ארמגב דמלנ אלש עטק
םיינרותה םינוכמה ידימלתל

ו"נשתה ץיק

ןחבנל תוארוה
תועש שולש :הניחבה ךשמ
.ןלוכ לע תונעל ךילע - תולאש 13 הז ןולאשב :הכרעהו חתפמו ןולאשה הנבמ
.תודוקנ 100 כ"הס .הפוסב עיפומ הלאש לכל דוקינה
ןיא :שומישב רתומ רזע רמוח
:תודחוימ תוארוה
.תולאשה לע הנע כ"חאו ךינפלש עטקה תא דמל .1     
.לבקתת אל תססובמו תקמונמ הניאש הבושת .ךיתובושת לכ ססבו קמנ .2     

ןאכ ץחל ארמגה ףד תלבקל

תולאשה
1 הלאש
."וילאמ - תחפנו" י"שר בתכ
(תודוקנ 4) .ךירבד חכוה .תחפה םוקממ תחקל ול רתומ םאה םיידיב תחיפ אוה םא ןידה המ

2 הלאש
"ןה רוסיא תמחמ ןיצקומ ןנירמא אל" תחפה םוקממ לטונ ה"דב י"שר בתכ
(תודוקנ 4) .ןאכ שיש רוסיאה והמ

3 הלאש
,"אלהא רתס אק אהו יאמא"
(תודוקנ 4) .ךירבד ראב - השק המו השק ימ לע

4 הלאש
."ינבילד הריואב לאומש רמא ...
(תודוקנ 4) .ארמגה ץורית תא ראב
4) .ךירבד חכוה - תוריפל קוקז וניא םא םג "ינבילד אריואב" רותסל רתומ הז יפל םאה
(תודוקנ
(תודוקנ 4) .קמנו חכוה - אל וא ינבילד הריואב תקסוע הנשמה ןנברל םאה

5 הלאש
יאצקתיא תושמשה ןיב יאצקתיאד וגימ" ןנירמא אל ןנברד הצקומבש םירמוא שי
."אמוי הילוכל
(תודוקנ 4) .קמנו חכוה הילע תקלוח וא וז העד תמאות וניתייגוס םאה

6 הלאש
."תבשב אל לבא ורמא ט"ויב אריז 'ר רמא ...ינביל ינה ןמחנ בר רמאהו יניא"
(תודוקנ 4) .'מגה תישוק תא ראב
(תודוקנ 4) תבשמ ט"וי הנוש עודמ
רמא םש 'מגבו ,"לכאת אל םירמוא ללה תיב ט"ויב הדלונש הציב" ונינש הציב 'סמ שירב
דציכ הז יפל ,הצקומ םושמ הרוסא הציבהו .ןניקסע םיציב לדגל תדמועה תלוגנרתב ןמחנ בר
(תודוקנ 4) .וריתה ט"ויבו ןמחנ ברד אבילא אריז יבר רמא

7 הלאש
."ט"וי דחאו תבש דחא ךתוחו עיקפמו ריתמ םילכבש ...עקרקבש תומתוח לאומש רמא"
תומתוחל םג וא םילכבש תומתוחל םיסחייתמ "ט"וי דחאו תבש דחא" לאומש ירבד םאה
(תודוקנ 4) ךירבד חכוה - עקרקבש

8 הלאש
"...איה מ"ר ינמ אה"
וא אתיירואד רוסיא אוה מ"רל תבשב עקרקבש תומתוח עיקפהל רוסיאה הז ץורית יפל םאה
(תודוקנ 4) קמנ - ןנברד רוסיא

9 הלאש
"ךתוחו עיקפמו ריתמ ט"ויב ...מ"רל םימכח םידומ אינתהו"
.ותוא רותסל םירסוא לתוכב וליאו ,ךתוחו עיקפמו ריתמ ט"וי עקרקבש תומתוח ןנברל עודמב
.(תודוקנ 4)

10 הלאש
."...איה הימחנ 'ר ינמ אה אישק אפיס אלא אשיר ךל תצרת"
(תודוקנ 4) .ךירבד ראב - אשירה תצרותמ דציכ
.(תודוקנ 4) .ךירבד ראב - אפיסב הישוקה המ
.(תודוקנ 5) .ךירבד ראב - וז הישוק לאומש ץרתמ דציכ

11 הלאש
"...איריא יאמ הימחנ 'ר יא"
(תודוקנ 5) .ארמגה תישוק תא ראב
(תודוקנ 5) ךירבד ראב - וז הישוק ץרתל ארמגה הסנמ דציכ

12 הלאש
."...םילכב ןיקיסמ אדח ינתהו"
.(תודוקנ 5) .ולא תותיירב שלשמ תחא לכ לש ןידה קמנ
5) .קמנ - הימחנ 'רכ אתיירב וזיאו ןועמש 'רכ אתיירב וזיא .הדוהי 'רכ אתיירב וזיא
(תודוקנ
(תודוקנ 5) ךירבד ראב - תאז החיכומ דציכו ןאכמ חיכוהל ארמגה הצור המ

13 הלאש
."הימחנ 'רד אבילאו יאנת ירת"
.(תודוקנ 5) .ןתוא ראבו הימחנ 'רד אבילא םיאנת םיקלוח ןהבש תותיירבה תא ןייצ
.(תודוקנ 5) .הז יפל 'מגה תבשיימ המ


            תוכן 
תשובע             תוכן מבחנים קטע שלא נלמד לתלמידי המכונים