ןיתינתמ"
(תודוקנ 5) .ךירבד ראב - לאעמשי 'רכ אלו ע"רכ הנשמהש חכומ דציכ

2 הלאש
:בתכ "רוש םשוי" ה"דב י"שר
,"יריימ אק םולכ הווש הליבנה ןיאו םייתאמ הושל חגנש הנמ הוושבו"
ה"דב שריפש ומכ םייתאמ הווש רוש חגנש םייתאמ הוש רושב רבודמש י"שר שריפ אל עודמ
(תודוקנ 5) ."והנינ ןיפתוש"

3 הלאש
."אנמחר רהזמ אק אניד יבל רבס לאעמשי 'ר"
(תודוקנ 5) ?אנמחר רהזמ אק קיזמל לאעמשי 'רד אבילאש תרמוא ארמגה ןיא עודמ

4 הלאש
."והייניב אכיא קזינ ושידקה"
(תודוקנ 5) .אביקע 'רו לאעמשי 'ר ןיב תפסונ הנימ אקפנ בותכ
םילוכי םילעבה ןיא ,םילעבה ושאייתנ אלו לזג (א"ע ב"נ ןישודיק) ןנחוי 'ר תעדל
.ותושרב וניאש םושמ ,שידקהל
(תודוקנ 5) .ךירבד קמנ - ?ותעדל הריתסב תדמוע וניתייגוס םאה

5 הלאש
?והמ לאעמשי 'רל קיזמ ורכמ ןמחנ ברמ אבר הינימ אעב"
(תודוקנ 5) ?אביקע 'רד אבילא וז הלאש אבר לאש אל עודמ
(תודוקנ 5) .ךירבד ראב - רוכמ וניא וא רוכמ וז איעבב 'מגה תנקסמ איה המ
ימד םלשי םאה ,ותיא שרח חקולהו רושה תא רכמ קיזמה םא אביקע 'רל ןידה היהי המ
(תודוקנ 5) .קמנ ?קזינל השירח

6 הלאש
"ןהמ ול ןיבוג ד"ב ןילטלטמ רכמו הול הנימ עמש"
4) ?ההימת ררועל הרומא וז הנקסמ עודמו ,ךכ קיידל ארמגה תשקבמ הכלה וזיאמ
(תודוקנ
.(תודוקנ 4) ?תאז "הנימ עמש" ארמגה החוד דציכ
(תודוקנ 4) ?וז הייחד לע השקמ ארמגה המ
(תודוקנ 4) ?הישוקה תא ארמגה תבשיימ דציכ

7 הלאש
"....אפילחת בר ינת"
4) .ךירבד ראב ?אנת דחד אבילא וז אתיירב דימעהל תורשפא הרואכל ןיא עודמ
(תודוקנ
תטישל ןהו לאעמשי 'ר תטישל ןה תמאות "רוכמ וניא ורכמ" הכלהה 'מגה תנקסמ יפל
(תודוקנ 4) .ךירבד קמנו דציכ ראב - אביקע 'ר
- ןנברדמ וא אתיירואדמ הז שדקה םאה "שדקומ ושידקה" ארמגה תנקסמ יפל
(תודוקנ 4) .ךירבד קמנ אביקע 'ר תטישל ןהו לאעמשי 'ר תטישל ןה סחייתה
היהי םאה ,קזינ ושידקה םא לאעמשי 'ר תטיש יפל ארמגה תנקסמ יפל ןידה היהי המ
(תודוקנ 4) .ךתבושת קמנ ?והבא 'רדמ שודק

8 הלאש
"...אידרל רוכמ ורכמ רמ רמא"
4) .ךתבושת קמנ ?אביקע 'רד אבילא וא לאעמשי 'רד אבילא איה וז אתיירב םאה
(תודוקנ
'רד םושמ שדקומ אוהש ארמגה תרמוא עודמ - "והבא 'רד םושמ שדקומ ושידקה"
(תודוקנ 4) ?שדקומ ופוג ושידקה םאש ,הטושפכ אתיירבה תא תשרפמ הניאו ,והבא
שדקומ וניא עודמ ,"שדקומ וניא ושידקה רוכמ וניא ורכמ ןידב דמעשמ" אתיירבב בותכ
'רדמ שודק קזינל ךייש רושהש פ"עא ןידב הדמעה ינפל ושידקה םא ע"ר יפלש ומכ ,והבא 'רדמ
.(תודוקנ 4) .ךירבד קמנ - והבא

9 הלאש
"...רוטפ וריבח לש ודובעש קיזמה תרמוא תאז"
(תודוקנ 4) ךירבד ראב - תאז םידמול ןינמ
."ל"מק בייחיל אמלעב לבא ...ל"אד אוה םתה אמיתד והמ"
התנווכ הרקמ הזיאלו "םתה" הלימב התנווכ הרקמ הזיאל בותכו ,ארמגה תבושת תא ראב
(תודוקנ 4) .ךירבד קמנ - ?"אמלעב" הלימב
(תודוקנ 4) .וז הבושת לע 'מגה תלאוש המ
(תודוקנ 4) .התלאש 'מגה תבשיימ דציכ


            תוכן 
תשובע             תוכן מבחנים קטע שלא נלמד לתלמידי המכונים