ארמגב דמלנ אלש עטק
םיינרותה םינוכמה ידימלתל

ט"נשתה ץיק

ןחבנל תוארוה
תועש שולש :הניחבה ךשמ
"דמלנ אלש ארמג עטק" חפסנ לע ןולאש :ןולאשה הנבמ
.ןלוכ לע תונעל שי - תולאש 15 :הכרעהו חתפמ
.הלאש לכל דומצ תולאשה דוקינ
ןיא :שומישב רתומ רזע רמוח
:תודחוימ תוארוה
.לבקתת אל תקמונמ הניאש הבושת .ךיתובושת קמנ .1     
.הרורבו הריהב הרוצב ךיתובושת חסנ .2     
.םאתהב תולאשל סחייתה ,תובכרומ קלחו תוטושפ תולאשה ןמ קלח .3     

ןאכ ץחל ארמגה ףד תלבקל

תולאשה
1 הלאש
...םירופכה םוי ףא ...בייחתמ תבש המ ...אינוחנ 'ר אינת
(תודוקנ 4) .תאז םידמול דציכו ןימולשתה ןמ רוטפ תבשבש םידמל ןינמ
םירופכה םויב שידגה תא קילדמהו תבשכ וניא םירופכה םויש בושחל םוקמ היה עודמ
(תודוקנ 4) .םימולשתב בייח

2 הלאש
."...ןוסא רמאנו ...ןוסא רמאנ ייבא רמא"
(תודוקנ 5) .הז דומיל ארקנ דציכו ,הז דומיל ראב - ייבא יפל אינוחנ 'ר לש ןידה רוקמ והמ

3 הלאש
....."הבהא רב אדא בר הל ףיקתמ"
(תודוקנ 2) הישוקה תא ראב
(תודוקנ 5) .התוא ראבו 'מגה תבושת תא קייודמב טטצ

4 הלאש
"....םוימ אייח 'ר ינת ןכו ...םימש ידיב לכה אינתהו"
(תודוקנ 5) .דציכו הלא תותיירב יתשמ 'מגה החיכומ המ

5 הלאש
"...םימש ידיב יבנגו אירא ךופיא אלא"
."םדא ידיב" אוה םיטפשמ תשרפבש ןוסא "היהי אלו"ש ייבא חינה ליעל
(תודוקנ 5) ?םימש ידיב ןוסאכ "יבנג" רידגהל ןתינ דציכ ,ךכ םא

6 הלאש
"...אכהמ הנקה ןב אינוחנ 'רד אמעט רמא אבר"
(תודוקנ 5) .הז דומיל ארקנ ךיאו םידמול דציכ
(תודוקנ 5) .ייבאכ אלש דמל אבר ךתעדל עודמ

7 הלאש
".... ייבאל אבר ןיב אכיא יאמ"
(תודוקנ 5) .אברו ייבא ןיב הנימ אקפנה ראב

8 הלאש
"....אדסח בר רמאהו רוטפ ייבאלו"
(תודוקנ 5) .הישוקה תא ראב
(תודוקנ 5) .הז ץורית לע הלאש המו ,וז הישוק 'מגה הצרית דציכ
."אוה סונא התימ בייח יאמא הרודהאל יצמ אל יא" י"שר בתכ
(תודוקנ 5) ?סונא אוה ירה ,עודמ .בייח אוה ןוממש עמשמ

9 הלאש
"קחדה י"ע הרודהא ליצמד אכירצ אל"
(תודוקנ 5) .הז ןפואב 'מגה הדימעה עודמ

10 הלאש
"...וריבח ול בחתש ןוגכ רמא אפפ בר"
(תודוקנ 5) .אפפ בר לש וצורית תא ראב

11 הלאש
"...המורת לכאש רזב רמא ישא בר"
(תודוקנ 5) ישא בר לש וצורית תא ראב
המורת אלו ,וריבח לש ןיארישו ולש המורת טקנ עודמ "ולש המורת לכאש רזב"
(תודוקנ 5) .וריבח לש ןיארישו

12 הלאש
ןושלה הזב ם"במרה בתכ
ןיב הרוהט המורת לכאש ןיב רוהט היהש ןיב אמט היהש ןיב ןודזב המורת לכאש רז"
,התליכא לע הקולו "והוללחי יכ וב ותמו" רמאנש םימש ידיב התימ בייח ,האמט לכאש
"לכאש המ ימד םלשמ וניאו
(תודוקנ 5) .קמנ - וניתייגוס תא םימאות "...המורת לכאש רז" ם"במרה ירבד םאה

13 הלאש
.הליכא ךרדכ אלש בושח הסיעל אלל ןילכוא תעילבש ובתכש שי
(תודוקנ 5) .חכוה - וניתייגוס תא תמאות וז החנה םאה

14 הלאש
5) .ךירבד חכוה - ןוממ יבויח לכב וא ןיקיזנ ינידב קר גהונ הינימ הברדב היל םיק םאה
(תודוקנ

15 הלאש
התימ וב שיש דחא השעמ ןמז ותואב השע םא אקוד אוה הינימ הברדב היל םיק ןידה םאה
(תודוקנ 5) חכוה ?ןוממו התימ לש םידרפנ םישעמ ינש ןמז ותואב השע םא וליפא וא ןוממו


            תוכן 
תשובע             תוכן מבחנים קטע שלא נלמד לתלמידי המכונים