ארמגב דמלנ אלש עטק
םיינרותה םינוכמה ידימלתל

א"סשתה ףרוח

ןחבנל תוארוה
תועש שולש :הניחבה ךשמ
"דמלנ אלש ארמג עטק" חפסנ לע ןולאש :ןולאשה הנבמ
.ןלוכ לע תונעל שי - תולאש 11 :הכרעהו חתפמ
.הלאש לכל דומצ תולאשה דוקינ
ןיא :שומישב רתומ רזע רמוח
:תודחוימ תוארוה
.לבקתת אל תקמונמ הניאש הבושת .ךיתובושת קמנ .1     
.הרורבו הריהב הרוצב ךיתובושת חסנ .2     
.םאתהב תולאשל סחייתה ,תובכרומ קלחו תוטושפ תולאשה ןמ קלח .3     

ןאכ ץחל ארמגה ףד תלבקל

תולאשה
1 הלאש
"...ונש אל אמח רב ימר רמא"
םיסונא םירמואשכו ,םינמאנ םניא ןוממ תמחמ ונייה םיסונא םירמוא םידעהשכ עודמ
(תודוקנ 5) .םינמאנ תושפנ תמחמ ונייה
וא תושפנ תמחמ ושוריפ ונייה םיסונא ורמאש אשירה לש ןידה םאה ,אמח רב ימר יפל
.(תודוקנ 5) .קמנ ?ןוממ תמחמ וליפא

2 הלאש
"...דיגהש ןויכ הינימכ לכ אבר היל רמא"
(תודוקנ 5) .אמח רב ימר ירבד תא אבר החוד דציכ
לש אשירה לע םג התוא לואשל רשפא "דיגמו רזוח וניא בוש דיגהש ןויכ" הלאשה םאה
(תודוקנ 5) .קמנ - הנשמה
"'וגו דיגי אל םא אביתכ הדגה אדח תודע יבגד" בתכ ...בוש דיגהש ןויכ ה"דב י"שר
םאש רמאנ הז קוספב ירה ,ותודעמ כ"חא וב רוזחיו דיעהל לוכי וניאש הז קוספמ עמשמ דציכ
(תודוקנ 5) .ונווע אשנו ללכ דיגה אל
ןושארה תא שיחכמה רבד דיגמו רזוח וניא בוש" :ל"זו ןירדהנס 'סמב אבומה י"שרב רזעיה
."ארק דיפק אתיימק הדגהא דיגי אל םא ביתכד

3 הלאש
."אל רטשב לבא הפ לע ילימ ינה אמית יכו"
(תודוקנ 5) .ךכ רמול םיבשוח ונייה עודמ בותכו ,הז טפשמ ראב

4 הלאש
."ד"בב ןתודע הרקחנש ימכ השענ רטשה לע םימותחה םידע שיקל שיר רמא אהו"
(תודוקנ 5) .ךירבד ראב - שיקל שיר לש וירבד ואבוה המ םשל

5 הלאש
"...אמח רב יבר רמא ןינמאנ ולא ירה רמתא אשירא רמתא יכ אלא"
ימר ירבד םא ןיב ,םתמיתח לע דיעהל םידעה לש םתונמאנב םילדבהה ינש םה המ
(תודוקנ 5) .הנשמה לש אפיסה לע וא הנשמה לש אשירה לע םיבסומ אמח רב
הורקע רובד ידכ ךותב אה ..." :בותכ תושפנ תמחמ ירמאד אלא ה"דב י"שר
."והייתודהסל
.(תודוקנ 5) ?םינמאנ םניא םה רוביד ידכ רחאל עודמ

6 הלאש
."איבוקב םיקחשמ וא ..." :בותכ ונייה תודע ילוספ ה"דב הנשמב י"שר
רשאכ וא ,הנשמה לש אשירה לע םיבסומ םה רשאכ אמח רב ימר ירבדל תאז בתכ י"שר םאה
."ריתהש הפה" ה"דב 'מגב י"שרמ ךירבד חכוה .קמנ ?הנשמה לש אפיסה לע םיבסומ םה

