ארמגב דמלנ אלש עטק
םיינרותה םינוכמה ידימלתל

ה"נשתה ץיק

ןחבנל תוארוה
תועש שולש :הניחבה ךשמ
.ןלוכ לע תונעל ךילע - תולאש 11 הז ןולאשב :הכרעהו חתפמו ןולאשה הנבמ
.תודוקנ 100 כ"הס .הפוסב עיפומ הלאש לכל דוקינה
ןיא :שומישב רתומ רזע רמוח
:תודחוימ תוארוה
.תולאשה לע הנע כ"חאו ךינפלש עטקה תא דמל .1     
.לבקתת אל תססובמו תקמונמ הניאש הבושת .ךיתובושת לכ ססבו קמנ .2     

ןאכ ץחל ארמגה ףד תלבקל

תולאשה
1 הלאש
."הפאתש דע םש הל ארקת אל רמוא רזעילא 'ר"
(תודוקנ 2) .בוט םויב הנפאתו היפאה ינפל םש הל ארקת אל עודמ
(תודוקנ 2) .בוט םויב םיבלכל הנליכאתו היפאה ינפל םש הל ארקת אל עודמ
(תודוקנ 2) .בוט םוי יאצומב הנפרשתו היפאה ינפל םש הל ארקת אל עודמ

2 הלאש
תאירק ינפל התופאל םג הל רתומ םאה ,"ברעה דע התחינמו התשירפמ" רמואש עשוהי 'רל
(תודוקנ 7) .וניתייגוסב י"שר ירבדמ ךירבד ססב - אל וא רזעילא 'ר לש ותעצהכ םשה

3 הלאש
."יגלפימק האנה תבוטב אמיל"
(תודוקנ 7) .וז החנה יפ לע םיאנתה תקולחמ ראב

4 הלאש
."יגלפימק ליאוהב אכהו ןוממ הניא האנה תבוט ירבס אמלע ילוכד אל"
(תודוקנ7) .וז החנה יפ לע םיאנתה תקולחמ ראב
אוה דציכו א"רד אבילא י"שרל השק המ בותכו "אמלע ילוכד אל" ה"דב י"שרב ןייע
(תודוקנ 7) .הז ישוק ץרתמ

5 הלאש
."ןנוצב ליטת" רמוא אריתב ןב"
7) .ךירבד קמנ - י"רכ וא א"רכ "ליאוה"ו "ןוממ האנה תבוט" ןינעב רבוס אריתב ןב םאה
(תודוקנ

6 הלאש
הארי לבב רבוע וניא ורעבל ותעדו חספב ץמח ההשמהש ב"ע ט"כ ףדב ובתכ 'סותה
אצמי לבבו
(תודוקנ 7) קמנ - אל וא וז העד תמאות וניתייגוס םאה

7 הלאש
"...תרמאד ךדידל אדסח ברל הבר ל"א"
7) .תבשל ט"וימ ןיפואשכ הבר לש ותטישל ןנברד רוסיאהו אתיירואד רוסיאה עקפנ דציכ ראב
(תודוקנ

8 הלאש
חכוה ,"ליאוה" היל תילד רמאד ןאמל הקלי םאה ט"וי תדועס לכאש ינפל לוחל ט"וימ הפואה
(תודוקנ 7)

9 הלאש
"..טוחשי אל תנכוסמה המהב היביתיא"
(תודוקנ 7) .ךכ לע ץוריתהו וז הנשממ אישוקה ראב
פ"עא ,דיחיה תושרל םיברה תושרמ םילכ סינכהל ריתה א"ס ח"יקת ןמיסב א"מרה
ךרוצל האצוה הרתוהש ךותמ" אוה ומעטו ובנגי אמש ששחמ שפנ לכואל םייואר םניאש
(תודוקנ 3) .קמנ - אל וא וז הנשמ םימאות וירבד םאה "ךרוצל אלש ףא הרתוה

10 הלאש
"...לכאנ םינפה םחל היביתיא"
(תודוקנ 7) .ךכ לע ץוריתהו וז הנשממ אישוקה ראב
(תודוקנ 7) .ךכל הבושתה המו .ג"בשרל בוט וניא הז ץורית עודמ ."...רמאד ג"בשרל"

11 הלאש
."אוה םוצ םוי ואל תבש אוההו" :בתכ ה"ר לש םיבוט םימי ינש ה"דב י"שר
(תודוקנ 7) .הילע תונעל י"שר אבש אישוקה המ
(תודוקנ 7) .וז אישוקל י"שר לש ויצורית ינש םה המ


            תוכן 
תשובע             תוכן מבחנים קטע שלא נלמד לתלמידי המכונים