ארמגב דמלנ אלש עטק
םיינרותה םינוכמה ידימלתל

ג"נשתה ץיק

ןחבנל תוארוה
תועש שולש :הניחבה ךשמ
.ןלוכ לע תונעל ךילע - תולאש 11 הז ןולאשב :הכרעהו חתפמו ןולאשה הנבמ
.תודוקנ 100 כ"הס .הפוסב עיפומ הלאש לכל דוקינה
ןיא :שומישב רתומ רזע רמוח
תססובמו תקמונמ הניאש הבושת .ךיתובושת לכ ססבו קמנ :תודחוימ תוארוה
.לבקתת אל      

ןאכ ץחל ארמגה ףד תלבקל

תולאשה
1 הלאש
."המורתב תלכואש ןהכל תאשנש לארשי תב הנטק לעו"
"ידימ ןנירזג אלו ןיאשונ ינהב ןנברד המורתב תלכואש :י"שר בתכ
(תודוקנ 6) ?אתיירואד המורת וטא ורזג אל עודמ
םאו אל וא המורתב תלכוא םא - 'מגה תייגוסמ הלועה פ"ע - םיאבה םירקמה יבגל בותכ
.ןנברד וא אתיירואד וז המורת
.קמנ - ןהכל היבא האישהש הנטק .1
.קמנ - ןהכל המצע האישהש הלודג תשרח .2
.קמנ - תחקפ אשנש שרח ןהכ .3
(תודוקנ 10) .קמנ - הלודג אשנש ןטק ןהכ .4

2 הלאש
.קמנ - אל וא תרפכמ םאה ,תאטחל השידקהו ןלזגמ הלוזג המהב הנוקה ,אלוע יפל
(תודוקנ 6)

3 הלאש
."הרזעב וטחשנש ןילוח ולכאש" :בתכ םיבצע םינהכ ויהי אלש ה"דב י"שר
ובירקהש ללגב אל הרזעב ןילוח ולכאש ללגב םיבצע םינהכה ןכאש חכומ 'מגה תייגוס ךותמ
(תודוקנ 6) ?חכומ דציכ - הרזעב ןילוח

4 הלאש
.לטב חבזמ אצמנ ה"דב י"שר
(תודוקנ 6) .וצוריתו י"שר תיישוק תא רבסה
(תודוקנ 6) .היגוסה ךשמהב י"שר ירבד פ"ע וז היישוקל ףסונ ץורית בותכ

5 הלאש
(תודוקנ 6) ?חכוה - ןנברד וא אתיירואד לוספ אוה "הריבעב האבה הוצמ" לוספ םאה
ןוגכ הריבע רבוע הוצמה םויק תעשב םא אלא וניא הריבעב האבה הוצמ לוספש ובתכש שי
הוצמה םויקש פ"עא ,הריבע רבוע וניא הוצמה םויק תעשב םא לבא ,שואי ינפל לוזגה בלול
ת"ר תטיש םאה .הריבעב האבה הוצמ םושמ הזב ןיא ,ךכל םדוק הרבענש הריבע י"ע השענ
(תודוקנ 6) .קמנ - וז הטיש תמאות

6 הלאש
(תודוקנ 6) ?ארמגה םתוא תבשיימ דציכו הדוהי בר יפל הנשמה ירבדב םיישקה ינש םה המ

7 הלאש
."השע םוקב הרותה ןמ רבד רוקעל" :בתכש ורמאי אלש ה"ד 'סותב ןייע
(תודוקנ 6) .הישוקב 'סותה תחנה יפל השע םוקב רקענש הרותב רוסיאה אוה המ
.(תודוקנ 6) .חכוה - 'סותה תיישוקל י"שר ירבדב הנעמ שי םאה

8 הלאש
."היתדיבע יאמ תרכ ינק אל ידכ שואי תרמא יאו"
(תודוקנ 6) ךירבד קמנ - 'מגה תיישוק תא ראב
(תודוקנ 6) .םירבד קמנ - רכמו חבטל ץוחב טחוש ןיב המ ,וז החנה יפל

9 הלאש
."ול תאב םהירבד י"עש תרכ ...אכיא ימ םהירבדמ תרכ"
(תודוקנ 6) .הז עטק ראב

10 הלאש
.קמנ - ?וז הטיחש לע תרכ בייח םאה ,ץוחב הטחשו םומ הב לפנו ןברקל המהב שידקה
.(תודוקנ6)

11 הלאש
"רכשנ אטוח היהי אלש"
(תודוקנ 6) .ךירבד ראב - הז טפשממ תעבונה תישעמה הכלשהה המ            תוכן 
תשובע             תוכן מבחנים קטע שלא נלמד לתלמידי המכונים