ארמגב דמלנ אלש עטק
םיינרותה םינוכמה ידימלתל

ד"נשתה ףרוח

ןחבנל תוארוה
תועש שולש :הניחבה ךשמ
.ןלוכ לע תונעל ךילע - תולאש 11 הז ןולאשב :הכרעהו חתפמו ןולאשה הנבמ
.תודוקנ 100 כ"הס .הפוסב עיפומ הלאש לכל דוקינה
ןיא :שומישב רתומ רזע רמוח
תססובמו תקמונמ הניאש הבושת .ךיתובושת לכ ססבו קמנ :תודחוימ תוארוה
.לבקתת אל      

ןאכ ץחל ארמגה ףד תלבקל

תולאשה
1 הלאש
"...ודיב הלבנתנו טחושה ...הפירט אצמנו טחושה"
(תודוקנ 6) ךירבד רבסה - םימכחו ש"ר לש תקולחמה תדוקנ איה המ
הינשה תא טוחשל רתומ םאה ודיב הלבנתנש וא הפירט תאצמנו הנושארה תא טחש
(תודוקנ 6) ךירבד קמנ - ןנברו ש"רל
קמנ - קלוח וניא םירבד ולאבו ש"ר קלוח הנשמב םייונמה םירבד ולאב 'מגה תנקסמל
(תודוקנ 6) .ךירבד

2 הלאש
."הינימ הברדב היל םקד רוטפ ...ונחלשל ינשו ז"על ןושאר טחשש אלא ונש אל"
(תודוקנ 6) .הינימ הברדב היל םק םירמוא ז"על ינשו ונחלשל ןושארב עודמ
(תודוקנ 5) ראב - "םדא ינב ינשב ימנ יא" י"שר בתכ
(תודוקנ 5) .תוקלממ רוטפ היהי םדא ינב ינשב םג ןפוא הזיאב

3 הלאש
ל"רו בייח רמוא ןנחוי 'ר רחא רבדו ןיגגוש תוקלמ יבייחו ןיגגוש תותימ יבייח"
."רוטפ רמוא
(תודוקנ 5) .ךירבד רבסה שיקל שירו ןנחוי 'ר לש תקולחמה תדוקנ יהמ

4 הלאש
."ןילובגב וריבח לש ינש רשעמ לכא ןוגכ" :בייח רמוא ןנחוי יבר ה"דב י"שר בתכ
(תודוקנ 5) .ךירבד רבסה - ןילובגב אקוד עודמ

5 הלאש
אהב אהב רמתא יאו ...שיקל ןב ןועמש 'ר רמאק אהב אהב ןניעמשא יאד אכירצו"
...ןנחוי יבר רמאק
(תודוקנ 6) .עודמו קולחי אוה ןהמ הזיאבו ל"ר הדויש םירמוא ונייה ןהמ הזיאב
(תודוקנ 6) .עודמו קולחי אוה ןהמ הזיאבו י"ר הדויש םירמוא ונייה ןהמ הזיאב

6 הלאש
"...ןילכוא תאמוט האמטמ הרפ רמוא ןועמש 'ר אינתהו"
(תודוקנ 6) .דציכו וז אתיירבמ ארמגה החיכומ המ
הישוק לע ץרתמ אוה המו י"שר השקמ המ רבסה ."שיקל שיר רמאו" ה"דב י"שרב ןייע
(תודוקנ 5) .וז

7 הלאש
"...ףרעת אלש דע גרוהה אצמנ ןנתהו"
(תודוקנ 5) .דציכו וז הנשממ 'מגה החיכומ המ

8 הלאש
"...יאני 'ר רמאהו .יכה יאני 'ר רמא ימו"
(תודוקנ 5) .ךירבד רבסה - 'מגה השקמ החנה וזיא לע
(תודוקנ 5) .וז החנה לע 'מגה תישוק תא ראב

9 הלאש
"....ןל אישק יפפ בר יב ןניוה יכ ישא בר רמא"
(תודוקנ 5) .ךירבד רבסה - 'מגה השקמ החנה וזיא לע
(תודוקנ 5) .וז החנה לע 'מגה תישוק תא ראב

10 הלאש
הנושאר הריבע השעש לארשי יבגל םינושארה וקלחנ ,הלבנ ותטיחש טחשש רמומ עודיכ
.ךליאו ןאכמ קר וא השעש ןושארה השעמב רמומ יניד וילע םילח םא .רמומ השענ הדי לעש
(תודוקנ 4) .תוטישה תחאכ וניתנשממ חכוה

11 הלאש
דיבע יא דיבעת אל אנמחר רמאד אתלימ לכ רמא אבר" :ב"ע 'ד הרומת 'סמב אתיא
."ינהמ אל
םא לבא .רוסיאה ןקותי ינהמ אל רמאנש הז ידי לע םא קר רומא הז ללכש םינורחאה ובתכ
(תודוקנ 4) .וניתנשממ וז החנה חכוה .ינהמ אברל םג .הז ידי לע רוסיאה ןקותי אל


            תוכן 
תשובע             תוכן מבחנים קטע שלא נלמד לתלמידי המכונים