ארמגב דמלנ אלש עטק
םיינרותה םינוכמה ידימלתל

א"סשתה ץיק

ןחבנל תוארוה
.תועש שולש :הניחבה ךשמ
"דמלנ אלש ארמג עטק" לע ןולאש :ןולאשה הנבמ
.הלאש לכל דומצ תולאשה דוקינ .ןלוכ לע תונעל שי - תולאש 12 :הכרעהו חתפמ
ןיא - שומישב רתומ רזע רמוח
:תודחוימ תוארוה
.'ב קלחו 'א קלח םיקלח ינשל תוקלוחמ תולאשה .1     
.תולאשה לכ לע הנעו םאתהב היגוסה תא דמל     
.לבקתת אל תקמונמ הניאש הבושת .ךיתובושת קמנ .2     
.הרורבו הריהב הרוצב ךיתובושת חסנ .3     
.םאתהב תולאשל סחייתה ,תובכרמ קלחו תוטושפ תולאשה ןמ קלח .4     

ןאכ ץחל ארמגה ףד תלבקל

'א קלח - תולאשה
1 הלאש
"...םימלש לש רפושב ,אצי עקת םאו עקתי אל הלוע לש רפושב הדוהי בר רמא"
(תודוקנ 5) ?אצי דבעידבו עקתי אל הליחתכל הלוע לש רפושב עודמ
(תודוקנ 5) קמנ - ?הלוע לש רפושב עוקתל רתומ הרקמ הזיאב
(תודוקנ 5) ?אצי אל דבעידב םג םימלש לש רפושב עקותה עודמ

2 הלאש
"עקת ארוסיאב עקת אק יכ עקתד רתבל לעמ תמיא אבר הל ףיקתמ"
(תודוקנ 5) ?המצע העיקתב דימ אלו עקתש ירחא לעמש רמאש אבר לש ומעט המ
(תודוקנ 5) ?הווצמה םויק תא תענומ רוסיאב העיקתה עודמ

3 הלאש
"ונתינ תונהיל ואל תוצמ אצי הז דחאו הז דחא רמא רדה"
(תודוקנ 5) .קמנ ?םימלש וא הלוע לש רפושב עוקתל הליחתכל רתומ אבר יפל םאה
(תודוקנ 5) .קמנ ?ןילוחל רפושה אצי הלוע לש רפושב עקותה אבר יפל םאה

4 הלאש
אל תחדינה ריע לש רפושב ,אצי עקת םאו עקתי אל ז"ע לש רפושב הדוהי בר רמא"
"אצי אל עקת םאו עקתי
(תודוקנ 5) .םירקמה ןמ דחא לכב הדוהי בר לש וניד תא קמנ
(תודוקנ 5) .קמנ ?ליעל וניד תא םאות הדוהי בר לש הז ןיד םאה

5 הלאש
"ונתינ תונהיל ואל תווצמ"
(תודוקנ 5) .קמנו חכוה ?רומא הז ללכ ןיא הרקמ הזיאב

6 הלאש
רמולכ ,"הליעמ םושמ םהב ןיא שדקה לש חירו הארמ לוק" רמאנ (א"ע ,ו"כ) םיחספ תכסמב
.שממ וב ןיא לוקהש םושמ לעמ אל ותעימשב הנהנו שדקמבש ריש ילכ לש הניגנ לוק עמושה
(תודוקנ 5) ךירבד קמנ - וניתייגוס תא תמאות וז היגוס םאה

7 הלאש
:'ז ףיעס ט"פקת ןמיס ח"וא ע"ושב קספ רבחמה ןרמ
ואיצוהל וילאמ עקות אוהשכ אקודו .הוצמ לש העיקת ול עוקתל רתומ וריבחמ האנה רדומה"
."רוסא ינאיצוהו עקת רדומה ול רמא םא לבא
(תודוקנ 5) ?רוסא ינאיצוהו עקת ול רמוא רשאכו ,ול עוקתל רתומ וילאמ עקות רשאכ עודמ

'ב קלח
8 הלאש
"אצי הצמ לכאו ואפכ"
(תודוקנ 5) ?דש ואפכש שרפל רשפא יא עודמ
"םייסרפ והואפכש ישא בר רמא"
(תודוקנ 5) ?לארשי לש ד"יב י"ע אלו םייסרפ י"ע התשענ היפכהש טקנ עודמ

9 הלאש
"אצי רישל עקותה תרמוא תאז אבר רמא"
(תודוקנ 5) .םשמ הז ןיד דמל דציכ רבסהו ?אבר תאז דמל ןכיהמ
(תודוקנ 5) ?םיטושפ םניא אבר ירבד עודמ
חבנמ אלא הוצמ ואלד וליפאו העיקתל ןווכתמ וניאש קסעתמ" :בתכ ב"ע ג"ל ףדב י"שר
אמלעב העיקתל ןווכתמש רישל עקות לבא ,העיקת ודיב התלעו רפושב חפונ היהש וא ,יחובנ
."אצי
קמנ - תומוקמה ינשב י"שר ירבד ןיב ינוש שי םאה בותכו ,וניתייגוסב י"שר ירבדל הוושה
(תודוקנ 5) .ךירבד

10 הלאש
"...היגהל ארוקב "...אצי ובל ןווכ םא ארקמה ןמז עיגהו הרותב ארוק היה היביתיא"
5) קמנ - ."אצי ואל םאו אצי ובל ןווכ םא" הנשמה ירבד םישרפתמ דציכ ,ארמגה ץורית יפל
(תודוקנ

11 הלאש
לבא ,השעמ הב שיש הוצמב אקוד ונייה הנווכ תוכירצ ןיא תווצמ ד"מל וליפאש םירמוא שי
.הנווכ הכירצ דבלב רובידבש הוצמ
.(תודוקנ 5) .חכוה - וניתייגוס תא תמאות וז הטיש םאה

12 הלאש
חספ ליל הלילהו הצמ וזש עדויב אקוד ונייה ,אצי םייסרפ והואפכ ןנירמאד אה ,ן"רה בתכ
.אצי אל הצמ לכאו רשב לוכאל בשח םא לבא ,הבוח ידי תאצל ןווכתה אלש אלא
(תודוקנ 5) .וניתייגוסמ וז החנה חכוה


            תוכן 
תשובע             תוכן מבחנים קטע שלא נלמד לתלמידי המכונים