7 הלאש
פ"עא ,ןוממ תמחמ ונייה םיסונא לבא הז אוה ונידי בתכ ורמאש םידע" :קספ ךורע ןחלשה
דספהה הולל םלשל םיבייחו םינמאנ והדיד יבגל מ"מ ,רטשה תא לטבל םינמאנ םניאש
."םתמיתח חכמ ול אבש
.םיסונא ויה םהש ורמאש םהירבד תא םילבקמ ונא ןיא ירה ,םלשל םיבייח עודמ

8 הלאש
אוה רסאש הפהש והיימעט יכ ןנברל אמלשב ...םימכחו מ"ר ירבד ולסופל םינמאנ ןיא"
."הפה
תונמאנ וזש וא ,וגימ םעטמ אוה ריתהש הפה אוה רסאש הפה לש תונמאנה רדג םאה
אוה ךכ רוסיאה לע ןמאנש םשכ ,ויפ לע אלא רוסיאה תא םיעדוי ונא ןיאו ליאוה תדחוימ
(תודוקנ 5) .הנשמב י"שר ירבדמ חכוה - ?רתיהה לע ןמאנ
ונא וישכעו ונייה םידבע ..ירמאקד תודע ילוספו ..." :בתכ "ריתהש הפה" ה"דב י"שר
."םיררחושמ
.(תודוקנ 5) .קמנ ?םידבע ונא וישכע םגו ונייה םידבע ורמאי רשאכ ןידה הנתשי םאה
תלאוש וירבדמ קלח הזיא לעו ,םינבומ וירבדש 'מגה תרמוא מ"ר ירבדמ קלח הזיא לע
(תודוקנ 5) .קמנ - ?ארמגה
(תודוקנ 5) ?אדסח בר ירבד תא אבר החוד דציכו ,מ"ר ירבד תא אדסח בר בשיימ דציכ
.חכוה - הקזח דגנ םג ריתהש הפה אוה רסאש הפה לש תונמאנב ןמאנ םדא םאה
.(תודוקנ 5) .םימכחו מ"ר תטישל סחייתה

9 הלאש
."ומייקל ךירצ ןיא ובתכש רטשב הדומ ...בר רמא אנוה ברדכ מ"רד אמעט אלא"
ןיא עודמו הוולה ןעוט המ ןייצ ."ומייקל ךירצ ןיא ובתכש רטשב הדומ" ןידה תא ראב
(תודוקנ 4) .ותנעטב ןמאנ
?"ולסופל םינמאנ ןיא" רמואה ריאמ 'ר ירבד םינבומ הז ןיד יפל עודמ
ונא ,םיקקזנ ןיידע םאהו ,ולסופל םינמאנ םירמואה םימכח ירבד וישכע םינבומ דציכ
?"ריתהש הפה אוה רוסאש הפהש והיימעט יכ ןנברל אמלשב" .ליעל הרמאש 'מגה ירבדל
(תודוקנ 4) קמנ

10 הלאש
הול רמאקד אמיליא ... ןמאנ וניא הז אוה הנמא רטש רמואה בר רמא הדוהי בר רמא"
."הינימכ לכ אטישפ
."וימתוחב םייקתיד אטישפ" :בתכ הינימכ לכ ה"דב י"שר
לע הנע ?"ומייקל ךירצ ןיא ובתכש רטשב הדומ" ליעל רמא ומצע בר ירה ,לואשל שי הרואכל
.(תודוקנ 4) .וז הלאש

11 הלאש
."ומייקל ךירצ ןיא ובתכש רטשב הדומ ... הול רמאקד םלועל אבר רמא"
4) .ומייקל ךירצ ןיא הז אוה הנמא רטש הולה ןעוט רשאכ םגש אבר לש ותרבס איה המ
.(תודוקנ


            תוכן 
תשובע             תוכן מבחנים קטע שלא נלמד לתלמידי המכונים