ארמגב דמלנ אלש עטק
םיינרותה םינוכמה ידימלתל

ג"נשתה רדא

ןחבנל תוארוה
תועש שולש :הניחבה ךשמ
.ןלוכ לע תונעל ךילע - תולאש 7 הז ןולאשב :הכרעהו חתפמו ןולאשה הנבמ
.תודוקנ 100 כ"הס .הפוסב עיפומ הלאש לכל דוקינה
ןיא :שומישב רתומ רזע רמוח
תססובמו תקמונמ הניאש הבושת .ךיתובושת לכ ססבו קמנ :תודחוימ תוארוה
.לבקתת אל      

ןאכ ץחל ארמגה ףד תלבקל

תולאשה
1 הלאש
."ןירכומ ןיא רוכמל אלש וגהנש םוקמ"
(תודוקנ 6) ?עודמ

2 הלאש
"...והנימרו ..אכיל ארוסיאד ארמימל"
(תודוקנ 6) .הריתסה תא ראב
(תודוקנ 6) .וב רזחש רחאלו וב רזחש ינפל וז הריתס בר בשיימ דציכ
ףא וא אקוד ואל רוסיאב תלוזה תא לישכמב ."...רוע ינפל" רוסיא לע םירבוע םאה
(תודוקנ 6) חכוה - השע רוסיאב
:ךוניחה רפסב בתכ
הצע ולאשישכ םתוא רשיינ לבא הער הצע םהל תתל לארשי ינב לישכהל לאש"
."לושכמ ןתת אל רוע ינפל רמאנש הבוט הצעו רשוי אוהש ןימאנש המב
.וז הישוק בשייל הסנו הישוקה ךתעדל איה המ . וניתייגוסמ ךוניחה רפס ירבד לע ושקהש שי
(תודוקנ 6)

3 הלאש
."היינק ארגאו ...ט"מ 'וכו הסג המהב ןירכומ ןיא םוקמ לכבו"
(תודוקנ 6) .הז קומינ התחד דציכו ,הסג המהב תריכמ רוסיא הלחתב 'מגה תקמנמ דציכ
6) .הז קומינ התחד דציכו הסג המהב תריכמ רוסיא הייחדה רחאל 'מגה תקמנמ דציכ
(תודוקנ
חכוה - םירחא םירוסיאב םג וא תבש ינידב קר םייק "ירכנל הרימא" רוסיא םאה
(תודוקנ 2) .י"שר ירבדמ
(תודוקנ 2) .קמנ - תבשב הכאלמ יל השע תבש ברעב ירכנל רמול רתומ םאה
.(תודוקנ 2) .קמנ - תבש יאצומב הכאלמ יל השע תבשב ירכנל רמול רתומ םאה
(תודוקנ 6) .חכוה - ואל רוסיא וא השע רוסיא אוה ותמהב תתיבש ןיד םאה
דציכ "ולש איה ירה ןיסנואב בייחד ןויכד" :בתכש היינק הלאש ה"דב י"שר ירבדב ןייע
(תודוקנ 2) ןיסנואב בייח וניא רכוש ירה "היינק ארגאו" 'מגה ירבד תא ראבנ
םניח רמוש לצא ותמהב ריקפמב ןידה המ "היינק ארגאו היינק הלאש" 'מגה תחנה יפל
.קמנ - אל וא ותמהב תתיבש רוסיא לע דיקפמה רובעי םאה ,רמושה תיבב ותעידיב הדבעו
(תודוקנ 6)

4 הלאש
."תאטח בייח תבשב ותמהב רחא רמחמהו"
(תודוקנ 6) .רמחמב תאטח בויח שיש 'מגה השיגדמ עודמ

5 הלאש
."ארימחד םיבכוכ תדובע ינאש"
רוכמל רתומ עודמ 'מגה ץורית יפל ראב ,ל"וחב תיב רוכמל רתומש ךשמהב תעבוק הנשמה
(תודוקנ 6) .אינק תוריכש םג ירהו .רוסא ריכשהלו ל"וחב ירכנל תיב

6 הלאש
."המורת ינישרכ הנליכאי" ה"דב י"שר ןייע
.וירבדב י"שר בשיימ ישוק הזיא
(תודוקנ 6) - הז ישוקל י"שר לש ויצורית ינש ראב
וא הנשמה לש אשירהמ םג אינק אל תוריכשש חיכוהל רשפא ,י"שר לש ושוריפ יפל םאה
(תודוקנ 2) .קמנ - דבלב אפיסהמ

7 הלאש
"...ארמח ינובזל ארש אדא בר"
םגש םירמואה שיו .םירחא תמהבב אלו ולש המהבב קר םייק רמחמ רוסיאש םירמוא שי
.רמחמ רוסיא םייק םירחא תמהבב
(תודוקנ 6) .וז הקסיפמ תועידה תחאכ חכוה            תוכן 
תשובע             תוכן מבחנים קטע שלא נלמד לתלמידי המכונים