ארמגב דמלנ אלש עטק
םיינרותה םינוכמה ידימלתל

ח"נשתה ףרוח

ןחבנל תוארוה
תועש שולש :הניחבה ךשמ

.ןלוכ לע תונעל ךילע .תולאש 14 הז ןולאשב :הכרעה חתפמו ןולאשה הנבמ
.תודוקנ 100 כ"הס .הפוסב עיפומ הלאש לכל דוקינה

.רחא חפסנ םושב אלו דבלב ןולאשל ףרוצמה חפסנב שמתשה .ןיא :שומישב רתומ רזע רמוח

:תודחוימ תוארוה
.תולאשה לע הנע כ"חאו ךינפלש עטקה תא דמל
.לבקתת אל תססובמו תקמונמ הניאש הבושת ,ךיתובושת לכ ססבו קמנ

ןאכ ץחל ארמגה ףד תלבקל

תולאשה
1 הלאש
."'הו 'ד ימולשת םלשמ וניאו .... חבטו םינש פ"ע בנג"
(תודוקנ 4) .'הו 'ד ימולשת םלשמ וניא עודמ הנשמב םירקמה הששמ דחא לכ קמנ
(תודוקנ 4) .קמנ - םלשי אוה םולשת הזיא - "ומצע פ"ע בנג" םדא םא ןידה המ

2 הלאש
(תודוקנ 4) .קמנ - תבשב וא לוחב בנג ךתעדל םאה - "תבשב חבטו בנג"
(תודוקנ 4) .קמנ - םילעבה ושאיתנ םאה - "שידקהו בנג"

3 הלאש
"...אטישפ דחא דע יפ לע"
ןידהמ סנקב הדומב רתוי שודיח שי עודמ רבסהו אטישפ דחא דע פ"ע ה 'דב י"שרב ןייע
(תודוקנ 4) .דחא דע פ"ע לש
(תודוקנ 4) .וז הישוק 'מגה תצרתמ דציכ
אלש ףא וא וניע תא איצוהל ןווכתמב אקוד תוריחל אצוי דבע םא םיאנת וקלחנ
(תודוקנ 4) ךירבד חכוה - לאילמג ןבר רבוס ימכ - ןווכתמב

5 הלאש
"...יאנת ואל יאמ ...תידוה רבכש םולכ ךירבדב ןיא ול רמא אינתו"
(תודוקנ 4) .דציכו ןאכמ 'מגה החיכוה המ

6 הלאש
"... בייח רמא לאומשו רוטפ רמא בר ....כ"חאו סנקב הדומ רמתיא"
(תודוקנ 4) .לאומש יפלו בר יפל םינושה םיקוספהמ םידמול המ

7 הלאש
"...םיאבו םישמשממש םידע האר לאומשל בר היביתיא"
(תודוקנ 4) 'הו 'ד ימולשתו לפכ ימולשת םלשמ וניא עודמ
(תודוקנ 4) .אתיירבהמ לאומשל בר תישוק תא ראב
(תודוקנ 4) .וז הישוק לע לאומש הנוע דציכ
לכ תודע ודיעה אמש וא ללכ ודיעה אל הלא םידע םאה - "םהירוחאל םידע ורזחש"
.(תודוקנ 4) .ךירבד קמנ - איהש

8 הלאש
"...ודיעיו םידע ואובי רמוא ןועמש 'רב רזעלא 'ר אפיס ינתדמ אהו"
.(תודוקנ 4) .דציכו וז אפיסמ לאומשל בר חיכומ המ
."םהירוחאל םידע ורזחש" אתמיקואהמ וב רזח לאומש םאהו ,ךכ לע לאומש הנוע המ
(תודוקנ 4)

9 הלאש
"...איה יאנת יאדו לאומשל"
.(תודוקנ 4) ךירבד קמנ - "אמלע ילוככ ירמאד אנא" רמול לוכי אל לאומש עודמ
(תודוקנ 4) ךירבד ראב - אמלע ילוכד אבילא ותטיש תא בר ראבמ דציכ

10 הלאש
"...ברד היתלימ ארבתסמ אנונמה בר רמא"
(תודוקנ 4) .אנונמה בר לש ןידה תא קמנו ראב
(תודוקנ 4) .אנונמה ברכ אלד אבר חיכומ דציכ

11 הלאש
ואב אלש פ"עא וז האדוה ךמס לע סנקב ותוא בייחנ םאה ,תרטופ הניאש האדוה הדוהש בנג
(תודוקנ 4) .ארמגה תיגוסמ חכוה - םידע ואב ןכ םא אלא ותוא בייחל ןיאש וא ,םידע

12 הלאש
םאה - םינייד השלש ינפב תויהל הכירצ סנקב האדוה םאה ש"ארהו ם"במרה ןיב תקולחמ שי
(תודוקנ 4) .ןודנב י"שר תעד המ חיכוהל לכות

13 הלאש
(תודוקנ 4) .חכוה - אל וא םימש ידי תאצל תוחפל בייח םאה - רוטפש סנקב הדומ

14 הלאש
וז האדוהב חוכ ןיאש וא םליש וליאכ בשחנ הז הרות ותרטפש סנקב האדוהה םאה םירקוח שי
(תודוקנ 4) .ארמגה תיגוס פ"ע ךירבד קמנו ךתעד הוח - ובייחל


            תוכן 
תשובע             תוכן מבחנים קטע שלא נלמד לתלמידי המכונים