ארמגב דמלנ אלש עטק
םיינרותה םינוכמה ידימלתל

ס"שתה ףרוח

ןחבנל תוארוה
תועש שולש :הניחבה ךשמ
"דמלנ אלש ארמג עטק" חפסנ לע ןולאש :ןולאשה הנבמ
.ןלוכ לע תונעל שי - תולאש 12 :הכרעהו חתפמ
.הלאש לכל דומצ תולאשה דוקינ
ןיא :שומישב רתומ רזע רמוח
:תודחוימ תוארוה
.לבקתת אל תקמונמ הניאש הבושת .ךיתובושת קמנ .1     
.הרורבו הריהב הרוצב ךיתובושת חסנ .2     
.םאתהב תולאשל סחייתה ,תובכרומ קלחו תוטושפ תולאשה ןמ קלח .3     

ןאכ ץחל ארמגה ףד תלבקל

תולאשה
1 הלאש
."'הו 'ד ימולשת םלשמ ...םירופכה םויב חבטו בנג ...תבשב רכמו בנג" - הנשמ
.םירופיכה םוי יבגל הנוש ןפואבו תבש יבגל הנוש ןפואב הנש אנתה
:קמנו הנע
?םירופכה םויב רכמו בנג ...תבשב רכמו בנג אנתה הנש אל עודמ.1
(תודוקנ 5) ?םירופכה םויב חבטו בנג ...תבשב חבטו בנג אנתה הנש אל עודמ.2

2 הלאש
"...איה מ"ר ינמ אה ירמא ...אכיא תוקלמ אכיל אלטקד יהנ יאמא ירמא"
(תודוקנ 5) .ךל החכוהה ןינמו וז הלאש לע 'מגה הנוע דציכו ,'מגה תלאש תא ראב

3 הלאש
."תבשב חבט וליפא ריאמ 'ר יא"
(תודוקנ 5) .'מגה תלאש תא ראב
(תודוקנ 5) .הנקסמל 'מגה תבושת איה המ

4 הלאש
."ןישודיק 'סמב הריבע רבדל חילש ןיאד ל"ייק אהו" ...יכו ה"דב י"שר בתכ
הרואכל אלא ןישודיק 'סממ הריבע רבדל חילש ןיאש חיכוהל ךירצ היה אל י"שרש םירמוא שי
(תודוקנ 5) .הרואכל חכומ רבדה דציכ בותכ - וניתייגוסמ חכומ רבדה
"...החיבט ףא רחא י"ע הריכמ המ"
- רחא י"ע הריכממ רחא י"ע החיבט חיכוהל ןתינ אל הרואכלו ,הומת הז דומילש םירמוא שי
(תודוקנ 5) .הז דומילב תמייקה ההימתה יהמ רבסה

5 הלאש
"...ארטוז רמ הל ףיקתמ"
(תודוקנ 5) ?תבסומ איה המ לע .ארטוז רמ לש ותיישוק תא רבסה
(תודוקנ 5) .ארטוז רמ לש ותיישוקל ישא בר הנוע המ

6 הלאש
חכוה - ןכ םירבוס ןנבר םג אמש וא החיבטב הריבע רבדל חילש שיש רבוס מ"ר קר םאה
(תודוקנ 5) .ךתבושת
רמואה ,ז"ע 'סמב 'מגמ חיכוהל י"שר שקבמ המ בותכו "אמלשב" ה"דב י"שרב ןייע
(תודוקנ 5) .תימלוע לכאי אל דיזמב

7 הלאש
."רלדנסה ןנחוי 'רכ הל רבס"
(תודוקנ 5) .תימלוע לכאי אל דיזמב רמואה הדוהי 'רכ רבוס אוהש הרמא אל ארמגה עודמ

8 הלאש
"...ןנברד ד"מל אלא ...אתיירואד ד"מל אמלשב"
(תודוקנ 5) .אל ןנברד ד"מלו תנבומ םימכח תעד אתיירואד ד"מל עודמ
(תודוקנ 5) .םימכח ירבד תא ראבי ןנברד ד"מ דציכ

9 הלאש
(תודוקנ 5) וז הלאש לע 'מגה הנוע דציכ .ז"על טחושמ מ"רל 'מגה תלאש תא ראב
הנשי ךתעד אקלס אקד" בתכש "ארסתיא התרופ הב טיחשד ןויכ" ה"דב י"שרב ןייע
."ףוס דעו הליחתמ הטיחשל
הנשי הנקסמב םגש ןויכ ,"ךתעד אקלס אעק" בותכל ךירצ היה אל י"שרש םירמוא שי
(תודוקנ 6) .ךכ 'מגה תרבוס הנקסמב םג םנמאש חכוה - ףוס דעו הליחתמ הטיחשל

10 הלאש
.(תודוקנ 6) וז הלאש לע 'מגה הנוע דציכ .לקסנה רוש מ"רל ארמגה תלאש תא ראב
ןמז לכ ןיד רמג י"ע האנהב רסאנ אל לקסנה רושש ת"ר םשב א"ע ד"כ ףדב 'סותב בתכ
.הליקס וא הטיחש רחאל קר אלא יח אוהש
.(תודוקנ 6) .חכוה - ת"ר תטיש תא תמאות וניתייגוס םאה

11 הלאש
."ימד ןוממכ ןוממל םרוגה רבד רמאד ןועמש יברכ הל רבסו"
.התמו הלכאו וריבח תמהב ינפל תוומה םס ןתונה ,לשמל .רוטפ ןיקזנב אמרגש איה הכלה
(תודוקנ 6) .קמנ - הזה ןידל םיכסי ןועמש 'ר םאה

12 הלאש
תא חקול ךשמ אלו םימד לביקו ורכמו רוש בנג וניתייגוסמ ןניעמש" תצבוקמ הטישה בתכ
םלשמו יוה הריכמ ,ונקיל אלד ןנבר ונקיתד ג"עא ,תונוק תועמ אתיירואדמד ןויכמ ,וחקמ
.'הו 'ד ימולשת
(תודוקנ 6) .וניתייגוסמ רבדה חכומ ךיא בותכ


            תוכן 
תשובע             תוכן מבחנים קטע שלא נלמד לתלמידי המכונים