הפ-לעבש הרות
('ב) הנשמ

1993 ,ג"נשת ץיק - 5103 'סמ ןולאש

 

(תודוקנ 40) ןושאר קרפ

." םירוכיב" וא "הלח" :תותכסמה ישמ תחאב ירחב
.הילא תוסחייתמה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש תכסמב

'ח הנשמ ,'א קרפ - "הלח" תכסמ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 4-1 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

1 הלאש
?עודמ - "הב ןיברעמ ןיאו"

2 הלאש
.הנשמה ןמ ךתבושת יחיכוה ?םייח ילעב ךרוצל בוט םויב לשבל רתומ םאה

3 הלאש
וניא ,הצימחה אל וז הסיעש ונל רורב רשאכ םג םאה - "חספב ותבוח ידי הב אצוי םדא ןיאו"
.יקמנ ?ותבוח ידי הב אצוי

4 הלאש
?האמוט םילבקמ םניא ןילכא יתמיאמ

ב"י הנשמ ,'ג קרפ - "םירוכיב" תכסמ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 8-5 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

5 הלאש
."הרות רפסו" םיסרוג שי הנשמב ."הרות רפסכ ,התבתכב השאהו ,ובוחב ןלטונ בוח לעבו"
.תואסרגה יתש יפל הנשמה ירבד תא יראב

6 הלאש
?וז תפסותב הנשמה השדיח המ - "הרות רפסו" הסרגה יפל

7 הלאש
?הדוהי יברו אמק אנת וקלחנ המב

8 הלאש
.םהיקומינ תא יראב ?םימכחו הדוהי יבר וקלחנ המב


(תודוקנ 40) ינש קרפ

.תבשב האצוה תכאלמ וא תבשב בתוכ תכאלמ :םיאשונה ינשמ דחא לע יבתכ
יסחייתה תונוש תועד שיש םוקמב .וילא תורושקה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש אשונב
.ןלוכ לא


("תבש" תכסמ יפ לע) תבשב בתוכ תכאלמ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 12-9 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונב תרחב םא

9 הלאש
?רוטפ יתמיאו ,בייח ולאמשב בתוכה יתמיא

10 הלאש
.יקמנ .ןוקירטונ תחא תוא בתוכה ןיד

11 הלאש
.יקמנ .תומלעה ינשב תויתוא יתש בתוכה ןיד

12 הלאש
.יקמנ .עי בתכו בקעי בותכל ןווכתמה ןויד ,ןב בתכו בותכל ןווכתמה ןיד


("תבש" תכסמ יפ לע) תבשב האצוה תכאלמ

.(תודוקנ 10 הלאש לכל) 16-13 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונב תרחב םא

13 הלאש
.יקמנ .ופתכב וא ולאמשב םיברה תושרל דיחיה תושרמ איצומה ןיד

14 הלאש
.הטמלו םדאל יסחייתה ךתבושתב .יקמנ .הטמב (תופכ וניא) יח םדא איצומה ןיד

15 הלאש
.יקמנ .הטמב תמה תא איצומה ןיד

16 הלאש
,ואיצוהל דחא לוכי אל .םיינש והואיצוהו ,ודבל ואיצוהל לוכי הזו ,ודבל ואיצוהל לוכי הז ןיד
.יקמנ .םיינש והואיצוה


(תודוקנ 20) ישילש קרפ

.(תודוקנ 5 - רואיב לכל) 21-17 םיאבה םיגשומהמו םיטפשמהמ העברא יראב

17 הלאש
.עבק ךתלפת שעת לא

18 הלאש
.רשועל גייס תורשעמ

19 הלאש
.ימיגדה .םישדקה תא ללחמה

20 הלאש
.תוינערופ לש תוכלמ ןיריכזמ ןיא

21 הלאש
.ןיניידה ופיסוי ,עדוי יניא רמוא דחא


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע