ע"בשותב תורגב תניחב חפסנ

ג"נשת ץיק ,005103 ןולאש

ב"י הנשמ ,'ג קרפ - "םירוכיב" תכסמ
ןחבמל רוזח